Keskkriminaalpolitsei juht Heldna läheb kaposse tööle

 (4)
Keskkriminaalpolitsei juht Heldna läheb kaposse tööle
Eerik Heldna töötas senisel kohal vaid aasta.Rauno Volmar

Ee­rik Held­na va­he­tab septembrist väl­ja ka­pos kaks aas­tat töö­ta­nud Priit Pas­ta­ru­se.

„Uuel töö­ko­hal alus­tan ju­ba esi­me­sest sep­temb­rist. [Ka­po pea­di­rek­tor] Rai­vo Aeg on pa­be­ri­te­le al­la kir­ju­ta­nud ja mi­na olen pak­ku­mi­se vas­tu võtnud,” lau­sus kõigest aas­ta ae­ga keskk­ri­mi­naal­po­lit­seid (KKP) juh­ti­nud Held­na.

Kait­se­po­lit­seis saab Held­na pea­di­rek­to­ri aset­äit­jaks ning te­ma vas­tu­tu­sa­las­se hak­ka­vad kuu­lu­ma kor­rupt­sioo­ni­vas­ta­ne te­ge­vus, ter­ro­ris­mi­vas­ta­ne võit­lus ja kri­mi­naal­me­net­lus­te­ga seo­tud tööüle­san­ne­te täit­mi­ne.

„Teh­ti sel­li­ne pak­ku­mi­ne, kaa­lu­sin se­da va­rian­ti ja see tun­dus hu­vi­tav. Ma ar­van, et vean sel­lel ko­hal väl­ja ka,” vas­tas Held­na küsi­mu­se­le, miks ta kõi-gest üheaas­ta­se töö jä­rel KKP-st kait­se­po­lit­seis­se üle lä­heb.

Ka­pos va­he­tab Held­na pea­di­rek­to­ri aset­äit­ja ko­hal väl­ja seal kaks aas­tat töö­ta­nud Priit Pas­ta­ru­se. Pas­ta­rus ise oma lah­ku­mi­se ta­ga­maid sel­gi­ta­da ei soo­vi­nud, kuid ka­po pres­sie­sin­da­ja And­res Ka­har lau­sus na­pisõna­li­selt, et Pas­ta­rus hak­kab juh­ti­ma kait­se­po­lit­sei Pär­nu osa­kon­na tööd.

Pärnust pärit

Sel­li­ses ame­ti­koh­ta­de va­he­tu­ses ei pruu­gi ol­la mi­da­gi ime­lik­ku, ku­na Pas­ta­rus on Pär­nust pä­rit ning vee­dab suu­re­ma osa töövä­li­sest ajast seal se­ni­ni. Liia­ti on ka­po vii­ma­sel ajal päe­va­val­ge­le too­nud mit­meid suu­ri kor­rupt­sioo­ni­ku­ri­te­gu­sid, vii­mas­te hul­gas näi­teks Tal­lin­na lin­na­va­lit­sust rä­si­nud skan­daa­li Ivo Par­bu­se, El­mar Se­pa, Alek­san­der Rai­de ja ehi­tusä­ri­mees­te­ga peao­sas.

1977. aas­tal sündi­nud Ee­rik Held­na lõpe­tas 2000. aas­tal si­se­kait­sea­ka­dee­mia koh­tueel­se uu­ri­mi­se eria­lal ja oman­das ma­gist­rik­raa­di Tal­lin­na teh­ni­kaüli­koo­lis hal­dus­juh­ti­mi­se eria­lal. 2004. aas­tal lä­bis ta FBI aka­dee­mia. En­ne KKP-sse töö­le asu­mist töö­tas ta li­gi ka­hek­sa aas­tat nar­ko­po­lit­sei­ni­ku­na ja hil­jem juh­tis Põhja po­lit­seip­re­fek­tuu­ri kri­mi­naa­lo­sa­kon­da.

Järg­mi­se aas­ta al­gu­ses alus­ta­va po­lit­sei ja pii­ri­val­ve ühen­da­su­tu­se loo­mi­se­ga lii­de­tak­se keskk­ri­mi­naal­po­lit­sei ja jul­ges­tus­po­lit­sei po­lit­seia­me­ti kri­mi­naal- ja kor­ra­kait­seo­sa­kon­naga.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare