Link kopeeritud!

LEO KUNNAS: Kabinetis sündinud idee

 (29)
LEO KUNNAS: Kabinetis sündinud idee
EPL

Ku­ju­ta­ge et­te, et ole­te kol­me fir­ma oma­nik ja ma­jan­dusk­riis su­rub pea­le. Üks fir­ma­dest, väik­sem, saab hak­ka­ma, tei­sel, kõige suu­re­mal, on prob­lee­me, aga kol­mas, mis teie põhi­te­ge­vu­se­ga siia­ni üld­se po­le te­ge­le­nud, on pank­ro­ti ää­rel.

Te tee­te ge­niaal­se ot­su­se: lik­vi­dee­ri­te esi­me­se ja tei­se fir­ma ning koon­da­te ko­gu äri kol­man­das­se.

Um­bes sel­li­ne asi hak­kab­ki juh­tu­ma. Sel­le me­ta­foo­ri esi­me­ne „fir­ma” on kait­sev­äe lo­gis­ti­ka­kes­kus, mis han­gib kait­sev­äe­le ku­lu- ja väl­jaõppe­va­rus­tust (riie­tust, va­ruo­si, las­ke­moo­na ja muud sel­list). Need han­ked on osa kait­sev­äe igap­äe­va­sest reaal­lo­gis­ti­kast, mil­le­ga toe­ta­tak­se väl­jaõpet ja sõja­lis­tel ope­rat­sioo­ni­del osa­le­mist. Nen­de pu­hul on olu­li­ne kii­rus, paind­lik­kus ja kait­sev­äe va­ja­dus­te ar­ves­ta­mi­ne. 90% han­keid toi­mub rii­gi­hangete sea­du­se alu­sel. See on ta­ga­nud han­ki­mi­se lä­bi­paist­vu­se, ava­tud kon­ku­rent­si, vaid­lus­ta­misvõima­lu­se ja jä­re­le­val­ve.

Karistame parimaid

Kui­gi lo­gis­ti­ka­kes­ku­se kä­su­tu­ses on vä­hem kui kol­man­dik (2009. aas­tal 29%) kait­seots­tar­be­lis­te han­ge­te ee­lar­vest, kor­ral­da­sid kait­sev­äe lo­gis­ti­kud aas­tail 2006–2008 kaks kor­da roh­kem han­keid (258) kui kait­se­mi­nis­tee­riu­mi omad.

Samal teemal:

Tei­ne „fir­ma” on kait­se­mi­nis­tee­rium, kes han­gib kait­seots­tar­be­list põhi­va­rus­tust: rel­va-süstee­me, trans­por­di­va­hen­deid, si­desüstee­me. Ena­mik nen­de suur­han­keid te­hak­se rii­gi­han­ge­te sea­dust jär­gi­ma­ta. See­ga ei saa neid vaid­lus­ta­da, nei­le ei laie­ne üldi­ne rii­gi­han­ge­te jä­re­le­val­ve ja osa­le­ma kut­su­tak­se ai­nult en­ne väl­ja va­li­tud pak­ku­jad. Aas­tail 2006–2008 kor­ral­das kait­se­mi­nis­tee­rium, kes ka­su­tab üle ka­he kol­man­di­ku kait­seots­tar­be­li­se va­rus­tu­se ee­lar­vest, 126 han­get, mil­lest vaid 25 teh­ti vas­ta­valt rii­gi­han­ge­te sea­du­se­le. Ülejää­nu toi­mus kas rii­ki­de­va­he­lis­te kok­ku­le­pe­te teel või jäe­ti rii­gi­sa­la­du­se kait­se eesmär­gil sel­le sea­du­se alt väl­ja.   

Kol­mas on kait­se­res­surs­si­de amet (KRA), mis kait­seots­tar­be­li­se va­rus­tu­se han­ki­mi­se­ga ei te­ge­le. Ame­til on tõsi­seid ras­ku­si oma prae­gu­se põhiüle­san­de­ga – kut­sea­lus­te aja­tee­nis­tus­se kut­su­mi­se­ga. Pi­si­ke, vaid ühte kol­man­dik­ku kut­sea­lus­te aas­tak­äi­ku hõlmav plaan ar­vu­li­selt küll täi­de­tak­se, aga see on ka kõik. Kui era­fir­ma toi­miks sa­ma häs­ti, lä­heks ta liht­salt pank­rot­ti. Kva­li­teet jääb vaid unis­tu­seks. Mõist­li­kum oleks see asu­tus üld­se kao­ta­da ja an­da te­ma üle­san­ded kait­se­ring­kon­da­de staa­pi­de­le. Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tip­pa­met­ni­kud on re­gu­laar­se­te aja­va­he­mi­ke jä­rel oma ka­bi­net­ti­des ik­ka sünni­ta­nud ideid ja plaa­ne, mis peh­melt öel­des võta­vad ku­kalt krat­si­ma. Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kants­le­ri va­he­tu­se jä­rel ei ole olu­kord pa­ra­ne­nud. Sa­mad ase­kants­le­rid ja osa­kon­na­ju­ha­ta­jad jät­ka­vad oma koh­ta­del ning seepä­rast on ideed­ki jää­nud ole­mu­selt sa­maks.

Vii­ma­ne idee on­gi pa­ra­ku täp­selt sel­li­ne, na­gu loo al­gu­ses kir­jel­da­sin: moo­dus­ta­da si­su­li­selt pank­ro­ti ää­rel kait­se­res­surs­si­de ame­ti koos­sei­sus täien­dav ke­hand, kel­le üle­san­ne oleks ab­so­luut­selt kõigi kait­seots­tar­be­lis­te han­ge­te te­ge­mi­ne. Mit­te ai­nult se­da. Li­san­duks veel ka kait­sev­äe inf­rast­ruk­tuu­ri hool­dus ja hal­dus ning uue inf­rast­ruk­tuu­ri ehi­ta­mi­seks va­ja­li­ke läh­teüle­san­ne­te koos­ta­mi­ne.

Kait­se­mi­nist­ri­le võib sil­me et­te ri­pu­ta­da pet­li­ku prää­ni­ku: kui koon­da­da han­ked KRA al­la, siis mi­nis­tee­riu­mi st­ruk­tuur, amet­ni­ke arv ja ot­se­sed ku­lud just­kui vä­he­nek­sid. Kuid mis juh­tuks kait­se­mi­nis­tee­riu­mi va­lit­se­mi­sa­las ter­vi­ku­na? Kait­se­mi­nis­tee­riu­mil ja kait­sev­äe lo­gis­ti­ka­kes­ku­sel puu­du­vad kat­tu­vad funkt­sioo­nid, mi­da lii­tes saaks per­so­na­li vä­hen­da­da, sest nen­de han­ked ja han­ke­toi­min­gud on täies­ti eri­ne­vad.  

Loe veel

Ta­sub vei­di mee­nu­ta­da ka aja­lu­gu. Aas­tail 1991–2004 vas­tu­tas kait­se­mi­nis­tee­rium ko­gu kait­seots­tar­be­li­se va­rus­tu­se han­ki­mi­se eest. Se­da ajajär­ku ise­loo­mus­tas toi­mi­va lo­gis­ti­ka puu­du­mi­ne. Mi­nis­tee­riu­mi ta­se­mel te­gel­di pea­mi­selt sok­ki­de ja voo­di­li­na­de han­ki­mi­se­ga, sa­mal ajal kui ko­gu aja­va­he­mi­ku jook­sul teh­ti ai­nult kaks suu­re­mat põhi­va­rus­tu­se han­get (nn Iis­rae­li rel­va­te­hing ja õhutõrje­ra­da­ri TPS-117 ost). Väeo­sad olid si­su­li­selt ise­ma­jan­da­vad ja pi­did väl­jaõppe kor­ral­da­mi­seks han­ki­ma kait­seots­tar­be­list va­rus­tust oma ma­jan­dus­ku­lu­de ar­velt. Al­les 2004. aas­tal ol­nud han­ke­funkt­sioo­ni­de jao­ta­mi­ne kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ja kait­sev­äe lo­gis­ti­ka­kes­ku­se va­hel nor­ma­li­see­ris olu­kor­ra ja lõi ele­men­taar­sed eel­du­sed väl­jaõppe kva­li­tee­di tõst­mi­seks ja sõja­lis­te vä­li­so­pe­rat­sioo­ni­de toe­ta­mi­seks.

Han­ge­te ja muu­de lo­gis­ti­lis­te funkt­sioo­ni­de koon­da­mi­ne kait­se­res­surs­si­de ame­ti egii­di all loo­da­vas­se st­ruk­tuu­ri te­ki­taks olu­kor­ra, et kait­sevä­gi sa­tuks veel hul­le­mas­se sei­su kui 1990. aas­ta­tel. Iga so­ki­paa­ri ja pad­ru­nit tu­leks pa­lu­da kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kau­du kol­man­dalt asu­tu­selt ja kui too ei suu­da või ei vae­vu neid han­ki­ma, mis on üli­malt tõen­äo­li­ne, võib jää­da oo­ta­ma viim­sep­äe­va laup­äe­va­ni. Väeosaüle­mad ei saaks ise ka mi­da­gi te­ha, sest kait­sev­äe kui ühe asu­tu­se raa­mes puu­dub neil oma ee­lar­ve ja sea­du­se­ga on nen­de te­ge­vus­va­ba­dust olu­li­selt pii­ra­tud. Mõne ka­bi­ne­tis sündi­nud idee pu­hul oleks tões­ti pa­rem, kui see sin­na jääks­ki ja seal ka su­reks.

Varivalitsus
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare