Link kopeeritud!

LEO KUNNAS: Kes kont­rol­lib kont­rol­li­jaid?

 (185)
LEO KUNNAS: Kes kont­rol­lib kont­rol­li­jaid?
Janek Maat

Seo­ses endisele kait­se­mi­nis­tee­riu­mi jul­geo­le­kuo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­le ja rii­gi jul­geo­le­ku vo­li­ta­tud esin­da­ja­le Her­man Sim­mi­le ning te­ma abi­kaa­sa­le esi­ta­tud rii­gi­reet­mi­se kaht­lus­tu­se­ga küsis eil­ne Päe­va­leht oma juht­kir­jas õigus­ta­tult: “Kes val­vab val­va­jaid?”

Sim­mi pu­hul ei ole ju te­ge­mist en­di­se reaa­met­ni­ku­ga, vaid isi­ku­ga, kes vas­tu­tas kait­se­mi­nis­tee­riu­mi va­lit­se­mi­sa­las ise meie ja NA­TO-liit­las­te mei­le usal­da­tud rii­gi­sa­la­dus­te kait­se kor­ral­da­mi­se eest.

Ko­gu võima­lik­ku kah­ju on het­kel ras­ke hin­na­ta. Kuid see võib po­tent­siaal­selt ol­la vä­ga suur. Hal­vi­mal ju­hul on va­ja kor­ri­gee­ri­da ter­vet sõja­li­se rii­gi­kait­se süstee­mi (näi­teks te­ha uued kait­sev­äe sõjaa­ja koos­sei­sud, kui keh­tiv koos­seis on sat­tu­nud meie ida­naab­ri vas­ta­va­te or­ga­ni­te kät­te). Töö maht võib hõlma­ta pal­ju inimtö­öaas­taid.

Juh­tum ajen­dab esi­ta­ma ter­vet hul­ka küsi­mu­si ning mi­tu mi­nu va­rem esi­ta­tud küsi­must oman­da­vad sel­le val­gu­ses uue si­su.

Esi­me­ne küsi­mus puu­du­tab kait­se­mi­nis­tee­riu­mi per­so­na­li­va­li­kut ning jooks­vat kont­rol­li per­so­na­li üle.

Samal teemal:

Ma ei tun­ne Her­man Sim­mi lä­he­malt, et võik­sin mi­da­gi öel­da te­ma isik­li­ke nõrkus­te koh­ta, kuid ava­li­kus mee­dias on te­ma prob­le­maa­ti­li­si isi­kuo­ma­du­si ning jä­li­tus­maa­niat laial­da­selt ka­jas­ta­tud. Kui te­ma prob­lee­mid olid tea­da, kui­das ta siis vas­tu­ta­va­te­le ame­ti­koh­ta­de­le mää­ra­ti ning te­da seal nii kaua hoi­ti?

Kaitseväeluure juhtum

Pa­ra­ku ei ole Her­man Simm esi­me­ne kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tip­p-a­met­nik, kel­lel on ilm­siks tul­nud isik­lik­ke nõrku­si ja prob­lee­me, mis lõpp­kok­kuvõttes on vä­lis­ta­nud eda­si­se töö kait­se­mi­nis­tee­riu­mis.

2003. aas­tal olid mi­nis­tee­riu­mist sun­ni­tud lah­ku­ma kait­se­po­lii­ti­ka ase­kants­ler (mõis­te­ti süüdi kor­rupt­sioo­ni­vas­ta­se sea­du­se­ga sä­tes­ta­tud toi­min­gu pii­ran­gu­te rik­ku­mi­ses) ning kait­sep­la­nee­ri­mi­se osa­kon­na ju­ha­ta­ja (te­ma tö­öar­vu­tis oli pe­do­fiil­se si­su­ga ma­ter­ja­li).

Prob­lee­mid või mi­ne­vi­ku­luu­ke­red ka­pis an­na­vad võima­lu­se šan­tažee­ri­mi­seks. Isik­li­ke nõr-kus­te ja prob­lee­mi­de­ga ini­me­sed on vae­nu­li­ke luu­re­tee­nis­tus­te mee­lisvär­ba­mi­sal­li­kas ning ku­ju­ta­vad see­ga en­dast a prio­ri po­tent­siaal­set jul­geo­le­ku­ris­ki.

Kas sel­li­seid ini­me­si võib kait­se­mi­nis­tee­riu­mis veel ol­la? Kui­das kait­se­mi­nis­tee­riu­mis üld­se per­so­na­li va­li­tak­se ning ini­me­si tip­pa­me­ti­koh­ta­de­le mää­ra­tak­se?

Kait­sev­äe­luu­re koh­ta al­ga­ta­tud eba­sea­dus­li­ku jä­li­tus­te­ge­vu­se kri­mi­naa­las­ja lõpe­ta­mi­se mää­ru­ses on kir­jas, et kait­sev­äe­luu­rel oli and­meid võima­li­ku rii­gi­sa­la­du­se lek­ke koh­ta ning nad püüdsid lei­da moo­du­seid lek­ke põhjus­te väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks. Sel­les kon­teks­tis oli kait­sev­äe­luu­re hu­vi kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kait­sep­la­nee­ri­mi­se osa­kon­na ju­ha­ta­ja ja kait­se­po­lii­ti­ka ase­kants­le­ri vas­tu mõis­te­tav, sest te­ge­mist on ini­mes­te­ga, kel oli prob­lee­me, mis muut­sid nad vae­nu­li­ke­le luu­re­tee­nis­tus­te­le haa­va­ta­vaks.

Ränk hind

Prae­gu võib öel­da, et in­fo lek­ke­ko­ha­le jõuti üsna lä­he­da­le, sest Her­man Simm oli kait­se­mi­nis­tee­riu­mi sa­ma ta­se­me tip­p-amet­nik.

Miks kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tip­pa­met­ni­ke reakt­sioon kait­sev­äe­luu­re te­ge­vu­se­le oli nii va­lu­lik? Pat­rioo­ti­lis­tel ja puh­ta süda­me­tun­nis­tu­se­ga amet­ni­kel ei oleks ju va­ja kait­sev­äe­luu­ret kar­ta.

Kõigi­le pi­di ole­ma sel­ge, et pä­rast NA­TO-sse as­tu­mist vae­nu­li­ke luu­re­tee­nis­tus­te hu­vi meie vas­tu mit­me­kor­dis­tub ning iga meie nõrkust ka­su­ta­tak­se ha­las­ta­ma­tult ära, sest meie kau­du lii­gub nüüdsest ka liit­las­te sa­las­ta­tud in­for­mat­sioo­ni. In­fo lek­ki­mi­se tõkes­ta­mi­seks on va­ja te­ha se­ni­sest pal­ju roh­kem tööd. Nüüd saab väi­ta, et kait­sev­äe­luu­re kar­tus­tel oli alust. Rii­gi­reet­mi­se kaht­lu­se­ga ini­me­ne oli kait­se­mi­nis­tee­riu­mis tões­ti ja on nüüd kin­ni pee­tud.

Loe veel

Hind, mi­da kait­sev­äe­luu­re ise on pi­da­nud sel­le eest maks­ma, on aga ränk. Ra­hua­ja rii­gi­kait­se sea­du­se ko­ha­selt lak­kab kait­sev­äe­luu­re ole­mast. Juh­tu­mit on ka­su­ta­tud et­tekään­de­na nii põhi­sea­du­se­pa­ran­du­se kui ka kait­sev­äe kor­ral­du­se sea­du­se lä­bi­su­ru­mi­seks ning kait­sev­äe mar­gi­na­li­see­ri­mi­seks. Ame­tii­si­kud on laialt rää­ki­nud mo­raal­sest vas­tu­tu­sest, mi­da peaks kand­ma ko­gu kait­sev­äe juht­kond.

Konk­reet­sed ini­me­sed on sel­le juh­tu­mi tõttu põhju­se­ta kan­na­ta­nud. Luu­re­pa­tal­jo­ni ülem ma­jor Ühte­gi va­bas­ta­ti ame­ti­ko­halt. Peas­taa­bi ülem bri­gaa­di­kind­ral La­ne­man oli sun­ni­tud oma ame­tist loo­bu­ma. En­di­se kait­sev­äe ju­ha­ta­ja viit­sead­mi­ral Kõut­si mai­ne sai kah­jus­ta­da. Pal­jud on­gi sel­le juh­tu­mi pu­hul kand­nud kol­lek­tiiv­set vas­tu­tust.

Reetmine toimus vaakumis?

Kui kait­sev­äe­luu­re juh­tu­mi pu­hul teh­ti sää­sest ele­vant, siis mi­da te­ha nüüd, kui meil on ma­jas tõeli­ne di­no­sau­ru­se mõõtu luu­res­kan­daal? Kas tee­me sel­lest oma­kor­da sää­se ja väi­da­me, et po­tent­siaal­ne reet­mi­ne toi­mus täie­li­kus vaa­ku­mis? Et Her­man Simm mää­ras ise en­nast ame­tis­se ning kont­rol­lis ise ka oma te­ge­vust?

Ei, ma ei ar­va, et juh­tu­nus peaks süüdis­ta­ma prae­gust või en­di­si kait­se­mi­nist­reid. Am­mu­gi ei ar­va ma, et kait­se­mi­nis­ter peaks ta­ga­si as­tu­ma. Sel­leks ei ole vä­he­mat­ki põhjust. Ai­nu­ke vi­ga, mi­da po­lii­ti­ku­te­le võib et­te hei­ta, on, et nad usal­da­sid pi­me­si kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tip­p-amet­nik­ke ja täit­sid nen­de ta­het.

Pal­jud küsi­mu­sed on siia­maa­ni vas­tu­se­ta. Miks on kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tip­pa­met­ni­kud tei­nud jär­je­kind­lalt ot­su­seid, mis kah­jus­ta­vad es­mast ise­seis­vat kait­sevõimet?

Miks on püütud meie sõja­li­se rii­gi­kait­se aren­gut suu­na­ta võit­lusvõime­tu nišiar­mee tee­le, ko­gu aeg kor­ru­ta­des, et res­surs­se ei jät­ku? Miks on sa­mal ajal ku­lu­ta­tud ja ku­lu­ta­tak­se mi­tu mil­jar­dit kroo­ni pro­jek­ti­de­le, mil­lel ei ole rii­gi kait­sevõime sei­su­ko­hast si­su­list väär­tust? Ma ei ole oma küsi­mus­te­le pä­de­vat vas­tust saa­nud ega loo­da enam am­mu saa­da­gi.

Kõnea­lu­se juh­tu­mi val­gu­ses oman­da­vad mi­nu küsi­mu­sed aga pal­ju kar­mi­ma kon­teks­ti.  

Mi­nis­tee­riu­mi ot­sus­te, apa­raa­di töö, per­so­na­liva­li­ku, jooks­va kont­rol­li ja kõige muu eest vas­tu­tab üks konk­reet­ne isik – kants­ler. Her­man Sim­mi koh­ta on mõist­lik pä­ri­da aru prae­gu­selt ja en­dis­telt kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kants­le­ri­telt. On mõis­te­tav, miks här­ra pre­si­dent ei rää­gi sel­le juh­tu­mi pu­hul mo­raal­sest vas­tu­tu­sest – on ju te­ma jul­geo­le­ku-nõunik en­di­ne kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kants­ler, kel­le ame­tia­jal Her­man Simm oma ko­ha­le mää­ra­ti.

Ning lõpp­kok­kuvõttes on kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tip­pa­met­ni­kel õigus. Meil on tões­ti va­ja pal­ju tu­ge­va­mat tsi­viil­kont­rol­li – kuid na­gu te­ge­lik­kus näi­tab, eelkõige kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tip­pa­met­ni­ke üle. 

Varivalitsus
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare