Der Spiegel: Herman Simm võis olla topeltagent

 (9)

Rii­gi­reet­mi­ses kaht­lus­ta­tav en­di­ne kait­se­mi­nis­tee­riu­mi jul­ge­o­le­kuo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Her­­man Simm võis te­gut­se­da hoo­pis to­pel­ta­gen­di­na.


Mai­ne­ka Sak­sa kva­li­tee­ta­ja­kir­ja Der Spie­gel tä­na­sest numb­rist sel­gub, et Sak­sa vä­lis­luu­re­agen­tuur Bun­des­nach­rich­ten­dienst (BND) ka­su­tas Sim­mi mi­tu aas­tat oma hu­vi­des. Väi­de­ta­valt müüs Simm saks­las­te­le in­fot nii Ve­ne luu­re te­ge­vu­se koh­ta Bal­ti rii­ki­des kui ka or­ga­ni­see­ri­tud ku­ri­te­ge­vu­se koh­ta. Ajakir­ja tea­tel po­le veel sel­ge, kas Simm ja­gas saks­las­te­le vett­pi­da­vat in­for­mat­sioo­ni või va­rus­tas Sak­sa luu­ra­jaid va­lein­fo­ga. Simm koh­tus Sak­sa luu­ra­ja­te­ga Lää­ne-Eu­roo­pa suur­lin­na­des.

Reetis krüpteeringud?

Spie­ge­li tea­tel kaht­lus­ta­vad nii NA­TO kui ka Sak­sa eks­per­did, et Simm võis ve­ne­las­te­le väl­ja an­da in­fo NA­TO-s ka­su­ta­ta­va­te krüptee­ri­missüstee­mi­de koh­ta. Ni­melt ka­su­ta­tak­se NA­TO-s ala­tes 2004. aas­tast Sak­sa­maal väl­jatöö­ta­tud sea­det Elc­ro­dat, mil­le abil krüptee­ri­tak­se suur osa Brüsse­li ja liik­mes­rii­ki­de­ va­he­lis­test te­le­fo­nikõne­dest, do­ku­men­di­va­he­tu­sest ja fak­si­dest. Spie­ge­li and­me­tel püüavad uu­ri­jad prae­gu sel­gu­se­le jõuda, kas ve­ne­las­tel õnnes­tus Sim­mi abi­ga Elc­ro­da­ti krüptee­ring mur­da.

Samal teemal:

BND lõpe­tas koostöö Sim­mi­ga va­he­tult en­ne Ees­ti lii­tu­mist Eu­roo­pa Lii­du­ga 2004. aas­tal.

Sim­mi­ga seo­tud kri­mi­naa­las­ja me­net­lust juh­tiv rii­gip­ro­kurör Lav­ly Lepp lau­sus vaid, et kri­mi­naal­me­net­lu­ses puu­du­vad and­med Sim­mi võima­li­ku koostöö koh­ta Sak­sa luu­re­ga.

Kait­se­po­lit­sei pi­das Her­man Sim­mi ja te­ma abi­kaa­sa Hee­te Sim­mi kin­ni sel­le aas­ta sep­temb­ri lõpus. Kaht­lus­tu­se ko­ha­selt müüs Simm Ve­ne luu­re­le sa­la­jast NA­TO-ga seo­tud in­for­mat­sioo­ni. Hee­te Simm on prae­gu­seks va­hi alt va­bas­ta­tud.

KRÜPTEERIMINE

•• ELCRODAT

võib vajada väljavahetamist

Kui NATO ja Saksa luure kahtlused tõele vastavad, suutsid

venelased Simmi abiga lahti muukida NATO krüpteerimissüsteemi. Sel juhul tuleb Elcrodati asemel tõenäoliselt välja töötada uus moodus telefonivestluste, e-kirjade ning

fakside sifreerimiseks.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare