Nõmme iseseisvust toetavad pea pooled ??????????


Telefoniküsitlus näitas, et iseseisva Nõmme linna ideed pooldab 41 protsenti vastanutest. Tähelepanuväärselt suur osa vastanutest - 30 protsenti on Nõmme ja Tallinna lahkulöömise suhtes neutraalselt meelestatud.

Avaliku arvamuse uuringute firma EMOR küsitles 20.-21. septembril Nõmme linnaosa valitsuse tellimusel telefonitsi 250 nõmmekat Nõmme linna kui iseseisva omavalitsusüksuse küsimuses.

Nõmme iseseisvumise poolt oli 41, kindlalt vastu 24 ja neutraalsed 30 protsenti vastanutest. Oma eelistust ei osanud välja tuua viis protsenti vastajaist.

Nõmme iseseisvumise ideed kaldusid pooldama pigem naised ja vanemaealised, neutraalsel seisukohal olid pigem mehed ja nooremaealised. Seejuures kindlam arvamus oli üle 50-aastastel. Nimetatud vanusepiirist allapoole jäävatest nõmmekatest ligi 40 protsendil ei ole raudkindlat eelistust ning nad on seega selgitustele altimad.

Küsitletud nõmmekad pidasid Nõmme iseseisvuse voorusteks iseseisvat raha jaotamist, Nõmme arendamist kaugemat tulevikku silmas pidades ning asjaajamise lihtsustumist. Seejuures nimetasid samu argumente nii iseseisvuse pooldajad kui ka neutraalselt meelestatud inimesed. Iseseisvuse vastased peaksid Nõmme linna vooruseks asjaolu, et otsustajaks saaksid kohalike olude tundjad.

Iseseisvumise idee vastu räägib küsitletute hinnangul Nõmme tulubaasi nõrkus ehk kahtlus, et Nõmme ei suuda iseseisvalt majandada. Sama vastuargumendi nimetasid nii lahkulöömise pooldajad, vastased kui ka neutraalid.

Nõmme iseseisva majandamise võimes kahtles 59 protsenti rangelt eitaval seisukohal olevatest küsitletutest ning 33 protsenti kindlatest jaatajatest ja neutraalidest. Seega on tulubaasi analüüs ja sellest teavitamine olulisemaid võimalusi Nõmme iseseisvuse ideele pooldajate võitmiseks, järeldas küsitleja.

Nõmme linnaosa vanem Kalju Leppik kommenteeris küsitluse tulemust kui poolehoiuavaldust Nõmme halduskogu kuu vanusele otsusele Nõmme ja suur-Tallinna eraldumise kasuks. "Tulemus sisendab optimismi ja näitab, et oleme õigel teel," sõnas vanem.

Leppik ei pidanud põhjendatuks küsitletute skepsist Nõmme iseseisva majandamise võimes, väites, et kõik Eesti linnad, millest enamik on väiksemad kui Nõmme, saavad iseseisvalt hakkama.

Nõmme iseseisvumise ponnistuste jadas peaks järgnema majandusanalüüsi koostamine ja lahkulöömise propageerimine, samuti ekspertanalüüsid. Nõmme ja Tallinna lõplik eraldumine on riigi pädevus.

Nõmmekate arvamust sõjaeelse iseseisva Nõmme linna taastamiseks küsiti viimati 1993. aasta rahvaküsitlusel, mil iseseisvumise poolt oli 45 ja vastu 55 protsenti vastanutest.

EMOR-i telefoniküsitlus püüdis selgitada ka nõmmekate nägemust oma kodupaiga probleemidest. Küsitletud 250 nõmmekat pakuvad Nõmme kitsaskohtadeks alanevas pingereas turvalisust, kanalisatsiooni, teid ning parkimist, majade ja ümbruse heakorda, sotsiaalabi süsteemi, omanike-üürnike suhteid, transpordiskeemi ning vaba aja veetmise võimalusi.

85 protsenti küsitletutest leiab, et Nõmme peaks tulevikus olema aedlinn, 12 protsenti sooviks Nõmmele luua soodsamad tingimused tööstusele.

MARIKA MILVE

e-kaubandus konverents