Link kopeeritud!

LIISA PAST: Abordist kui poliitika tööriistast

 (12)

Po­lii­ti­ka­te­ge­mis­se on pi­dev vas­tan­du­mi­ne sis­se kir­ju­ta­tud, eri­ti lühi­ke­se de­mok­raa­tiat­ra­dit­sioo­ni­ga rii­ki­des.

Ole­me Ees­ti po­liit­kom­mu­ni­kat­sioo­nis­ki kuul­nud üks­teist vä­lis­ta­vaid vul­gaar­seid vas­tan­du­si: en­di­sed ja prae­gu­sed, eest­la­sed ja muu­la­sed, maa ja linn. Mä­le­ta­me, kui­das lah­va­tas eel­mi­se va­li­mis­kam­paa­nia too­de­tud konf­likt pronkssõdu­ri tei­sal­da­mi­se pool­da­ja­te ja vas­tas­te va­hel. Liht­sad must-val­ged vas­tan­du­sed on po­lii­ti­ka­le või po­lii­ti­ku­te­le toe­tu­se ko­gu­mi­seks liht­ne nipp, sest sun­ni­vad ini­me­se poo­li va­li­ma ja ju­ba va­li­nut saab häs­ti tei­se­le poo­le rin­de­joont jää­nu­te­ga hir­mu­ta­da-vir­gu­ta­da.

Ühel het­kel pea­vad vas­tan­du­sed pa­ra­ta­ma­tult jõud­ma ka süga­valt pri­vaatsfää­ri kuu­lu­va­te mo­raal­se­te ot­sus­te-ee­lis­tus­te­ni. Tih­ti ei ole ühis­kon­nas seal­juu­res aru­te­luks nõud­lust­ki, kuid po­liit­teh­no­loo­gid ei suu­da üle ol­la kiu­sa­tu­sest ka­su­ta­da re­too­ri­kat „kui  sa ei ole meie­ga, oled meie vas­tu”. Võitis ju äs­ja Ühend­rii­ki­de asep­re­si­den­diks mit­te­va­li­tud Sa­rah Pa­lin oma ko­du­lin­na mee­ri­va­li­mi­sed­ki väi­ke­lin­na va­lit­se­mis­se mit­te puu­tu­va abor­di­vas­ta­su­se rõhu­ta­mi­se­ga.

Järg­mi­se aas­ta kah­te­sid va­li­mi­si ar­ves­ta­des tu­leb ka kõiki Ees­tis ker­ki­vaid mo­raa­liküsi­mu­si vaa­del­da po­liit­kast­mes, se­da enam, et en­ne abor­di­vas­tas­te esi­letõusu ei tun­du­nud aru­t-eluks ava­lik­ku nõud­lust­ki ole­vat. Ka on meie sea­dus­tik suh­te­li­selt kesk­mi­selt eu­roo­pa­lik: va­li­k-abort on lu­ba­tud 12. ra­se­dusnä­da­la­ni ja hai­ge­kas­sa ra­has­tab sel­lest osa.

Valimiskampaania tööriistad

Jah, Ees­tis te­hak­se ka­het­susväär­selt pal­ju abor­te. Kuid see arv on taa­si­se­seis­vu­se ajal jär­je­kind­lalt vä­he­ne­nud, 1992. aas­ta 25 803-st mul­lu­se 8900 va­li­k-abor­di­ni. Ka ei ole abor­di te­ge­mi­se põhju­seks sel­le riik­lik ra­has­tus: kee­gi ei lä­he ju rõõmsa mee­le­ga ki­rur­gi­list prot­se­duu­ri te­ge­ma puh­talt sel­leks, et rii­gi ra­ha rai­sa­ta. Nais­tears­tid ja uu­rin­gud hin­da­vad abor­di põhjus­teks nõukaa­jast jää­nud müüdi, et tei­sed ra­se­dus­vas­ta­sed va­hen­did ole­vat oht­li­kud, ja tead­ma­tu­se. Ha­ri­tu­se puu­dust kin­ni­tab ka as­jao­lu, et üle poo­le Ees­ti abor­di­te­gi­ja­test on abie­lus või püsi­suh­tes nai­sed.

Osalt on põhju­seks ilm­selt see­gi, et Ees­tis müüak­se kon­doo­me üldi­selt kol­me­kau­pa kar­pi pa­ki­tu­na. Mis tä­hen­dab, et se­da ra­ses­tu­mis­vas­ta­se va­hen­di­na ka­su­ta­vad püsi­suh­tes ela­vad ja re­gu­laar­selt näi­teks ne­li kor­da nä­da­las sek­si­vad paa­rid pea­vad uue pa­ki jä­rel käi­ma ti­he­da­mi­ni kui pii­ma ja lei­ba ost­mas. See­ga on vä­ga tõen­äo­li­ne, et kon­doo­mid on ot­sas just siis, kui kirg ei kan­na­ta oo­da­ta.

Nii et need, kes tões­ti hoo­li­vad abor­ti­de vä­hen­da­mi­sest, peak­sid suu­na­ma oma ener­gia sek­suaal­ha­ri­dus­se, mit­te abor­di ei­ta­mis­se. Ko­gu maail­mas on just ra­ses­tu­mis­vas­tas­te va­hen­di­te koh­ta in­fo ja­ga­mi­ne ai­da­nud abor­te vä­hen­da­da.

Kee­la­mi­se või pii­ra­mi­se nõud­mi­ne ei toi­mi ja ajab ühis­kon­da lõhe, mi­da po­lii­ti­ka­te­gi­jad saa­vad ära ka­su­ta­da. Taht­li­kult või taht­ma­tult on neist ehk ise­gi üllas­test, hea­taht­li­kest ja heausk­se­test abor­di­vas­tas­test ini­mes­test ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­dest saa­nud po­lii­ti­ka töö­riis­tad, kes loo­vad alu­se ka­su­ta­da järg­mi­se aas­ta va­li­mis­kam­paa­nia­tes liht­said vas­tan­du­si.

Varivalitsus
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare