Link kopeeritud!

RASMUS KASK: Reform sisuliseks

 (6)

Ülemöö­du­nud nä­da­lal küttis Tal­lin­nas kir­gi jär­je­kord­ne rah­vahää­le­tus, see­kord hal­dus­re­for­mi tee­mal.

Vä­he­ne si­su­li­ne aru­te­lu re­for­mi olu­li­se va­ja­du­se üle, rää­ki­ma­ta al­ter­na­tii­vi­dest, jäi ena­mas­ti ühe­pool­se­te õigus­tus­te ta­se­me­le, mis ei ole kau­gelt­ki veen­va­te ar­gu­men­ti­de mõõtu. Neist kolm põhi­list kõla­sid järg­mi­selt: ra­ha­li­ne kok­ku­hoid, tõhu­sam/liht­sam as­jaa­ja­mi­ne ko­da­ni­ke jaoks ning lin­nao­sa­de a- ja/või de­po­li­ti­see­ri­mi­ne.

Igat lin­na­ko­da­nik­ku puu­du­tab kõige ot­se­se­malt tõhu­sam ja liht­sam as­jaa­ja­mi­ne, mis on püüdmist väärt ideaal. Kuid kui sel­le ain­saks ar­gu­men­tee­ri­tud kri­tee­riu­miks on ja­la­vaev, siis on ko­gu küsi­mu­se­le lä­he­ne­tud vä­ga kit­salt.

Rää­ki­des näi­teks pla­nee­ri­mi­sest, siis Hel­sin­gi pla­nee­ri­mi­so­sa­kon­nas töö­tab kok­ku 276 ning Tal­lin­nas 111 ini­mest, kel­lest üld- ja de­tail-pla­nee­rin­gu­te koos­ta­mi­se­ga te­ge­leb vas­ta­valt um­bes 150 ja 40 amet­nik­ku. Sa­ge­li jääb­ki pii­sa­va tä­he­le­pa­nu osu­ta­mi­se ja adek­vaat­se­te ot­sus­te te­ge­mi­se juu­res puu­du mit­te niivõrd amet­ni­ke pä­de­vu­sest kui töö­tun­di­dest.

Meer otsevalitavaks?

Ehk ai­taks ko­da­ni­ke­le lä­he­ma­le jõuda ko­gu de­tailp­la­nee­rin­gu­te kor­ral­du­se lin­nao­sa­de ta­san­di­le vii­mi­ne, na­gu se­da on teh­tud edu­kalt Ber­lii­nis?

Ka de­po­li­ti­see­ri­mi­ne on isee­ne­sest ter­vi­ta­tav mõte. Kui aga sel­li­ne eesmärk on ju­ba sea­tud, siis miks mit­te min­na Lon­do­ni teed ja sea­dus­ta­da lin­na­pea ot­se­va­li­mi­ne ko­da­ni­ke poolt?

Lin­na­va­lit­sus po­le tei­nud eeltööd – uu­rin­guid, ana-lüüse ja aru­te­lu­sid –, mis õigus­tak­sid ma­hu­kat re­for­mi ning mõtes­tak­sid lah­ti sel­le eesmär­ki­de ja va­hen­di­te või-ma­lik­ke pi­ke­maa­ja­li­si mõju­sid. Tu­leb vist ol­la rõõmus sel­le­gi üle, et min­gid ideaa­lid – nii õõnsad, kui nad ka prae­gu ei ole – on siis­ki väl­ja hõi-ga­tud ja hal­dus­re­form on üleüld­se päe­va­kor­da tõus­nud. Oleks vii­ma­ne aeg ha­ka­ta süga­va­malt mõtle­ma ideaa­li­de ja muu­tus­te si­su üle ning seejä­rel al­les (taas) te­gut­se­ma asu­da.

Varivalitsus