Lukaš Bauer: suurt pinget tunneb Tšehhi rahvas, mitte mina


MM-i võõrustavate tšehhide suur-lootus Lukaš Bauer rääkis jõuproovi eelõhtul Eesti Päevalehele, kuidas ta on juba kaks kuud võidelnud müstilise tervisehädaga.

•• Lukaš, kuidas sul on möödunud viimased kolm nädalat pärast võidukat 15 km klassikasõitu jaanuari lõpus Otepää MK-etapil?

Jäin ko­he taas hai­geks ja kao­ta­sin tu­ge­va­tes tree­nin­gu­tes an­ti­bioo­ti­ku­mi­kuu­ri tõttu seit­se päe­va. Pi­din muut­ma plaa­ne – al­gu­ses oli ka­vas min­na Itaa­lias­se Sei­ser Al­mi mäes­ti­ku­laag­ris­se, kuid ei jul­ge­nud sel­le­ga ris­ki­da ja har­ju­ta­sin MM-i eel hoo­pis ko­du­maal Har­rac­ho­vis, mis asub Li­be­re­cist vaid 60 km kau­gu­sel.

Sa­mas ei saa eri­ti kur­ta, sest vii­ma­sed paar nä­da­lat, kui olen ter­ve püsi­nud, näi­ta­sid sport­li­ku vor­mi pa­ra­ne­mist. Ar­van, et olen vaa­ta­ma­ta kõigi­le oma prob­lee­mi­de­le MM-iks häs­ti val­mis.

•• Kui suure edu sa rivaalidele sellega andsid, et mäestikulaagri sootuks ära jätsid?

Ras­ke öel­da. Neil võib ol­la tea­tud edu, aga pean en­da­le aru and­ma – mul pol­nud võima­lik mä­ge­des­se min­na! Risk ol­nuks lii­ga suur, ma võinuks roh­kem kao­ta­da kui võita. Ju­ker­da­va ter­vi­se­ga mä­ge­des­se min­nes võid mi­da­gi va­les­ti te­hes il­ma jää­da kõigest, mis oled eel­ne­va poo­le aas­ta jook­sul tal­le­le pan­nud. Usun, et olen il­ma mäes­ti­kut­ree­nin­gu­ta­gi MM-il küllalt tu­gev. Kui tu­gev täp­selt, näe­me ju­ba ree­del 15 km klas­si­ka­ra­jal.

Samal teemal:

•• Pole vist raske arvata, et su lemmikdistants MM-il ongi 15 km klassikat, kus oled sel hooajal MK-etappidel kaks korda esikolmikusse jõudnud?

Nii on tões­ti, aga li­saks 15 km sõidu­le loo­dan me­da­lit ka tea­tesõidus, mi­da Tšeh­hi­maal pea­vad pal­jud MM-i kõige täht­sa­maks alaks.

•• Mis sind üllatas MM-i eelsel viimasel MK-etapil Valdidentros, kust ise kõrvale jäid?

Ülla­tas vaid roots­la­se An­ders Sö­derg­re­ni nii tu­gev esi­ne­mi­ne klas­si­kasõidus – see kin­ni­tab me­he vä­ga head vor­mi. Kol­man­da ko­ha saa­nud tei­se roots­la­se Jo­han Ols­so­ni jät­ku­nud hea hoog aga mit­te – pean just te­da ja saks­last Axel Teich­man­ni MM-i 15 km sõidu pea­fa­vo­rii­ti­deks.

•• Ennast ei peagi? Kes on veel suursoosikud?

Pea­tuk­sin prae­gu vaid ri­vaa­li­del ja en­dast ei rää­giks. Li­saks ni­me­ta­tud ka­he­le me­he­le kuu­lu­vad suur­fa­vo­rii­ti­de sek­ka eest­la­ne And­rus Veer­pa­lu, nor­ra­la­ne Mar­tin Johns­rud Sund­by ja miks mit­te ka äs­ja võim­sa aval­du­se tei­nud Sö­derg­ren.

•• Mis aladel lisaks 15 km sõidule ja teatevõistlusele MM-il osaled?

Plaa­nis on ka suu­sa­va­he­tu­se­ga sõit ja 50 km ühiss­tar­dist va­ba­teh­ni­kasõit, aga ot­sus­tan ene­se­tun­de jär­gi. Kui tun­nen end 15 km sõidu jä­rel vä­si­nu­na, loo­bun võib-ol­la suu­sa­va­he­tu­se­ga sõi-dust, et ol­la värs­ke tea­tevõist­lu­ses, mi­da meie koon­dis peab kõige täht­sa­maks ja kust kõik loo­da­vad me­da­lit.

•• Kuidas sulle MM-i rajad meeldivad?

Ra­jad on vä­ga ras­ked, mis on mul­le meeltmöö­da. Eri­ti ras­ked on nad tu­ge­va­te tuu­leii­li­de tõttu, mil­le­ga peab iga suu­sa­ta­ja tõsi­selt ar­ves­ta­ma. Kui esi­me­sel rin­gil ei pruu­gi sa tuul­te­le ava­tud ra­ja ras­ku­sest ai­mu saa­da, siis tei­sel ja kol­man­dal kind­las­ti!

•• Eeldan, et koduse MM-i eel lasub su õlul vähemalt sajatonnine pingekoorem. Kuidas seda kanda suudad?

Suurt pin­get tun­ne­vad tei­sed, näi­teks Tšeh­hi rah­vas, aga mit­te mi­na! Ma tund­sin pin­get mul­lu, kui püsi­sin ko­gu hooa­ja võim­sas hoos, aga tä­na­vu olen pi­da­nud võit­le­ma tih­ti hai­gus­te­ga ega o­le saa­nud ae­ga­gi pin­get tun­da. Hä­dad al­ga­sid ju­ba det­semb­ri kes­kel, pä­rast La Clu­saz’ MK-etap­pi. Sealt­pea­le on ol­nud üks pi­dev vin­du­mi­ne – ma po­le ol­nud tõsi­selt hai­ge, aga ka mit­te täies­ti ter­ve. Al­gu­ses püüdsin abi saa­da rah­va­me­dit­sii­nist ja vi­ta­mii­ni­dest, mis pa­ra­ku ei ai­da­nud.

•• Mis võib olla tervisehädade põhjus ja milles need siis seisnevad?

Se­da ei tea ku­na­gi, miks ter­vis ju­ker­da­ma hak­kab. Võib-ol­la pei­tub prob­leem lap­sepõlves – väik­se­na vae­vas mind ast­ma, ala­tih­ti oli ras­ke hin­ga­ta, kuid kuueaas­ta­selt need hä­dad lõppe­sid.

Loe veel

Tipps­port­la­se or­ga­nism on sa­ge­li st­res­sis, ku­na tree­nid mõni­kord ülemää­ra pal­ju. Det­semb­ris La Clu­saz’s tund­sin es­ma­kord­selt, et mind võib kim­bu­ta­da min­gi vii­rus. Hak­ka­sin vi­ta­mii­ne söö­ma ega ris­ki­nud veel or­ga­nis­mi kur­na­ta an­ti­boo­ti­ku­mi­ra­vi­ga, sest taht­sin aas­ta lõpus ala­nud Tour de Skil häs­ti esi­ne­da. Läk­sin tuu­ri­le, aga prob­leem hin­ga­mi­se­ga püsis. Eri­ti te­ra­valt aval­dus see Val di Fiem­me 20 km ühiss­tar­di­ga klas­si­kasõidus (Bauer lõpe­tas 26. ko­ha­ga – toim), kus mind ta­ba­sid suu­red ast­ma­hood. Mõtle­sin, et pin­gu­tan tuu­ri siis­ki lõpu­ni, sest seejä­rel oli nii­kui­nii plaa­nis loo­bu­da ee­lolümpiast Ka­na­das. Loot­sin sii­ralt, et saan tuu­ri­le järg­ne­va paa­ri nä­da­la­ga ter­vi­se kor­da...

•• Aga ei saanud?

Tuu­rilt naas­tes läk­sin ko­he Pra­has­se ter­vi­seuu­rin­gu­te­le – seal öel­di, et po­le min­git ast­mat! Ra­hu­ne­sin, püsi­sin nä­da­la ter­ve ja kõik tun­dus ju­ba kor­ras ole­vat, aga nel­jan­dal päe­val pä­rast plaa­ni­tud puh­kust tree­ni­ma asu­des al­ga­sid taas hin­ga­mishä­dad. Kolm päe­va en­ne Otepää-etap­pi pi­da­si­me ko­dus krii­si­koo­so­le­ku, kus kaa­lu­si­me, kas alus­ta­da an­ti­bioo­ti­ku­mi­kuu­ri­ga ja loo­bu­da star­dist või sõita siis­ki Ees­tis­se. Va­li­si­me tei­se va­rian­di, sest ar­va­si­me, et ra­viks jääb pii­sa­valt ae­ga ka pä­rast võist­lust.

Võit­sin Otepääl, mis oli mul­le ülla­tus, ent ko­ju naas­tes tund­sin end taas hal­vas­ti. Siis ütle­sid­ki ars­tid, et an­ti­boo­ti­ku­mi­de­ga ei saa enam oo­da­ta. Viie päe­va pä­rast oli ter­vis lõpuks kor­ras ning on õnneks nii püsi­nud tä­na­se­ni. Aga müsti­li­se prob­lee­mi põhjus­test po­le mul ik­ka veel ai­mu.

•• Kui suure jälje võib jukerdav tervis jätta esinemisele MM-il?

Ei usu, et suu­re. Olen viis aas­tat vä­ga kõvas­ti tree­ni­nud, kas­va­ta­nud al­la hea põhja. Tä­na­vu lä­bi ela­tud prob­lee­mid võik­sid nur­ja­ta MM-i, kui oleks aval­du­nud seit­se päe­va en­ne star­ti, aga vii­ma­sed kaks nä­da­lat olen püsi­nud ju ter­ve. Usun, et jõuan tipp­vor­mi! Ei saa ütle­ma­ta jät­ta, et hoian MM-i eel hoo­li­ma­ta kõigist oma hä­da­dest MK-sar­ja ta­va­dis­tant­si­de pin­ge­reas nel­jan­dat koh­ta, mis lu­bab loo­ta Li­be­re­cis kõige pa­re­mat.

Suurfavoriit

Lukaš Bauer

(Tšehhimaa)

•• Sünniaeg: 18. august 1977

•• Pikkus: 181 cm, kaal: 70 kg

•• Treener: Miroslav Petrašek

Saavutused:

•• Torino OM-i hõbe 15 km klassikasõidus (2006), MM-il seni parim saavutus viies koht (2005 Oberstdorfis 15 km vabatehnikasõidus ja 2007 Sapporos 50 km ühisstardist klassikasõidus)

•• MK-sarjas üheksa etapivõitu ja üldvõit hooajal 2007/2008

•• Tour de Ski võitja 2008

•• juunioride MM-il 1997 Canmore’is 30 km vabatehnikasõidu hõbemedal

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare