Kapo-komisjon: Simmi kontakt oli Vene ohvitser

 (21)

SVR-i oh­vit­ser kuu­lu­ta­ti ta­gaot­si­ta­vaks kolm päe­va va­rem kui pee­ti kin­ni Simm.

 Rii­gi­ko­gu ka­po-ko­mis­jo­ni eel­mi­se aas­ta üle­vaa­test sel­gub, et rii­gi­reet­mi­ses kaht­lus­ta­ta­va Her­man Sim­mi konk­tak­ti­si­kuks ol­nud Ve­ne­maa Fö­de­rat­sioo­ni vä­lis­luu­re (SVR) oh­vit­ser kuu­lu­ta­ti rah­vus­va­he­li­selt ta­gaot­si­ta­vaks kolm päe­va va­rem kui pee­ti kin­ni Simm ise.

„K­ri­mi­naa­las­ja me­net­lu­se käi­gus on sel­gu­nud, et Ees­ti Va­ba­rii­gi ko­da­nik­ku Her­man Sim­mi juh­tis SVR-i oh­vit­ser, n-ö rei­siv il­le­gaal, kes ka­su­tas Por­tu­ga­li iden­ti­tee­ti ja te­gut­ses SVR-i üle­san­del,” sei­sab aruan­des. Kui Her­man Simm ja te­ma abi­kaa­sa Hee­te Simm pee­ti kin­ni eel­mi­se aas­ta 19. sep­temb­ril, siis väi­de­ta­valt Je­su­se var­ju­ni­me ka­su­ta­nud kon­tak­ti­sik kuu­lu­ta­ti ta­gaot­si­ta­vaks 16. sep­temb­ril.

Sa­mu­ti po­le va­rem ava­li­kult kin­ni­ta­tud, et Sim­mi kon­tak­ti­si­kuks oli kind­las­ti SVR-i oh­vit­ser, amet­li­kes ma­ter­ja­li­des on se­ni rää­gi­tud üldi­selt Sim­mi te­ge­vu­sest Ve­ne­maa ka­suks. „P­rae­gu­seks on tu­vas­ta­tud koostöös vä­lis­part­ne­ri­te­ga rii­gid, kus on toi­mu­nud koh­tu­mi­sed ja in­for­mat­sioo­ni üleand­mi­ne Her­man Sim­mi poolt ülal­ni­me­ta­tud

Samal teemal:

SVR-i oh­vit­se­ri­le,” sei­sab aga nii­ni­me­ta­tud ka­po-ko­mis­jo­ni esi­me­he Jaa­nus Ra­hum­äe all­kir­ja kand­vas aruan­des.

Ulatus selgitamisel

Sa­mu­ti nen­di­tak­se aruan­des, et kah­jus­ta­tud in­for­mat­sioo­ni ula­tu­se väl­ja­sel­gi­ta­mi­ne al­les jät­kub. „Ilm­selt unus­ta­ti suu­re edu ajal, et rii­gi­sa­la­du­se kait­se ta­ga­mi­se üks olu­li­se­maid te­gu­reid on inim­fak­tor ja töö sel­le­ga. Rii­gi­sa­la­dus­te­ga kok­ku puu­tu­va­test ini­mes­test ole­neb, kas ja kui­das sa­la­jast tea­vet tu­leks ebasõbra­li­ke eri­tee­nis­tus­te eest kaits­ta,” võetak­se Sim­mi tee­ma kok­ku.

Jus­tiits­mi­nis­tee­rium saa­tis üleei­le taas kooskõlas­tu­se­le ka ka­ris­tus­sea­dus­ti­ku muut­mi­se sea­du­se eelnõu, mis näeb rii­gi­vas­tas­te ku­ri­te­gu­de toi­me­pa­ne­mi­se eest et­te se­ni­sest kar­mi­maid ka­ris­tu­si. Rii­gi­reet­mi­se eest näeb eelnõu et­te 3–20-aas­ta­se või eluaeg­se van­gis­tu­se.

Eelnõu se­le­tus­kir­jas on too­dud ka teis­te rii­ki­de sea­dus­ti­kus ana­loog­se te­ge­vu­se eest et­te näh­tud mak­si­maal­sed ka­ris­tu­sed. Eluaeg­se van­gis­tu­se­ga võib rii­gi­reet­mi­se eest ka­ris­ta­da ka näi­teks Prant­sus­maal, Soo­mes, Root­sis, Sak­sa­maal ja Taa­nis. USA-s on võima­lik sel­li­se teo eest mää­ra­ta ka sur­ma­nuht­lus. Ve­ne­maa näeb rii­gi­reet­mi­se eest et­te aga 12–20-aas­ta­se van­gis­tu­se.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare