Montoya soovitus Hamiltonile: hoia Massast eemale

 (1)

Bra­sii­lia eta­pi pi­le­tid haa­ra­ti len­nult, nüüd saab väärt kau­pa vaid mus­talt tu­rult.

 Pühap­äe­va­ne vor­mel 1 MM-sar­ja vii­ma­ne etapp In­ter­la­go­se ring­ra­jal Bra­sii­lias ot­sus­tab tiit­li saa­tu­se sei­sus, kus Le­wis Ha­mil­to­nil (Mc­La­ren) on ko­du­ra­jal sõit­va Fer­ra­ri me­he Fe­li­pe Mas­sa ees seits­me­punk­ti­li­ne edu. Mas­sa võidu kor­ral pii­sab Ha­mil­to­nil ka viien­dast ko­hast, kuid se­da saa­vu­ta­da po­le põr-mu­gi liht­ne.

Ko­gu­ni Mas­sa ise peab va­ja­li­kuks Ha­mil­to­ni hoia­ta­da, et ta võib sat­tu­da kee­va­lis­te bra­siil­las­te vi­ha ohv­riks. „Le­wi­sel tu­leb val­mis ol­la vä­he­malt sol­va­va­teks väl­jen­dus­teks, kui mit­te hul­le­maks,“ pa­neb Mas­sa Reu­ter­si va­hen­du­sel kon­ku­ren­di­le süda­me­le. Tõsi küll, Mas­sa ei pea sil­mas ras­si­vi­ha, mi­da Ha­mil­ton on ko­ge­nud näi­teks His­paa­nias.

In­ter­la­go­se ra­ja äär­de ma­hub 75 000 vor­me­lisõpra. Pi­le­tid haa­ra­ti eelmüügist, en­ne sõitu on pääs­me­test saa­nud spe­ku­lee­ri­mi­sob­jekt. Hu­vi­lis­te hul­ga ai­nus soov on nä­ha bra­siil­last võit­mas MM-tiit­lit, mil­le sel­le rii­gi sõit­jaist sai vii­ma­ti 1991. aas­tal le­gen­daar­ne Ayr­ton Sen­na. Vor­mel 1 klas­sis sõit­nud Juan Pab­lo Mon­toya, kes tun­neb lõuna-amee­rik­las­test pub­li­kut imehäs­ti, ar­vab, et Ha­mil­ton ei pea kart­ma mit­te ai­nult pub­li­kut, vaid ka Mas­sat en­nast. „Ar­va­ta­vas­ti Fe­li­pe võidab. Kui mi­na olek­sin Le­wis, hoiak­sin ma Mas­sast sõidu ajal ee­ma­le. Kui ta tu­leb lii­ga lä­he­da­le, la­sek­sin ta möö­da!“ eel­dab en­di­ne Mc­La­re­ni pi­loot, kes pa­lub hoi­da Ha­mil­to­nil piip ja pril­lid.

Samal teemal:

Karda ka Massat ennast!

Pal­jud au­tos­por­dis­pet­sid on pak­ku­nud, et Mas­sa ja Fer­ra­ri tiim võivad võidu kind­lus­ta­mi­seks män­gi­da rä­past män­gu. „Mi­da­gi sel­list ei tu­le!“ van­nub Mas­sa BBC-le.

„N­äe­me tä­na­vu sa­ma­su­gust hooa­ja lõppu kui mul­lu,“ võrd­leb Fer­ra­ri mees­kon­na juht Ste­fa­no Do­me­ni­ca­li. „Ka siis juh­tis Ha­mil­ton Ki­mi Räikkö­se eest seits­me­punk­ti­li­se va­he­ga, kuid ei jõud­nud ome­ti tiit­livõidu­ni. Mõis­tan, et Fer­ra­ri va­jab ime­sar­nast õnne, kuid au­tos­por­dist võib het­ke­ga kõik muu­tu­da. Se­da on en­ne­gi näh­tud. Võit­le­me iga­ta­hes lõpu­ni,“ sel­gi­tab Do­me­ni­ca­li.

Nä­da­la­va­he­tus tu­leb Fer­ra­ri šefi mee­lest suu­repä­ra­ne. „E­si­le ei tu­le ai­nult sport­lik või teh­ni­li­ne as­pekt, vaid sõit­ja­te vaim­ne tu­ge­vus ja muud isi­kuo­ma­du­sed,” väi­dab Do­me­ni­ca­li.

Võimalused

Hamilton võidab tiitli kui:

1. ta lõpetab sõidu vähemalt viiendana

2. ta lõpetab kuuendana ning Massa teisena või tagapool

3. ta lõpetab seitsmendana ning Massa teisena või tagapool

4. ta lõpetab kaheksandana ning Massa kolmandana või tagapool

5. ta ei saa ühtegi punkti ning Massa on kolmas või tagapool 

Massa võidab tiitli kui:

1. ta võidab ning Hamilton on kuues või tagapool

2. ta on teine ning Hamilton on kaheksas või tagapool

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare