"Ise jätkata me ei suuda." Kruuda meediaäri otsas

 (76)

Tea­de Ka­le­vi mee­dia-ä­ri täie­li­kust lõpust võib tul­la ju­ba ala­nud nä­da­la jooksul.

 Suur­te plaa­ni­de­ga alus­ta­nud Ka­lev Mee­dia elab tõeli­si nä­gu­ri-päe­vi ja Oli­ver Kruu­da ise on hoi­du­nud vii­mas­tel nä­da­la­tel oma te­ge­mi­si kom­men­tee­ri­mast. Ees-ti Päe­va­leht ta­bas suurä­ri­me­he läi­nud nä­da­lal Nõmmel enam­jaolt ak­tiiv­se­test va­ne­maea­lis­test ini­mes­test koos­ne­nud pub­li­ku ees ma­jan­du­sest rää­ki­mas. Vä­si­nud ole­ku­ga kom­mi­ku­nin­gas nõus­tus pi­sut ka­tet ker­gi­ta­ma ka oma mee­diaä­rilt.

Kruu­da sil­mis eri­list op­ti­mis­mi nä­ha po­le. „Me tee­me tööd hom­mi­kust õhtu­ni ja ker­ge po­le prae­gu kel­lel­gi,” pa­lub ta kir­ju­ta­da vas­tu­seks küsi­mu­se­le, kas on alust kuu­lu­jut­tu­del, et te­ma mee­diaä­ri­le saab ju­ba veeb­rua­ri­ga kriips pea­le. Mõni hetk va­rem oli ta rää­ki­nud võima­li­kest vä­li­sin­ves­to­ri­test ja lu­ba­nud kõigest täp­se­malt kõne­le­da sel nä­da­lal. „I­se jät­ka­ta me ei suu­da,” oh­kab ta sa­mas.

Kruu­da on ilm­sel­gelt vä­si­nud ja ko­gu te­ma esi­ne­mi­se, kuu­la­ja­te tä­nua­val­dus­te ja ka kümme­kond mi­nu­tit kest­nud usut­lu­se käi­gus ei tee ta nä­gu kor­da­gi ühte­gi nae­ra­tu­se moo­di lii­gu­tust. „Au­salt öel­des ei ta­ha ma enam mit­te mil­le­ga­gi te­ge­le­da,” ütleb ta Päe­va­le­he küsi­mu­se­le vas­ta­tes Nõmme kul­tuu­ri­maj­ja ko­gu­ne­nud pub­li­ku ees. „Ei ole pa­re­mat ae­ga kui ree­del kell kuus õhtul, mis tun­dub mul­le kui kuua­ja­li­se puh­ku­se al­gus.”

Samal teemal:

Pühenduti sisule

Kruu­da im­pee­riu­mi­ha­ka­ti­se kok­ku­va­ri­se­mi­se põhju­si on näh­tud mit­mes as­jao­lus. Nii on krii­ti­ka al­la sat­tu­nud Kruu­da pa­re­ma käe Alar Pin­gi ko­ge­ne­ma­tus mee­diaet­tevõtte juh­ti­mi­sel, täies­ti lä­bi mõtle­ma­ta rek­laa­mist­ra­tee­gia ja ka töö tel­li­ja­te­ga.

Kruu­da Pin­gi ko­ge­ne­ma­tu­ses süüd ei näe, vaid peab tek­ki­nud olu­kor­ra põhjus­ta­jaks prae­gust ma­jan­dusk­rii­si.

Kruu­da sõnul nä­gi Ka­lev Mee­dia ärip­laan et­te ka­heaas­tast te­ge­vus­ka­va, kus pro­jekt jõudis täp­selt poo­le pea­le. „Meil oli sel­ge, et aja­kir­jan­dus on sel­li­ne too­de, kus on si­su, ti­raaÏ ja rek­laam, sel­li­ne ring,” ütleb Kruu­da. „Meie fo­ku­see­ri­si­me si­su­le ja ärip­laan oli üles sea­tud (pii­ma- ja kom­mi- – D. L.) te­has­te müügi­le, kust pi­di lae­ku­ma mit­te väi­ke ra­ha. Me taht­si­me müüa kva­li­teet­set too­det, aga ku­na kva­li­teet pol­nud esial­gu kõige pa­rem, siis pühen­du­si­me si­su­le.”

Oleks Kruu­da saa­nud te­ha­sed ma­ha müüa, oleks tal ol­nud ka­pi­ta­li veel kee­ri­se­na ra­ha nee­la­nud mee­dia­pal­li töös hoi­da, kuid müügi­te­hin­gu kok­ku­va­ri­se­mi­se jä­rel la­gu­nes ka ärip­laan kaar­di­ma­ja­ke­se­na. „Si­su oli meil kor­ras ja nüüd vaa­ta­si­me, et kui ti­raaÏ tõuseb, siis kas­va­vad ka ku­lu­tu­sed, kuid ol­gem au­sad – rek­laa­mi prae­gu tu­rul po­le,” tun­nis­tab Kruu­da. „Tee ükskõik mil­li­ne leht lah­ti ja loe kok­ku rek­laa­mi­tu­lu, kuid ku­hu meie veel oleks pi­da­nud rek­laa­mimüügi­ga tu­le­ma? Turg on tühi ja jää­hal­lis po­le ju mõtet ka­la püüda.”

Ka­lev Mee­dia sul­ges jaa­nua­ris 11 aja­kir­ja, mis te­ki­tas mee­diaas­ja­tund­ja­tel küsi­mu­si: miks just kõik kor­ra­ga? En­da sõnul ei näi­nud Kruu­da jät­ka­mi­sel sel het­kel enam min­git mõtet. „Kah­jum ei tul­nud ülla­tu­se­na, sest oo­ta­sin det­semb­ri kesk­pai­ga­ni os­tu­pak­ku­mi­si või püüdsin han­ki­da lae­nu. Jaa­nua­ri al­gu­seks oli sel­ge, et sel­list pak­ku­mist laual po­le,” lau­sub Kruu­da. „Me olek­si­me võinud pal­ju te­ha, kär­pi­da le­hekülgi, lan­ge­ta­da pa­be­ri kva­li­tee­ti või vä­hen­da­da per­so­na­li, kuid mis see muut­nud oleks?”

Eksperdid ei saa Kruudast aru

•• „Ma ei ole kunagi Kruuda püüdlustest ja eesmärkidest meedias aru saanud ja kahjuks pole ta soostunud seda mulle ka kunagi kommenteerima,” tõdes TÜ ajakirjandusõppejõud ja Postimehe vanemtoimetaja Priit Pullerits. „On tore, et Kruuda püüdis siinset meediapilti elavdada ja konkurentsi tihendada, kuid kahjuks ei ole Eestis piisavalt üliprofessionaalseid tegijaid, kes oleks suutnud ta plaanid ellu viia. Parimad tegijad on kõik juba suurte ja meie mõistes vanade meediakompaniide palgal.”

Loe veel

•• Meediaanalüütik Daniel Vaariku sõnul võis Kalev Meedia mainele laastavalt mõjuda ka koostöö Edgar Savisaarega. „Kalev Meedia edu võis koostöö Savisaarega halvasti mõjutada, sest see meenutas karikatuuri Putini-Bere-Ïovski koostööst 1990-ndate lõpu Venemaal,” lausus Vaarik. „Võib-olla oli plaan algusest peale liiga suurejooneline, et õnnestuda. Telekanali väljaarendamine on väga kallis lõbu. Ka Kruuda ise on öelnud, et ta arvestas alguses suurema rahaga, kuid majandusolud muutusid.”

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare