Kõrbetüll jõudis esimest korda Eestisse

 (4)
Kõrbetüll jõudis esimest korda Eestisse
Ehkki kõrbetülli tavaline areaal jääb Aasiasse, sattus üks isend ka Noarootsi Haversi randa. Internet

Vaat­lu­se kin­ni­ta­mi­sel saab kau­gelt Aa­siast pä­rit ek­sirän­du­rist meie lin­nu­rii­gi 374. liik.

 Ai­var Vei­det võib pi­da­da üheks eri­ti õnne­li­ku sil­ma­ga lin­nu­vaat­le­jaks, sest ega mui­du po­leks ta ei­le pä­rast ka­heaas­tast pau­si Ees­ti­le taas uue lin­nu­lii­gi avas­ta­nud.

Kui 2007. aas­ta au­gus­tis jäi Lää­ne­maal Ha­ver­si ran­nas te­ma sil­ma al­la siin kan­dis va­rem nä­ge­ma­ta äl­verüdi, siis nüüd lei­dis ta sel­sa­mal ran­nal teis­te su­le­lis­te hul­gas toi­me­ta­mas kõrbetülli (Cha­rad­rius lesc­he­naul­tii).

Na­gu ta­va­li­selt sel­lis­te lin­nu­ha­rul­dus­te pu­hul, sat­tus sel­le Aa­sias pe­sit­se­va lin­nu­lii­gi esin­da­ja Lää­ne­maa­le ek­si­nu­na.

Ai­var Vei­de rää­kis, et Ha­ver­sis­se sai lin­de vaat­le­ma min­dud seepä­rast, et osal su­le­lis­tel on ala­nud ju­ba sügi­se­ne rän­de­hooaeg. Ehk siis nii na­gu ke­va­di­sel rän­dea­jal on taas ala­nud pe­riood, mil teis­te rän­du­ri­te hul­gas pot­sa­tab siin ma­ha ka sel­li­seid te­ge­la­si, kes peak­sid vii­bi­ma hoo­pis mu­jal, tei­ses maail­ma­jaos või ko­gu­ni tei­sel mand­ril.

Vei­de ütles, et oma su­gu­ven­da­dest vei­di suu­rem kõrbetüll tor­kas tal­le ko­he sil­ma ning ku­na lind sai ka pil­di­le püütud, ei ol­nud enam kaht­lu­se kübet­ki, mil­li­se ha­rul­da­se ek­siküla­li­se­ga on te­ge­mist. Lin­nu reet­sid pea­le suu­ru­se ka tu­me sil­maümb­rus ja hal­li­kar­va su­le­kuub.

Samal teemal:

Na­gu sel­lis­tel puh­ku­del bon­ga­ri­tel ehk võidu näh­tud lin­nu­lii­ki­de ko­gu­ja­tel kom­beks, tea­tas Vei­de leiust ka teis­te­le.

Ja na­gu ik­ka, põhjus­tas kau­ge küla­li­ne see­gi kord bon­ga­ri­te seas tor­mi­jook­su. Kes vä­he­gi ae­ga ja võima­lust lei­dis, põru­tas kõrbetülli vaa­ta­ma, et oma lii­gi­ni­me­kir­ja­le täien­dust saa­da.

Oodatud leid

Ise­gi soom­la­ne Jan Nordb­lad, kes on amet­li­kult Ees­ti pin­nal kõige roh­kem lin­nu­lii­ke (vii­mas­tel and­me­tel 311– toim) näi­nud mees, oli ei­le õhtul en­ne Ees­ti Päe­va­le­he trükki mi­ne­kut Noa­root­si poo­le ki­hu­ta­mas.

Vä­he­malt kaks aas­tat ta­ga­si õnnes­tus tal äl­verüdi ko­ha­lo­lust kuul­des ko­he kop­te­ri­ga üle la­he len­na­ta ja Tal­lin­nast ren­diau­tol Ha­ver­sis­se põru­ta­da ning see lind seal ka ära nä­ha.

Ai­var Vei­de ar­vas, et kõrbetüll võib jääda veel mit­meks päe­vaks, kui mit­te ise­gi nä­da­laks, Ha­ver­si ad­ru­val­li­de­le.

Kõrbetüll on ta­va­li­ne pe­sit­se­ja kõrbe­lis­tel ala­del Türgist ku­ni Kesk-Aa­sia­ni. Eu­roo­pas­se on see lin­nu­liik sat­tu­nud har­va, aga siis­ki suh­te­li­selt re­gu­laar­selt. Seepä­rast on meie lin­nu­me­hed te­ma külask­äi­ku oo­da­nud ju­ba pi­ke­mat ae­ga.

Bongarite edetabelit juhib Nordblad

•• Vaadeldud linnuliikide võidu kogujate ehk bongarite esikümnes on kohalike linnumeeste asemel esirinnas hoopis meie põhjanaabrid. Osalt on see selgitatav sellega, et soomlaste hulgas on linnuvaatlus kui hobi mitu korda populaarsem ja pikemate traditsioonidega. Samal ajal on ka Eestis linnuvaatlus aasta-aastalt aina rohkem huvilisi köitma hakanud.

1. 311 Jan Nordblad

2. 306 Uku Paal

3. 304 Margus Ots

4. 296 Lauri Mäenpää

5. 288 Matti Rekilä

6. 285 Gustav Nordenswan

7. 282 Jyrki Lausamo

8. 282 Tarvo Valker

9. 280 Juha Saari

10. 278 Tuukka Kupiainen

•• Nimekirjas teisel kohal olev Eesti linnutundja Uku Paal on see mees, kes on andnud Eestile 373. linnuliigi, kui kohtas Läänemaal lannuvarti. Veebruaris avastasid vaatlejad Tallinnas Kopli lahe kaldal adruvallil toimetamas siin enne nägemata väikese sulelise – mägikiuri.

•• Lindude vaatlemise, bongamise ja kõige muu sellega seotu kohta leiab asjatundlikku infot veebisaidilt www.estbirding.ee.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare