LIISA PAST: Abordist kui poliitika tööriistast

 (12)

Po­lii­ti­ka­te­ge­mis­se on pi­dev vas­tan­du­mi­ne sis­se kir­ju­ta­tud, eri­ti lühi­ke­se de­mok­raa­tiat­ra­dit­sioo­ni­ga rii­ki­des.

Ole­me Ees­ti po­liit­kom­mu­ni­kat­sioo­nis­ki kuul­nud üks­teist vä­lis­ta­vaid vul­gaar­seid vas­tan­du­si: en­di­sed ja prae­gu­sed, eest­la­sed ja muu­la­sed, maa ja linn. Mä­le­ta­me, kui­das lah­va­tas eel­mi­se va­li­mis­kam­paa­nia too­de­tud konf­likt pronkssõdu­ri tei­sal­da­mi­se pool­da­ja­te ja vas­tas­te va­hel. Liht­sad must-val­ged vas­tan­du­sed on po­lii­ti­ka­le või po­lii­ti­ku­te­le toe­tu­se ko­gu­mi­seks liht­ne nipp, sest sun­ni­vad ini­me­se poo­li va­li­ma ja ju­ba va­li­nut saab häs­ti tei­se­le poo­le rin­de­joont jää­nu­te­ga hir­mu­ta­da-vir­gu­ta­da.

Ühel het­kel pea­vad vas­tan­du­sed pa­ra­ta­ma­tult jõud­ma ka süga­valt pri­vaatsfää­ri kuu­lu­va­te mo­raal­se­te ot­sus­te-ee­lis­tus­te­ni. Tih­ti ei ole ühis­kon­nas seal­juu­res aru­te­luks nõud­lust­ki, kuid po­liit­teh­no­loo­gid ei suu­da üle ol­la kiu­sa­tu­sest ka­su­ta­da re­too­ri­kat „kui  sa ei ole meie­ga, oled meie vas­tu”. Võitis ju äs­ja Ühend­rii­ki­de asep­re­si­den­diks mit­te­va­li­tud Sa­rah Pa­lin oma ko­du­lin­na mee­ri­va­li­mi­sed­ki väi­ke­lin­na va­lit­se­mis­se mit­te puu­tu­va abor­di­vas­ta­su­se rõhu­ta­mi­se­ga.

Järg­mi­se aas­ta kah­te­sid va­li­mi­si ar­ves­ta­des tu­leb ka kõiki Ees­tis ker­ki­vaid mo­raa­liküsi­mu­si vaa­del­da po­liit­kast­mes, se­da enam, et en­ne abor­di­vas­tas­te esi­letõusu ei tun­du­nud aru­t-eluks ava­lik­ku nõud­lust­ki ole­vat. Ka on meie sea­dus­tik suh­te­li­selt kesk­mi­selt eu­roo­pa­lik: va­li­k-abort on lu­ba­tud 12. ra­se­dusnä­da­la­ni ja hai­ge­kas­sa ra­has­tab sel­lest osa.

Valimiskampaania tööriistad

Jah, Ees­tis te­hak­se ka­het­susväär­selt pal­ju abor­te. Kuid see arv on taa­si­se­seis­vu­se ajal jär­je­kind­lalt vä­he­ne­nud, 1992. aas­ta 25 803-st mul­lu­se 8900 va­li­k-abor­di­ni. Ka ei ole abor­di te­ge­mi­se põhju­seks sel­le riik­lik ra­has­tus: kee­gi ei lä­he ju rõõmsa mee­le­ga ki­rur­gi­list prot­se­duu­ri te­ge­ma puh­talt sel­leks, et rii­gi ra­ha rai­sa­ta. Nais­tears­tid ja uu­rin­gud hin­da­vad abor­di põhjus­teks nõukaa­jast jää­nud müüdi, et tei­sed ra­se­dus­vas­ta­sed va­hen­did ole­vat oht­li­kud, ja tead­ma­tu­se. Ha­ri­tu­se puu­dust kin­ni­tab ka as­jao­lu, et üle poo­le Ees­ti abor­di­te­gi­ja­test on abie­lus või püsi­suh­tes nai­sed.

Osalt on põhju­seks ilm­selt see­gi, et Ees­tis müüak­se kon­doo­me üldi­selt kol­me­kau­pa kar­pi pa­ki­tu­na. Mis tä­hen­dab, et se­da ra­ses­tu­mis­vas­ta­se va­hen­di­na ka­su­ta­vad püsi­suh­tes ela­vad ja re­gu­laar­selt näi­teks ne­li kor­da nä­da­las sek­si­vad paa­rid pea­vad uue pa­ki jä­rel käi­ma ti­he­da­mi­ni kui pii­ma ja lei­ba ost­mas. See­ga on vä­ga tõen­äo­li­ne, et kon­doo­mid on ot­sas just siis, kui kirg ei kan­na­ta oo­da­ta.

Nii et need, kes tões­ti hoo­li­vad abor­ti­de vä­hen­da­mi­sest, peak­sid suu­na­ma oma ener­gia sek­suaal­ha­ri­dus­se, mit­te abor­di ei­ta­mis­se. Ko­gu maail­mas on just ra­ses­tu­mis­vas­tas­te va­hen­di­te koh­ta in­fo ja­ga­mi­ne ai­da­nud abor­te vä­hen­da­da.

Kee­la­mi­se või pii­ra­mi­se nõud­mi­ne ei toi­mi ja ajab ühis­kon­da lõhe, mi­da po­lii­ti­ka­te­gi­jad saa­vad ära ka­su­ta­da. Taht­li­kult või taht­ma­tult on neist ehk ise­gi üllas­test, hea­taht­li­kest ja heausk­se­test abor­di­vas­tas­test ini­mes­test ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­dest saa­nud po­lii­ti­ka töö­riis­tad, kes loo­vad alu­se ka­su­ta­da järg­mi­se aas­ta va­li­mis­kam­paa­nia­tes liht­said vas­tan­du­si.

Vormistage Eesti Päevalehe soodushinnaga püsimaksetellimus ning nautige Eesti kvaliteetseimat ajakirjandust oma postkastis vaid 30 sendi eest päevas! Vaata siit

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare