Mis on lahti Ferrari ja McLareniga?

 (4)
Mis on lahti Ferrari ja McLareniga?
Ferrari edukuse sümbol Michael SchumacherReuters

Kes teab, miks Ferrari sel hooajal äkki ära vajus, sellele pakub pealik Domenicali töökohta. Juhul muidugi, kui FIA kululimiite ei rakenda ja Ferrari sarja jääb.

 Vor­mel 1 MM-sar­jas juh­tub se­le­ta­ma­tuid as­ju. Mul­lu­se konst­ruk­to­ri­te ka­ri­ka ar­ves­tu­se nel­jast edu­ka­mast tii­mist – Fer­ra­ri, Mc­La­ren, Re­nault ja BMW – on tä­na­vu pä­rast vii­t etap­pi nel­ja hul­gas üks­nes Mc­La­ren, te­ma­gi nel­jas. Ti­pus troo­ni­vad Hon­da va­re­mei­le loo­dud Brawn GP, Red Bull ja Toyo­ta – ot­se­kui ho­bu­se unenä­gu.

Pal­ju­de aas­ta­te suur­ni­mi Fer­ra­ri on saa­nud vaid kuus punk­ti ning aset­seb mees­kon­da­de pin­ge­reas seits­men­dal ko­hal. Sa­mal ko­hal on sõit­jaist tiit­li­kaits­ja Le­wis Ha­mil­ton Mc­La­re­nist.

Mees­kon­da­dest on Brawn GP ka­hu­ri­pau­gu kau­gu­sel ees, sõit­jaist ju­hi­vad sel­le tal­li me­hed Jen­son But­ton ja Ru­bens Bar­ric­hel­lo. Mõni päev ta­ga­si esi­tas sar­ja lii­der But­ton va­ban­du­se, et ta on ol­nud sel hooa­jal lu­ba­ma­tult kii­re ja MM-sar­jalt põne­vu­se võt-nud. But­to­nil ol­la kah­ju. Te­ge­mist po­le võlla­nal­ja­ga, But­to­nil po­le peia­ri kuul­sust, pi­gem hoiab ta tä­na­vu var­ju. Enam kui vei­der: võit­ja pa­lub va­ban­dust.

Mui­du­gi po­le ei Brawn GP ega But­ton veel võit­jad, sest sõita on 12 etap­pi. Ent nad on tõen­äo­li­sed võit­jad, üha vä­hem on neid, kes usu­vad liid­ri­te ebaõnne. Kui Mc­La­ren lu­bab, et nen­de au­to muu­tub ko­he kii­reks, ju­ba Mo­na­cos, siis Fer­ra­ri on kol­lap­si ää­rel ja loo­bu­nud lu­ba­mast.

Kui hooa­ja avae­tap­pi­del põru­tas Fer­ra­ri boss Lu­ca di Mon­te­ze­mo­lo, et tiim on esine-nud oma mai­ne koh­ta ebavää­ri­kalt ja nõudis tu­le­mu­si, siis nüüd ol­lak­se Fer­ra­ris nõutud. Tii­mi­juht Ste­fa­no Do­me­ni­ca­li pa­kub töö­koh­ta me­he­le, kes os­kab öel­da, mi­da Fer­ra­ri on uut au­tot aren­da­des va­les­ti tei­nud ja kui­das vi­gu pa­ran­da­da.

„O­len töö­ta­nud Fer­ra­ris 20 aas­tat ja olen esi­me­ne, kes lah­kub, kui se­da nõutak­se. Ma ei kar­da vas­tu­tust,” kin­ni­tas Do­me­ni­ca­li ja pa­ni su­le sap­pa mees­kon­na tak­ti­ku­le Lu­ca Bal­dis­se­ri­le. Jä­rel­tu­li­ja Ch­ris Dyer po­le ol­nud pa­rem. Li­saks keh­va­le au­to­le on ka­du­nud Fer­ra­ri ku­na­gi­ne trump, hiil­gav mees­kon­natöö.

Ju­ba so­sis­ta­tak­se, et Do­me­ni­ca­li on lii­ga peh­me mees, et hoi­da lõa ot­sas kam­pa kee­va­li­si itaal­la­si. Fer­ra­ri võib üld­se loo­bu­da tä­na­vu­se ebaõnnes­tu­nud sõi-du­ki aren­da­mi­sest ning kes­ken­du­da uue­le vor­me­li­ver­sioo­ni­le. Nii te­gi eel­mi­sel hooa­jal Hon­da. Ja tu­le­mu­sed on kõigi­le nä­ha.

Fer­ra­ri pi­das tei­sip­äe­val ko­gu­ni krii­si­koo­so­le­ku, et ot­sus­ta­da, kas MM-sar­jast po­leks mõtte­kas lah­ku­da. Fer­ra­ri­le ei meel­di FIA idee ku­lu­li­mii­di keh­tes­ta­mi­seks. Sel­le vas­tu on ka Red Bull, kes äh­var­dab na­gu Toyo­ta ja Re­nault’gi uk­se kin­ni lüüa.

Vahetagu tablette

Brawn GP juht Ross Brawn usub, et te­ma mees­kon­na tõsi­sei­maks kon­ku­ren­diks jääb Red Bull. Ka te­ma ei loo­da enam Fer­ra­ri või Mc­La­re­ni uues­tisündi. Miks Brawn GP nii hea on? Al­gu­ses näh­ti põhjust uue­laad­ses ka­he­kor­ru­se­li­ses di­fuu­so­ris, nüüd ha­ka­tak­se nä­ge­ma ter­vi­kut.

Meie sel­le ala as­ja­tund­ja Mar­ko As­mer rõhu­tab, et di­fuu­so­ri või teis­te teh­ni­lis­te uuen­dus­te­ga po­le lu­gu sa­ma na­gu mant­li külge nöö­bi õmb­le­mi­se­ga. „Au­tot ehi­ta­tak­se ja aren­da­tak­se kui ter­vi­kut. Ei ai­ta, kui ole­ma­so­le­va­le au­to­le uus di­fuu­sor külge kee­vi­ta­tak­se. Brawn ehi­tas oma au­to koos uuen­dus­te­ga ja jääb kii­reks hooa­ja lõpu­ni,” väi­dab As­mer.

Maail­ma­meis­ter Ha­mil­ton ta­hab us­ku­da, et mant­li külge saab nöö­pe aja­da. „Ko­gu Mc­La­re­ni au­to ei ole mä­da. Olen veen­du­nud, et MP4-24 saab kii­reks veel tä­na­vu­sel hooa­jal,” kuu­lu­tab Ha­mil­ton.

Ent Mc­La­re­nis­ki on olu­kord pin­ge­li­ne. Heik­ki Ko­va­lai­nen is­tus päe­vi vor­me­li­imitaatori roo­li ta­ga, võttes jä­re­leai­ta­mis­tun­de.

Loe veel

Fla­vio Bria­to­re soo­vi­tab Braw­ni vas­tu sõdi­da teis­te va­hen­di­te­ga. Ta ar­vab, et Brawn GP kui uus mees­kond ei peaks FIA-lt te­leõigus­test lae­ku­vat 30 mil­jo­nit dol­la­rit saa­ma. Brawn ja FIA pea­vad mees­kon­da Hon­da õigus-järg­la­seks ega näe ta­kis­tu­si. „Bria­to­re peaks tab­let­te va­he­ta­ma,” kom­men­tee­rib Ross Brawn, kes te­gi veel ühe hu­vi­ta­va aval­du­se: ta oleks pi­da­nud oma Fer­ra­ri-aas­tail tii­mi pal­ka­ma But­to­ni.

Vor­mel 1 oo­ta­vad ees suu­red mul­lis­tu­sed. MM-sa­ri võib lõhki min­na, kui FIA ei leia kõiki poo­li ra­hul­da­vaid komp­ro­mis­se. Ma­jan­dusk­riis võib ja­ga­da us­ku­ma­tuid hoo­pe. „Ükskõik mis ka ei juh­tuks, suu­red ja jõukad tii­mid tu­le­vad ras­kus­test väl­ja ker­ge­malt kui väik­se­mad kon­ku­ren­did. Ja leia­vad ka üks­mee­le, kui see on nen­de hu­vi­des,” osu­tab noor As­mer, kes tun­neb vor­mel  ühe köö­gi­poolt.

Pi­loo­ti­del tu­leb val­mis ol­la pal­gakär­be­teks. Palk on küll suu­rus, mi­da tii­mid hoo­le­ga var­ja­vad. Palk ei kuu­lu ka FIA ku­lukär­be­te al­la. Eri­ al­li­ka­test til­gub üht-teist lä­bi. Soo­me MTV3 and­meil on kõrgei­ma pal­ga­ga pi­loot ik­ka Fer­ra­ri mees Ki­mi Räikkö­nen, ent te­ma­gi palk on ka­ha­ne­nud enam kui kümne mil­jo­ni eu­ro võrra, 30 mil­jo­ni rin­gi. Ja võib tä­na­vu­se hooa­ja jä­rel veel­gi vä­he­ne­da.

Mark Web­ber tee­nis mul­lu Red Bul­lilt 17,5 mil­jo­nit, tä­na­vu saa­vat ai­nult 4,3 mil­jo­nit. Fer­nan­do Alon­so palk Re­nault’s vä­he­nes 13 mil­jo­nilt 8,7-le. Tiit­li­kaits­ja Le­wis Ha­mil­ton tee­ni­vat Mc­La­re­nilt 13,4 mil­jo­nit eu­rot.

Vä­he­ma­te mees­te tee­nis­tus on pal­ju kor­di väik­sem. Näi­teks Nel­son Pi­quet ra­hul­du­vat 270 000 euo­ga aas­tas.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare