Link kopeeritud!

MAREK STRANDBERG: Tuulealune maa

 (192)

Hiid­la­sed ko­gu­vad all­kir­ju tuu­le­par­ki­de vas­tu. On see tões­ti võima­lik saa­rel, kus kõige tun­ta­vam ener­giaal­li­kas on­gi tuul, mi­da sui­sa tu­leks ka­su­tus­se võtta?

Taas­tu­ve­ner­gee­ti­ka aeg on käes. Lää­ne-Ees­ti tuu­li­ne saa­res­ti­kua­la on sel­leks hea koht. Keh­vad lood on aga konk­reet­se­te vun­da­men­di­koh­ta­de­ga, sest Ees­tis puu­dub taas­tu­ve­ner­gee­ti­ka tee­map­la­nee­ring. Kui ühis­kond po­le kok­ku lep­pi­nud, mis ala­delt kor­ja­tak­se taas­tu­v-e­ner­giat, tu­leb tüli maj­ja.

Ei saa õigeks pi­da­da, et suu­re­ma­hu­lis­te ener­giap­ro­jek­ti­de pla­nee­rin­guid al­ga­ta­tak­se vaid siis, kui mõni et­tevõtja hu­vi tun­neb. Kui va­lit­sus näi­tab üles lei­gust, saak­sid pla­nee­rin­gu kor­ral­da­da oma­va­lit­su­sed ise. Näi­teks Saa­re­maa ja Hiiu­maa ühi­selt. See oleks sig­naal ka et­tevõt-jai­le-in­ves­tee­ri­jai­le.

Ka hiid­las­tel en­dil on või-ma­lik in­ves­tee­ri­da tuu­lee­ner­gias­se. Kas äriet­tevõtte­na või näi­teks ener­giaühis­tu­na, mil­le es­ma­ne eesmärk võiks­ki ol­la oma tar­beks ko­ha­li­ku ja kütu­se­hin­da­dest sõltu­ma­tu elekt­rie­ner­gia saa­mi­ne.

Tuuma- või tuule-Eesti?

Taas­tu­ve­ner­gee­ti­ka väl­ti­mi­ne viib meid aga tuu­mae­ner­gia suu­nas. Kui lä­he­ma viie ku­ni ka­hek­sa aas­ta jook­sul luua olu­kord, kus taas­tu­ve­ner­gee­ti­ka oleks val­dav ning Ees­ti ener­giasüsteem oleks val­mis kaab­liühen­dus­te kau­du kaup­le­ma Root­si ja Soo­me­ga, kaoks va­ja­dus tuu­ma­jaa­ma jä­re­le. Se­da tea­tak­se ning pal­ju­sid te­ge­ma­tajät­mi­si taas­tu­ve­ner­gee­ti­ka val­las saab põhjen­da­da just sel­le mo­tii­vi­ga.

Ku­na se­ni po­le koos­ta­tud ei ava­me­rea­la­de­le tuu­le­par­ki­de ehi­ta­mist re­gu­lee­ri­vat sea­dust (ehk­ki ma­jan­dus­mi­nis­ter lu­bas se­da 2008. aas­ta lõpuks) ega üle­rii­gi­list taas­tu­ve­ner­gee­ti­ka tee­map­la­nee­rin­gut, hoi­tak­se Ees­tist ee­mal kümneid mil­jar­deid kroo­ne ener­giain­ves­tee­rin­guid. Ka sel­li­ne te­ge­ma­tajät­mi­ne on po­lii­ti­li­ne ot­sus, mis loob ee­li­seid just tuu­mae­ner­gee­ti­ka­le. Võimu­liit on vii­ma­se aas­ta jook­sul vas­tu võtnud pal­ju roh­kem tuu­ma-e­ner­giat ja -jäät­meid puu­du­ta­vaid re­gu­lat­sioo­ne kui taas­tu­ve­ner­gee­ti­ka osas.

Varem samal teemal:

Taavi Ugam: Võitlus tuuleveskitega

Varivalitsus