Vene­maa tippt­ree­ner kii­tis Je­le­na Gle­bo­va har­ju­ta­mis­lus­ti


Ees­ti esiui­su­ta­ja jalg on pa­ra­ne­nud, ka esi­me­se võist­lu­se­ga jäi Gle­bo­va ra­hu­le.

 Möö­du­nud hooa­jal ma­gu­sa­mad võist­lu­sed ja­la­vi­gas­tu­se tõttu va­he­le jät­nud iluui­su­ta­ja Je­le­na Gle­bo­va on uu­teks väl­ja­kut­se­teks val­mis. “Su­vel, kui Tar­tus tree­ni­si­me, toi­mus seal ka Alek­sei Mišini laa­ger,” rää­kis Gle­bo­va. “Ku­na olin ko­gu aeg hal­lis ja har­ju­ta­sin, ütles Mišin mul­le: “G­le­bo­va, si­na teed küll nii pal­ju tren­ni, et võidad uuel hooa­jal kõik võist­lu­sed ära,” mee­nu­tas Ees­ti esiui­su­ta­ja kuul­sa Ve­ne­maa tree­ne­ri sõnu. “Ju ta pa­ni tä­he­le, kui op­ti­mist­li­kult ja suu­re tah­te­ga ma har­ju­ta­sin.”

Li­saks Tar­tu laag­ri­le ras­sis Gle­bo­va tööd te­ha Otepääl, sa­mu­ti vee­tis ta juu­li­kuus kaks nä­da­lat USA-s, kus õppis tipp­selts­kon­nas toi­me­tu­le­kuks va­ja­lik­ke nip­pe tun­nus­ta­tud ju­hen­da­ja Ma­ri­na Zu­je­va käe all.

Hooa­ja avavõist­lus on Gle­bo­val sel­jata­ga, kaks nä­da­lat ta­ga­si Oberst­dor­fis näi­da­tu­ga jäi An­na Le­van­di õpi­la­ne iga­ti ra­hu­le. “Lühi­ka­va õnnes­tus vä­ga häs­ti – te­gin puh­talt kas­kaa­di ka­hest kol­me­kord­sest hüppest, pi­rue­tid olid ta­se­mel ja ka ülejää­nud hüpped õnnes­tu­sid häs­ti,” rää­kis Gle­bo­va, kes sai võist­lu­sel nel­jan­da ko­ha amee­rik­lan­na Alis­sa Czis­ny, soom­lan­na Lau­ra Le­pistö ja jaa­pan­lan­na Aki­ko Su­zu­ki jä­rel. “Va­ba­ka­vas tu­lid mõned vead sis­se, kuid igal ju­hul jäin esi­me­se võist­lu­se­ga vä­ga ra­hu­le,” li­sas ta.

Õpib koreograafiat

Hai­ge jalg, mil­le tõttu Gle­bo­va jäi mul­lu kõrva­le nii Ees­ti esivõist­lus­telt kui ka EM-ilt, pä­rast ope­rat­sioo­ni enam hä­da ei tee. “Va­lu po­le tree­nin­gu­tel tun­da and­nud, vä­ga soo­vin, et see nii ka jääks,” sõnas loo­tus­rik­kalt suurvõist­lus­te poole vaa­tav Gle­bo­va.

Tä­na sõidab Gle­bo­va Vii­ni, hom­me al­gab Karl Schä­fe­ri me­mo­riaal, kus tu­leb mõõtu võtta 30 nai­selt, teis­te seas teeb kaa­sa ka Eu­roo­pa meis­ter Ca­ro­li­na Kost­ner Itaa­liast.

Nä­da­la pä­rast al­gab GP-sa­ri, kus on ko­hal ko­gu maail­ma pa­re­mik. Esi­me­ne võist­lus pee­tak­se Ka­na­das, tei­ne Mosk­vas. Vä­hetäh­tis aeg po­le ka det­semb­ri esi­me­ne nä­da­la­va­he­tus, mil Tar­tus sel­gub Ees­ti meis­ter – ui­su­ta­ja, kes saab võima­lu­se esin­da­da Ees­tit tiit­livõist­lus­tel.  

Ke­va­del Au­den­te­se spor­digümnaa­siu­mi lõpe­ta­nud Gle­bo­va jät­kab ras­ke tree­ningtöö kõrvalt õpin­guid Tal­lin­na üli­koo­lis ko­reog­raa­fia eria­lal. “Prae­gu tun­dub, et te­gin õige ot­su­se,” sõnas ta ra­huo­le­valt. 

Isiklikku

Jelena Glebova

iluuisutaja

•• Sünniaeg: 16. juuni 1989

•• Pikkus: 163 cm

•• Haridus: Audentese spordigümnaasium, Tallinna ülikool

•• Treener: Anna Levandi

•• Lühikava muusika hooajal 2008/09: Anton Dvoraki “My Mother Taught me“.

•• Vabakava muusika hooajal 2008/09: Carl Orffi “Carmina burana“.

•• Isiklik rekord: 145,69

•• Saavutused: kolmekordne Eesti meister; 2007. aasta juunioride MM-i kuues koht,  EM-i 12. koht; MM-i 18. koht; 2008. aastal juunioride MM-i 11. koht; MM-i 15. koht

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare