Link kopeeritud!

MARI JÄRVELAID: Aitab vaktsiin ja kätepesu

 (8)

Ju­ba 2400 aas­tat ta­ga­si kir­jel­das Hip­pok­ra­tes gri­pisümp­to­meid. Gri­pi­vii­rus on õppi­nud kii­res­ti ko­ha­ne­ma uu­te olu­de­ga. Ini­me­se hin­ga­mis­tee­de kau­du si­se­ne­nud ja siis sealt mõnda rak­ku tun­gi­nud, an­nab ta paa­ri tun­ni­ga tu­hat en­da­sar­nast järg­last. Vii­ru­sel ku­lub ta­va­li­selt 24–72 tun­di, et mur­da ini­m-or­ga­nis­mi kait­se ja te­ha ini­me­ne hai­geks.

Te­ge­li­kult ring­leb gri­pi­vii­rus pi­de­valt ko­gu maail­mas. Põhja­pool­ke­ral pa­rasvööt­mes hai­ges­tu­tak­se sa­ge­da­mi­ni tal­ve­kuu­del, lõuna­pool­ke­ral su­ve­kuu­del. Troo­pi­kas hai­ges­tu­tak­se aga aas­ta rin­gi. Grip­pi ei hai­ges­tu ai­nult ini­me­sed, vaid ka tei­sed ime­ta­jad ja lin­nud. Sel aas­tal do­mi­nee­riv A-gri­pi­vii­ru­se tüvi H3N2 tu­li 1968. a juu­li­kuus ring­lus­se Hong­kon­gis, kus gri­pi­pu­hang vai­bus küll kuue nä­da­la­ga, kuid kust uus vii­rustüvi alus­tas ümber­maail­ma­rei­si. Ai­nuüksi Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­des hai­ges­tus 50 mil­jo­nit ini­mest, siis­ki jäi sur­ma­ga lõppe­nud hai­gus­juh­tu­de arv väik­se­maks kui eel­mis­te pan­dee­mia­te ajal.

Kuni pool miljonit surnut

Igal aas­tal hai­ges­tub hooa­ja­lis­se grip­pi 3–5 mil­jo­nit ini­mest ning su­reb grip­pi ja gri­pi tüsis­tus­tes­se vee­rand ku­ni pool mil­jo­nit ini­mest. Sel­leks et grip­pi oh­jel­da­da, loo­di Maail­ma Ter­vi­seor­ga­ni­sat­sioo­ni juur­de 1952. a gri­pi­sei­re võr-gus­tik, mis ko­gub gri­pi­vii­ru­se tüve­sid, et val­mis­ta­da võima­li­kult tõhus vakt­siin igaks järg­mi­seks hai­ges­tu­mi­se hoo-ajaks. Igal aas­tal too­de­tak­se 300 mil­jo­nit an­nust gri­pi­vakt­sii­ni, mil­le ka­su­ta­mi­ne on olu­li­selt vä­hen­da­nud grip­pi hai­ges­tu­mist. Se­ni­ni ring­leb en­di­selt A-gri­pi tüvi H3N2, vä­hem H1N1 ja B-gripp.

Samal teemal:

Hai­gust ai­tab en­nekõike väl­ti­da vakt­si­nee­ri­mi­ne ja kä­te pe­se­mi­ne. Sel­leks tal­veks val­mi­nud vakt­siin si­sal­dab eel­mi­sel aas­tal Põhja-Amee­ri­kas hai­ges­tu­mist põhjus­ta­nud A-gri­pi vii­rustüve H3N2 ning on põhjust ar­va­ta, et sel hooa­jal kait­seb vakt­siin grip­pi hai­ges­tu­mi­se eest vä­ga häs­ti. Se­da aga ei saa öel­da gri­pi­vii­ru­se vas­tas­te ra­vi­mi­te koh­ta, mil­le­le te­kib üha enam re­sis­tent­sust.

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus avaldab iga nädal Euroopa riikides grippi haigestumise andmed ja siit näeme, et praegu on kõrge grippi haigestumine on Šveitsis, Iirimaal ja Portugalis.

Varivalitsus
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare