Ajaloo sügavaimas kriisis siplev vormel 1 otsib päästeinglit

 (6)

Võima­li­ke pääs­teing­li­te­na nä­hak­se USA mees­kon­da ning sek­si­kat Da­ni­ca Pat­rickut.

Kuu lõpus käi­vi­tuv vor­mel 1 MM-sa­ri elab üle ras­keid ae­gu, ras­ke­maid, kui 70-nda­te aas­ta­te naf­tak­rii­si ajal. „A­la­tes 60-nda­te lõpust, kui olin ise ala­ga seo­tud, on vor­mel 1 kõige tõsi­se­mas krii­sis,“ tõdeb rah­vus­va­he­li­se au­tos­por­di­lii­du pre­si­dent Max Mos­ley. Vor­me­li­juht mu­ret­seb koos sar­ja tu­run­dusõigus­te oma­ni­ku Ber­nie Ecc­les­to­ne’iga, kas paa­ril järg­mi­sel aas­tal ei jää lii­ga pal­ju va­bu star­di­koh­ti.

„Meil on Ecc­les­to­ne’iga kok­ku­le­pe, et va­bad ko­had täi­de­tak­se tei­se ma­si­nak­las­si kuu­lu­va­te au­to­de­ga. Tu­le­tan meel­de, et aas­tail 1952-53 ka­su­ta­ti MM-sar­jas F2-klas­si au­to­sid,” mee­nu­tab Mos­ley, kes kar­dab, et tu­le­va aas­ta MM-sa­ri ei ühen­da enam 12 mees­kon­da.

Pääs­terõngas peaks ole­ma F2-sar­ja el­luä­ra­ta­mi­ne. Tei­ne loo­tus on uue USA mees­kon­na USF1 lii­tu­mi­ne aas­tal 2010 ja Amee­ri­ka tu­ru val­lu­ta­mi­ne.

Se­da vii­mast on F1 sar­jas loo­de­tud sünnist pea­le. Skep­ti­kud ar­va­vad, et unis­tus ei täi­tu ka sel kor­ral. „Kui Eu­roo­past on üli­malt ras­ke toe­ta­jaid lei­da, siis USA-s on see lau­sa võima­tu. Tean oma ko­ge­mus­test, et vaid mõni amee­rik­la­ne hu­vi­tub vor­me­lisõidust,” tu­le­tab meel­de Paul Stod­dart, en­di­ne Mi­nar­di oma­nik.

Mos­ley ja Stod­dar­ti skep­si­se­le vas­tu­kaa­luks näe­vad tei­sed kau­gel val­gust ku­ma­mas. „Ärge unus­ta­ge, et F1 ära­tab en­di­selt spon­sor­hu­vi,” osu­tab Mc­La­re­ni juh­ti­mi­sest ta­ga­si tõmbuv Ron Den­nis. Mõju­ka me­he sõnu kin­ni­tab fakt, et müüki pan­dud Hon­da püsib en­di­selt vee peal ja osa­leb ar­va­ta­vas­ti vä­he­malt MM-sar­ja esi­mes­tel etap­pi­del.

„Sar­ja pääst­mi­ne peab ole­ma FO­TA (vor­me­li­tii­mi­de or­ga­ni­sat­sioon – toim.) pea­mu­re,” kin­ni­tab Re­nault’ mees­kon­na juht Fla­vio Bria­to­re. „Kui kõik tii­mid koos se­da ta­ha­vad, on võima­lik ku­lu­sid nii pal­ju sääs­ta, et MM-sar­ja jääb to­sin mees­kon­da,” loit­sib Bria­to­re.

Ameerika messias

USF1 tiim on end jõud­nud ju­ba mee­dia­le esit­le­da. Mõned usu­vad, et pro­jekt si­sal­dab pea­le õhu veel mi­da­gi, kui­gi oma ra­haal­li­kaid Pe­ter Wind­sor ja Ken An­der­son, uue tii­mi kõnei­si­kud ja väi­de­ta­valt ka oma­ni­ke rin­gi kuu­lu­vad me­hed, ei pal­jas­ta.

Wind­so­ri sõnul ta­hab USF1 te­ha as­ju oma­moo­di. „Ta­ha­me tul­la mil­le­gi uue­ga ega soo­vi os­ta ras­kus­tes Hon­dat. Sa­ma loo­gi­ka ko­ha­selt võik­si­me os­ta Ge­ne­ral Mo­tor­si, sest sel­le akt­siad on oda­vad,” sel­gi­tab An­der­son. „Uue vor­me­li­tii­mi loo­mi­sest po­le õpi­kud kir­ju­ta­tud,” teab Wind­sor.

USF1 pea­kor­ter on Põhja-Ca­ro­li­nas Char­lot­te’is, asu­koht väl­jas­pool Eu­roo­pat ei tee An­der­so­ni­le mu­ret. „Suu­rem osa vor­me­li­teh­no­loo­giast on Amee­ri­ka al­gupä­ra­ga. Poo­led MM-etap­pi­dest kor­ral­da­tak­se väl­jas­pool Eu­roo­pat. Meil on os­kus­tea­vet ja ko­ge­mu­si. USA-s on vor­me­lisõidu­ga te­ge­le­mi­ne oda­vam,” loet­leb An­der­son. Pal­jud näe­vad USF1-s tões­ti mes­siast, mis peab pääst­ma vor­me­liä­ri.

Ees­pool vii­da­tud Stod­dart amee­rik­las­te äris­se ei usu, F1 tu­le­vik­ku küll. „Aas­ta või paa­ri jook­sul saa­da­tak­se ku­lu­tu­sed kont­rol­li al­la, uu­si mees­kon­di tu­leb pi­gem Eu­roo­past,” usub Stod­dart, soo­vi­ta­des mees­kon­da­de kas­vu­la­vaks Suurb­ri­tan­niat.

USF1 alus­tab Amee­ri­ka moo­di. In­dy­Car-sar­jas osavõist­lu­se võit­nud ja mul­lu kok­kuvõttes kuues ol­nud sek­si­kas nais­pi­loot Da­ni­ca Pat­rick kuu­lis Wind­so­ri ja An­der­so­ni ideest ta pi­loo­diks vär­va­ta aja­kir­jan­ikelt. Nii vor­me­li­roo­lis kui pool­pal­jas­te fo­to­de­ga kuul­sust ko­gu­nud Pat­rick võiks ol­la USF1-le õng, mil­le­ga spon­sor­ra­ha püüda.

„Da­ni­ca on suu­repä­ra­ne, ta saab pal­ju le­he­ruu­mi. Tes­ti­me te­da ja loo­da­me ka­su­ta­da,” sõnab An­der­son Pat­ric­ki koh­ta, kes on po­see­ri­nud Play­boys ja Sports Il­lust­ra­te­di „t­ri­koo­voo­ru­s”.

Se­ni on Pat­rick flir­ti­nud Hon­da mees­kon­na­ga, kel­le­ga ta lep­pis kok­ku tes­tisõidud. Ome­ti jäid need seo­ses tii­mi olu­kor­ra keh­ve­ne­mi­se­ga ära.

Loe veel

Mos­ley ja Ecc­les­to­ne hoia­vad sõna­des suu­res­ti kok­ku, kuid oma tu­lu­sid kait­se­vad kii­valt. Le­wis Ha­mil­ton pi­di eel­mi­sel hoo­a­jal maks­ma FIA su­per­lit­sent­si eest kok­ku 3,5 mil­jo­nit kroo­ni, USA-s saab In­dy-sar­ja lit­sent­si

12 000 kroo­ni eest. Tei­ses suu­res USA sar­jas, Nas­ca­ris pää­seb roo­li um­bes 36 000 kroo­ni eest. „Kes FIA lit­sent­si lii­ga kal­liks peab, võib min­na sõit­ma mõnes­se oda­va­mas­se sar­ja,“ ke­hi­tab Mos­ley õlgu. FIA tõstis mul­lu lit­sent­si hin­da mär­ga­ta­valt.

2010. aas­ta hooaeg on veel kau­gel, näis, kas Amee­ri­ka unelm saab teoks.

Õnnelaps Peter Windsor

•• USF1 juhtfiguure Peter Windsor on värvikas kuju, karjääri alustas ta 1985. aastal Williamsi PR-mehena. Järgmisel aastal oli ta eraautos, mis sõitis Paul Ricardi rajalt Nice’i lennuväljale. Roolis olnud Williamsi omaniku Frank Williamsi juhitud auto käis üle katuse. Williams on elu lõpuni aheldatud ratastooli, Windsor pääses õnnekombel kriimustustega.

•• 1989. aastal üritas Windsor koos golfikuulsuse Greg Normaniga osta F1 Brabhami meeskonda, kuid tehing luhtus. Windsor on lühikest aega seisnud ka Ferrari teenistuses. Viimastel aastatel on ta tegelnud pressibriifingute korraldamisega.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare