Kasiinod kaovad üle Eesti nagu kevadine lumi

 (12)
Kasiinod kaovad üle Eesti nagu kevadine lumi
Rahaprobleemide tõttu sulgevad kasiinod mängusaale, magusa üüripinna võtavad üle alkoholipoed.Kristo Nurmis

Ma­jan­dus­su­ru­tis ja uus sea­dus on pan­nud ka­sii­noä­ri­me­hed män­gu­koh­ta­dest loo­bu­ma.

 Kui­gi eel­mi­se aas­ta tei­sel poo­lel hak­kas ka­sii­no­de ja män­guau­to­maa­ti­de arv Ees­tis lan­ge­ma, jõudis tõsi­ne mur­de­punkt kät­te aas­ta al­gu­ses, mil nen­de hulk dras­ti­li­selt vä­he­nes.

Ees­ti ha­sartmän­gu kor­ral­da­ja­te lii­du and­meil on prae­gu rii­gis män­gu­koh­ti 41 prot­sen­ti vä­hem kui jaa­nua­ris, au­to­maa­te on jää­nud vä­he­maks ise­gi üle poo­le, 54 prot­sen­ti.

„Lan­gus on ol­nud vä­ga kii­re. Kui möö­du­nud aas­ta märt­sis oli Ees­tis um­bes 5200 män­guau­to­maa­ti, siis nüüd on al­les 2000,” rää­kis ha­sartmän­gu kor­ral­da­ja­te lii­du juht Tõnis Rüütel. „Eks see oli­gi sea­du­sand­ja eesmärk. Uue ha­sartmän­gu­sea­du­se­ga on tul­nud vä­ga pal­ju muu­da­tu­si, mis on väik­se­mad ka­sii­nod ära kao­ta­nud.”

Ke­va­del jõus­tu­nud sea­du­se jär­gi peab igas män­gu­ko­has nüüd ole­ma vä­he­malt 20 au­to­maa­ti, sa­mu­ti pea­vad ka­sii­no-külas­ta­jad oma käi­gu re­gist­ree­ri­ma. Järg­mi­sest aas­tast ei saa enam pi­da­da ka­sii­not, kus on vä­hem kui 40 män­guau­to­maa­ti. Siis­ki tun­nis­tas Rüütel, et ras­ke on eris­ta­da, kui pal­ju mõju­tab olu­kor­da ma­jan­dus­su­ru­tis ja kui pal­ju reeg­li­te kar­mis­ta­mi­ne.

Samal teemal:

On sel­ge, et ka­sii­no­del ei lä­he ülemää­ra häs­ti. Pea­le män­gu­koh­ta­de sul­ge­mi­se on kas­va­nud võlad. Ühe olu­li­se tu­ruo­sa­li­se, Bal­ly’s Ca­si­no ja Ci­ty Ca­si­no kau­bamär­gi all te­gut­se­nud Ci­tyc­lub OÜ on see vii­nud pank­ro­ti­me­net­lu­se­ni.

Et­tevõtte pea­di­rek­to­rit Ja­nic Noorkõivu ei õnnes­tu­nud Päe­va­le­hel ta­ba­da. Küll on tea­da, et fir­ma paa­rikümne su­le­tud ka­sii­no üüri­pin­na vas­tu tun­tak­se tu­rul ela­vat hu­vi. Nii on ka­hes en­di­ses män­gu­ko­has end sis­se sead­nud OÜ Nal­tu al­ko­ho­li­poed Ara­xes. Tal­lin­nas Män­ni­ku tee ja Val­de­ku tä­na­va nur­gal on kaup­lus ava­tud vei­di üle kuu, Sõpru­se puies­tee äri alus­ta­ti just äs­ja.

Üüripinnale mitu uut tahtjat

„Ka­sii­nod on en­da­le Tal­lin­nas saa­nud kõige pa­re­mad üüri­pin­nad. Kui mõni koht kin­ni pan­nak­se, siis on sin­na ala­ti mi­tu fir­mat taht­mas,” rää­kis 14 al­ko­ho­li­poe­ga ke­ti juht Ma­ri­na Tšetšot­ka ja li­sas, et fir­ma võiks lä­hia­jal ava­da veel viis kaup­lust. Ühe võima­li­ku ko­ha­na vaa­da­ti ka Ci­ty Ca­si­no ruu­me Pär­nu mnt 12, nen­dest siis­ki loo­bu­ti.

Tun­gi va­ba­ne­va­te­le pin­da­de­le kin­ni­tas ka ha­sartmän­gu kor­ral­da­ja­te lii­du juht Tõnis Rüütel. „Ka­sii­no­de laie­ne­mis­hoos ot­si­ti koh­ti häs­ti kaa­lut­le­tult ning õige ko­ha pä­rast käis tõsi­ne tants ja trall,” sõnas ta. Rüütli sõnul oli ku­ni 2008. aas­ta märt­si­ni tõus mee­le­tu ja ope­raa­to­rid üri­ta­sid sõlmi­da vä­ga tu­ge­vaid le­pin­guid, ku­ni viieks aas­taks. „P­rae­gu on üsna ha­le­nal­ja­kas, et need le­pin­gud on nen­de en­di vas­tu töö­le ha­ka­nud, sest le­pin­gu­test ei saa liht­salt lah­ti öel­da.”

Ome­ti ei usu Rüütel, et ras­ku­sed took­sid uu­si pank­ro­ti­juh­tu­meid. „O­pe­raa­to­reid vä­he­maks ei jää, män­gu­koh­ti küll. Järg­mi­ne nõksa­kas tu­leb aas­ta­va­he­tu­sel, kui 1. jaa­nua­ril hak­ka­vad keh­ti­ma veel kar­mi­mad nõuded. Siis jääb ar­va­ta­vas­ti um­bes 1500 män­guau­to­maa­ti al­les.”

Ka­sii­no­de raskused nähtuvad ka maksutuludest: 2009. aasta esimesel poolel on laekunud ha­sartmän­gumaksu 155 mil­jo­nit, mul­lu sa­mal ajaga jõu­dis rii­gi­kas­sa­se 252 mil­jo­nit kroo­ni.

e-kaubandus konverents