Kanepi: mahv on kõvem kui kunagi varem

 (9)

Eesti esimängija Kaia Kanepi teeb treener Luca Appino käe all kuus tundi päevas trenni, naudib Itaalia toite, õpib itaalia keelt ning kibeleb võistlema.

•• Kaia, siia ulatuvad kuuldused räägivad kuuetunnisest päevakoormusest. Ega uus treener sind väga ära ei vaeva? Sel­le kuue tun­ni sis­se käi­vad kaks üld­ke­ha­li­se et­te­val­mis­tu­se tree­nin­gut päe­vas. Ka­va on tei­nud üld­ke­ha­li­se et­te­val­mis­tu­se tree­ner Car­lo Ra­gal­zi, hõlma­tud on häs­ti mit­mekülg­ne har­ju­tus­va­ra: käin staa­dio­nil, jõusaa­lis, uju­las. Ka ten­ni­set­ree­nin­gud on Lu­ca ha­ju­ta­nud mit­mes­se Lyo­ni klu­bis­se, kus kõik­jal on kõva kat­te­ga väl­ja­kud. Ei tun­ne end kui­da­gi vä­si­nu­na. Mahv on kõvem kui ku­na­gi va­rem, kuid mit­mekülg­sus ei la­se ru­tii­nil mõju­da.

•• Kuidas Appino treeningud erinevad tema eelkäijate omadest? Mit­mekülg­su­se nõue tor­kab sil­ma mit­te ai­nult tree­nin­guil. Lu­ca ta­hab ka mu män­gu muu­ta mit­mekülg­se­maks: laien­da­da löö­gi­re­per­tuaa­ri lõiga­tud löö­ki­de­ga, taot­le­da ak­tiiv­sust võrgus, muu­da serv sta­biil­se­maks. Löö­ki­de teh­ni­li­se soo­ri­tu­se­ga on ta ra­hul. Lu­ca ta­hab, et pea töö­taks ko­gu män­gu jook­sul.

•• Oled kõigi nõudmistega päri? Täies­ti. Tun­nen tree­ne­ri tu­ge, ja see on ää­re­tult olu­li­ne. Olen koostöö al­gu­se­ga vä­ga ra­hul. Sel aas­tal on ol­nud lii­ga pal­ju ae­ga, kus võimut­se­sid är­ri­tus ja emot­sioo­nid. Nüüd kes­tab töö­ra­hu, mi­da ma nau­din.

•• Sinu suhtlusringkond prantsuskeelses keskkonnas on arvatavasti napp. Kellega suhtled? Tree­ne­ri ja te­ma pe­re­ga. Lu­ca pe­re ko­du­ne keel on loo­mu­li­kult itaa­lia keel, mi­da kuu­len päe­va jook­sul roh­kem kui prant­su­se keelt. Tree­ne­ri­ga kõne­len ing­li­se keelt, te­ma abi­kaa­sa Pat­ri­zia­ga rää­gin kä­te abil. Toi­du suh­tes meil lah­kar­va­mu­si po­le, Itaa­lia köök mul­le is­tub. Nad söö­vad pas­ta­roo­gi kaks kor­da päe­vas, mi­nul­gi po­le sel­le vas­tu vä­hi­mat­ki.

•• Elad treeneri peres? Ei. Ho­tel­lis Met­ro­pol. Kuivõrd elan seal pi­kalt, saan hin­na­soo­dus­tust.

 •• Teine keskus, kus harjutad, on München? Oli­me eel­mi­sel nä­da­lal viis päe­va Münc­he­nis, kus teh­ti funkt­sio­naal­se võime­ku­se katsed. Kõik lei­ti nor­mis ole­vat, sei­sund on hea, trau­ma­sid po­le. Mi­nu ku­na­gi­ne ju­hen­da­ja Tho­mas Högs­tedt Root­sist te­gut­seb Münc­he­nis, ka Lu­ca tun­neb te­da häs­ti. Sai­me Tho­ma­se klu­bis har­ju­ta­da.

•• Kellega harjutad? Pea­mi­selt pois­te­ga. Nais­te­ga har­va, Lyo­nis va­ja­li­ku ta­se­me­ga naismän­gi­jaid po­le­gi. Ent pois­te­ga olen har­ju­nud tree­ni­ma.

•• Kuu keskel jätkad ettevalmistust Tais? Jah, kaa­sa tu­leb ka Car­lo Ra­gal­zi. Olen esi­mest kor­da jõulu­de ajal ko­dust ee­mal. Mõis­ta­gi olek­sin meel­sas­ti va­ne­ma­te­ko­dus, ent sel­le­ga tu­leb har­ju­da.

•• Küllap kibeled võistlema? Mui­du­gi. Ent es­malt tu­leb lä­bi­da et­te­val­mis­tus­pe­riood. Tu­leb kan­na­tust va­ru­da, koos uue aas­ta­ga al­gab ka uus hooaeg.

Paremik mängib kodusel turniiril

•• Täna algab Coral Tennise siseväljakuil Eesti Masters-turniir, mille sponsoriks on taas investeerimispank GILD Bankers. Turniir koondab Eesti meesmängijate paremiku peale USA-s tudeeriva Jaak Põldma. Tõmbenumbrid on Jürgen Zopp ja Mait Künnap. •• Turniiri auhinnafond on 70 000 krooni, võitja saab 25 000. Eilne loosimine asetas ühte ala-gruppi Künnapi, Mikk Irdoja, Armand Levandi ja Markus Pops, teise Zopi, Vladimir Ivanovi, Morten Ritslaiu ja Siim Tuusi.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare