Eesti kiireim üheksandik Kevin Korjus tunnistab vaid häid hindeid


Eesti kiireim üheksandik Kevin Korjus tunnistab vaid häid hindeid
----

Kor­ju­sel on kõik eel­du­sed kas­va­da tipp-sõit­jaks, kuid üleöö ei juh­tu mi­da­gi, kirjutab Eesti Päevaleht.

Loe veel

Ke­vin Kor­jus õpib al­les põhi­koo­li vii­ma­ses klas­sis, kuid üks edu­kas vor­me­li­hooaeg on tal ju­ba sel­ja ta­ga. Au­tovõidusõit on aga tõsi­ne tipps­port, mi­da koo­liõpin­gu­te­ga ühen­da­da on äär­mi­selt kee­ru­li­ne.

Möö­du­nud ree­del lõppes esi­me­ne koo­li­vee­rand. Eri­ne­valt 35 klas­si­kaas­la­sest ei tä­hen­da­nud see Kor­ju­se­le kauaoo­da­tud puh­ku­se al­gust. Laup­äe­val pak­kis ta as­jad ja asus tee­le – ees oo­ta­sid vor­mel-Re­naul­t’ katsed Bel­gias Spa ring­ra­jal. Il­ma sügi­ses­te ja tal­vis­te tree­ningsõitu­de­ta po­le järg­mi­se aas­ta võidusõitu­del edu loo­ta, hooa­ja kes­tel võist­lus­ra­da­del tren­ni te­ha aga ei lu­ba­ta. Ra­jad on võõrad, sest Kor­ju­se võist­kond T. T. Ra­cing siir­dub 2009. aas­tal avas­ta­ma­ta maa­le – vor­mel-Re­naul­t’ Põhja-Eu­roo­pa ka­ri­kavõist­lus­te­le.

Koolis vaid neljad ja viied

Tä­na­vu mee­dia hu­vior­bii­ti tõus­nud noo­re­le võidusõit­ja­le po­le pin­ge­li­ne ajag­raa­fik uu­di­seks. Sep­tem­ber-ok­too­ber tä­hen­da­sid nii ühe hooa­ja lõppu kui ka ju­ba järg­mi­seks val­mis­tu­mist. Ühek­san­da koo­liaas­ta esi­me­sel vee­ran­dil oli Ke­vi­ni koht um­bes pool­tel koo­lip­äe­va­del tühi. Kas nii on võima­lik üld­se hin­deid saa­da? „Ne­li nel­ja sain,” koh­mab Ke­vin ta­ga­si­hoid­li­kult. Te­ge­li­kult võiks ta õppee­du­ku­sest rää­ki­des rin­na kum­mi aja­da, sest kõik ülejää­nud hin­ded olid viied. Po­le ju pa­ha, eri­ti kui koo­li vä­ga tih­ti ei jõua.

„A­ga nel­jad olid just kõige täht­sa­mad ai­ned – ees­ti keel, ma­te­maa­ti­ka ja ing­li­se keel,” asub Ke­vin ko­he sei­su analüüsi­ma. „Ees­ti kee­le õpe­ta­ja on vä­ga ran­ge, meie klas­sis oli ai­nult üks vii­s. Ja ma­te­maa­ti­kat mul pea liht­salt ei ja­ga. Aas­ta al­gul, kui va­nu as­ju kor­da­si­me, sain veel vii­si. Siis läks lan­ge­vas joo­nes – ne­li, ne­li, kolm, kaks. Lõpuks ei saa­nud enam mi­da­gi aru.”

Ing­li­se kee­le koh­ta ma ei küsi. Aas­ta ta­ga­si nä­gin oma sil­ma­ga, kui­das tol­lal 14-aas­ta­ne Ke­vin an­dis värs­ke maail­ma ka­ri­kavõit­ja­na jär­jest kaks in­terv­juud. Ing­li­se kee­les. Te­le­kaa­me­ra­te ees. Tä­nap­äe­val jä­ta­vad pal­jud võidusõidu­loo­tu­sed va­ra­kult koo­li poo­le­li, et karjää­ri­le pühen­du­da. Kor­ju­sel po­le ha­ri­du­se oman­da­mi­se osas ka­vas jä­re­leand­mi­si te­ha.

„Ta­hak­sin oma koo­li gümnaa­siu­mis eda­si õppi­da,” on Gus­tav Adol­fi gümnaa­siu­mi õpi­la­ne veen­du­nud. Gümnaa­siu­mi­kat­sed toi­mu­vad ke­va­di­sel koo­li­va­hea­jal. Ent sa­mal ajal on ka võidusõidu­hooa­jaks val­mis­tu­mi­ne täies hoos.

Võib vaid et­te ku­ju­ta­da, mil­list ene­se­sun­di tipps­por­di ja õppi­mi­se ühen­da­mi­ne ühelt 15-aas­ta­selt poi­silt nõuab. Pea­le­gi elab Kor­jus Raa­si­kul, koo­li jõud­mi­seks tu­leb igal hom­mi­kul ju­ba kel­la seits­me­se ron­gi pea­le jõuda. Tei­salt sun­nib sel­li­ne elu­viis pa­ra­ta­ma­tult dist­sip­lii­ni jär­gi­ma ja oma te­ge­vust pla­nee­ri­ma. Mõle­mad oma­du­sed on ka võidusõit­ja­le äär­mi­selt olu­li­sed.

Mit­med Ke­vi­ni­ga kok­ku puu­tu­nud ini­me­sed on mär­ki­nud, et ta käi­tub oma ea koh­ta vä­ga täis­kas­va­nu­li­kult. Analüüsivõimest ja dist­sip­lii­nist oli ju­ba jut­tu. Kui ma aga üri­tan Ke­vi­nilt na­tu­ke ühe kon­ku­ren­di koh­ta pä­ri­da, see­juu­res po­le mul tões­ti min­git kur­ja ta­gamõtet, an­nab ta nii dip­lo­maa­ti­li­se vas­tu­se, et see teeks au iga­le vor­mel1 pi­loo­di­le. Ning en­ne kui ma aru­gi saan, on meie jutt su­ju­valt pöör­du­nud sõiduvõte­te­le ja au­to sea­dis­ta­mi­se­le.

Loo­dan, et Ke­vin Kor­ju­sest kas­vab tippvõidusõit­ja. Liht­ne see po­le ja hom­me või üle­hom­me kind­las­ti veel mi­da­gi ei juh­tu. Edu kar­disõidus ja ma­da­la­ma­tes vor­me­lik­las­si­des an­nab küll mär­ku eel­dus­test, ent ei ga­ran­tee­ri mi­da­gi.Korjus vs. Asmer – kumb on parem?

•• Küsimus, kumb on parem, kas Korjus või Marko Asmer, kerkib paratamatult autospordihuviliste keelele. Võrdlus on seda põnevam, et mõlemad on teise põlve võidusõitjad: Aivar Korjus oli maailmaklassi krossisõitja külgvankriga tsiklil, Toivo Asmer aga samuti vormelisõitja.

•• Mida näitavad objektiivsed faktid? Hooajal 1999 võistles 15-aastane Asmer esmakordselt Hollandi PDB meeskonnas ning võitis Eesti, Balti, Soome ja Põhjamaade tiitli. EM-i lõpetas ta 20. kohaga, eespool olid temast näiteks Lewis Hamilton, Nico Rosberg ja Robert Kubica.

•• Kas neid saavutusi võiks võrrelda Korjuse tänavuste tulemustega?

•• „Mina ei oska öelda, kui hea Kevin on. Olen näinud teda sõitmas, ta sõidab hästi ja on kiire, selles pole kahtlust,“ arutleb Toivo Asmer.

•• „Võidud niisama ei tule. Aga kuidas teda Markoga võrrelda? Kõik on erinev – rajad, klassid, vastased. Sellist võrdlust ei saagi teha.”

•• Vanameistril on õigus, auto-spordis puuduvad objektiivsed kriteeriumid. Maksab ainult mees mehe vastu võistlus. Meeles tuleb pidada sedagi, et kardi-sport pole noortele võidusõitjatele eemärk omaette, vaid üks samm teel tippu. Sestap ei maksa tiitleid või nende puudumist üle tähtsustada.

•• Ühes mõttes on Kevin aga Markost pikalt ees. 15-aastasena on tal üks vormelihooaeg juba seljataga, Marko jõudis selleni alles üheksateistkümneselt.Saavutusi

Kevin Korjus
autopiloot


•• Sündinud 9. jaanuaril 1993

•• Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilane


Võidusõitjakarjäär:

•• 2003 – Eesti meistrivõistluste hõbemedal (Micro)

•• 2004 – Eesti meister (Raket)

•• 2005 – Eesti meister ja karikavõitja, Balti meister 2005 (Raket)

•• 2006 – Eesti meister ja karikavõitja 2006 (Rotax Max Junior)

•• 2007 – Eesti meister ja karikavõitja, Balti meister ja karikavõitja, maailma karikavõitja (Rotax Max Junior)

•• 2008 – Euroopa karikavõitja (Rotax Max Junior), Soome meistrivõistluste 2. koht (vormel-Renault), FIA NEZ-i meistrivõistluste 3. koht 2008 (vormel-Renault)


Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare