Link kopeeritud!

JAANUS PIIRSALU: Kallis ja ligipääsmatu Eesti – Vene turisti jaoks

 (26)

Aas­ta­va­he­tu­se pai­ku, kui pä­ri­s-uu­di­seid oli vä­he, rää­gi­ti-kir­ju­ta­ti pal­ju Tal­lin­na tul­nud Ve­ne tu­ris­ti­dest. Jäi mul­je, na­gu oleks neid Tal­lin­nas pi­dut­se­nud en­neo­le­ma­tult pal­ju. Te­ge­li­kult pi­dut­ses Ve­ne tu­ris­te en­neo­le­ma­tult pal­ju Soo­mes ja Lee­dus, mit­te Ees­tis.

Mosk­vast Ees­tis­se rei­se kor­ral­da­va­te fir­ma­de kin­ni­tu­sel sõitis vä­he­malt Ve­ne­maa pea­lin­nast Tal­lin­na aas­ta­va­he­tust veet­ma vä­hem tu­ris­te kui eel­mis­tel aas­ta­tel.

Po­le vä­lis­ta­tud, et üks Mosk­va tu­ris­ti­de vä­he­maks jää­mi­se põhjus on ne­ga­tiiv­ne kam­paa­nia, mis Ve­ne­maal Ees­ti koh­ta ju­ba paar aas­tat käib.

Aga on ka pal­ju mai­se­maid põhju­seid, miks tõen­äo­li­selt kõige suu­re­ma tu­ris­ti­de po­tent­siaa­li­ga naa­ber­maalt mei­le puh­ka­ma ei tul­da.

Üks aas­ta­va­he­tus­rei­si­de kor­ral­da­mi­se hul­le­maid pu­de­li­kae­lu on ron­gi­pi­le­ti hind. Kui eel­mi­sel aas­ta­va­he­tu­sel mak­sis eda­si-ta­ga­si ron­gisõit Mosk­vast Tal­lin­na 170–180 eu­rot, siis tä­na­vu ju­ba 260–300 eu­rot (ku­ni 4700 kroo­ni). Pä­ris ku­ri hin­natõus. Eri­ti kui võrrel­da sel­le­ga, et ko­gu ülejää­nud rei­si­pa­kett (kolm ööp­äe­va nel­jatär­ni­ho­tel­lis, eks­kur­sioon ja uu­saas­ta­pi­du) mak­sis kesk­mi­selt sa­ma pal­ju kui ron­gi­pi­le­tid.

Mugavalt – Helsingi kaudu?

Ees­ti on muu­tu­nud Ve­ne tu­ris­ti­de­le lii­ga kal­liks. „P­rob­leem po­le sel­les, et Ve­ne tu­ris­tid ei ta­ha Ees­tis­se sõita, vaid sel­les, et ron­gi­hin­nad tõuse­vad vä­ga kii­res­ti,” ütles kõige roh­kem Mosk­vas Ees­tis­se rei­se müüva tu­ris­mi­fir­ma Las Flo­res juht De­niss Ko­tov. „Us­ku­ge, Ve­ne­maa tu­ris­te tu­leks Ees­tis­se pal­ju, aga prae­gu va­li­vad nad Lee­du, ku­hu on oda­vam sõita.”

Üks suu­re­maid Ve­ne rei­si­por­taa­le Tra­vel.ru kir­ju­tas kol­ma-päe­val Ees­ti koh­ta: „Ve­ne­maa tu­ris­ti­de vool Ees­tis­se po­le pä­rast pronkssõdu­ri tei­sal­da­mist taas­tu­nud. Li­saks sel­le­le on üks olu­li­se­maid põhju­si see, et Ees­tis­se on eba­mu­gav sõita. Jääb mul­je, et Ees­til ei ole meie tu­ris­te va­ja. /---/ Vaat et ai­nus mu­gav va­riant Tal­lin­na jõuda on üle me­re Hel­sin­gist.”

See on tõsi! Mosk­va ja Tal­lin­na va­het len­dab len­nuk (ta­va­li­selt täis) kolm kor­da nä­da­las. Iga päev käib rong, mis aga sõidab 15 tun­di. Kui mõne aas­ta pä­rast pan­nak­se käi­ma Pe­ter­bu­ri-Hel­sin­gi kiir­rong, mil­le sõidua­jaks pla­nee­ri­tak­se 3,5 tun­di, siis saab Mosk­vast Pe­ter­bu­ri ja Hel­sin­gi kau­du ron­gi­de ja kiir­lae­va­ga Tal­lin­na ju­ba ru­tem kui ot­se­ron­gi­ga. Ab­surd­ne ju!

Üks Ees­ti eesmär­ke su­he­tes Ve­ne­maa­ga peaks ole­ma iga-päe­va­ne len­nuühen­dus Tal­lin­na ja Mosk­va ning Tal­lin­na ja Pe­ter­bu­ri va­hel ning kii­rem Tal­lin­na-Mosk­va rong sel­le ar­velt, et rong ei pea­tuks tun­de pii­ri­jaa­ma­des. Ve­ne­maalt Soo­me sõit­va­tes ron­gi­des näi­teks kont­rol­li­tak­se do­ku­men­te sõidu ajal.

Kul­tuu­ri­koostöö elav­da­mi­sest on Ve­ne­maa prae­gu hu­vi­ta­tud. Kui nüüd män­gi­da kaar­di­le, et võiks elav­da­da ka ka­he rii­gi ini­mes­te lä­bik­äi­mist, mis ise-ene­sest ei puu­tu ju po­lii­ti­kas­se, siis äk­ki võiks sel ol­la edu?

Prae­gu­ne krii­siaeg oleks vä­ga hea võima­lus võita juur­de Ve­ne tu­ris­te, kes sa­mu­ti on ha­ka­nud ra­ha lu­ge­ma ja ee­lis­ta­vad üha roh­kem pu­ha­ta lä­hi­rii­ki­des. Sel­lel võiks ol­la suur po­tent­siaal (Ees­ti on Ve­ne­maa jaoks en­di­selt „meie vä­lis­maa”), kui aja­da tar­ka tu­ris­mi­po­lii­ti­kat.

Varivalitsus
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare