Nõmme Jannseni kaubamaja võib peagi saada mahuka juurdeehituse

 (1)
Nõmme Jannseni kaubamaja võib peagi saada mahuka juurdeehituse
----

Nõmme lin­nao­sa­va­nem ar­vab, et hoo­ne ma­hu vä­hen­da­mi­se ase­mel võib krun­ti suu­ren­da­da.

Va­ba­du­se puies­tee ää­res asu­va Jann­se­ni kau­ba­ma­ja juur­dee­hi­tu­se prae­gu­ne ka­vand kas­va­taks hoo­ne sea­du­se­ga lu­ba­tust märk­sa pi­ra­ka­maks.

Nõmme lin­nao­sa­va­lit­sus ei ole hoo­ne ka­van­da­ta­va ma­hu­ga pä­ri, kuid ma­ja suu­ru­se vä­hen­da­mist ei pruu­gi linn siis­ki nõuda, sest ole­mas on ka tei­ne va­riant: krun­di suu­ren­da­mi­ne.

Prae­gu ma­hu­tab 500-ruut­meet­ri­ne Jann­se­ni kau­ba­ma­ja toi­du­poo­di, Hin­na­pom­mi, ilu­sa­lon­gi ja ko­du­kau­pa­de kaup­lust. Kau­ba­ma­ja oma­ni­ku OÜ So­me­no plaa­ni­tav juur­dee­hi­tus viie­kor­dis­taks hoo­ne ma­hu 2500-ruut­meet­ri­ni: pea­le kaup­lu­se laien­du­se tu­leks hoo­ne juur­de ka maa-alu­ne park­la, res­to­ran ja tee­nin­dus­ruu­mid. Ehi­tus­ka­val on siis­ki üks suur ta­kis­tus. Ni­melt lu­bab Nõmme lin­nao­sa ehi­tusmää­rus krun­dist täis ehi­ta­da 20 prot­sen­ti. Jann­se­ni kau­ba­ma­ja, mis on ehi­ta­tud en­ne sel­le mää­ru­se keh­ti­ma hak­ka­mist, võtab ju­ba prae­gu en­da al­la pea kaks kor­da suu­re­ma pin­da­la.

Fassaadil männivõrad

Prae­gu­ses ma­hus ka­van­da­tud juur­dee­hi­ti­se val­mi­mi­sel võtaks hoo­ne aga en­da al­la 70 prot­sen­ti ehk üle ka­he kol­man­di­ku krun­di pin­da­last.

Nõmme lin­nao­sa­va­lit­sus on juur­dee­hi­tu­se plaa­ni­ga põhimõtte­li­selt nõus, kuid nõuab ehi­tusmää­ru­se järg­mist. „O­le­me sei­su­ko­hal, et pro­jek­tee­ri­ta­va hoo­ne mah­tu tu­leks vä­hen­da­da või siis krun­di pin­da­la suu­ren­da­da,” ütles Nõmme lin­nao­sa­va­nem Rai­ner Vak­ra.

Krun­di pin­da­la saab suu­ren­da­da nii­moo­di, et Jann­se­ni kau­ba­ma­ja kin­nis­tu kõrval asub rii­gi­maa, mi­da ka­su­tab osa­li­selt Tal­lin­na muu­si­ka­kesk­kool. „Kau­ba­ma­ja juur­dee­hi­tu­seks oleks et­tevõtjal võima­lik kin­nis­tut laien­da­da sel­le rii­gi­maa ar­velt, os­tes ära osa seal­sest ter­ri­too­riu­mist,” sel­gi­tas Vak­ra.

Prae­gu oo­tab­ki lin­nao­sa­va­lit­sus OÜ So­me­no et­te­pa­ne­kuid. „Sa­mu­ti oo­ta­me OÜ So­me­nolt en­ne pro­jek­ti Nõmme hal­dus­ko­gu­le esi­ta­mist plaa­ni­ta­va krun­di ja lä­hia­la kor­ri­gee­ri­tud ma­ket­ti, mis võimal­daks ka­van­da­ta­vat ruu­mi­li­selt pa­re­mi­ni hin­na­ta,” sel­gi­tas lin­nao­sa­va­nem. Seetõttu ei osa­nud ta ka prog­noo­si­da, mil­lal võik­sid ehi­tustööd ala­ta.

Kui hoo­ne ma­hu küsi­mus väl­ja ar­va­ta, siis peab Nõmme lin­nao­sa­va­lit­sus OÜ So­me­no tel­li­tud ja Ar­hi­tek­tuu­ribüroo On-Ar­hi­tek­tid ar­hi­tek­ti Har­ry Klaa­ri ka­van­da­tud pro­jek­ti ilu­saks. „Pea­me kau­ba­ma­ja ümber- ja juur­dee­hi­tu­se ar­hi­tek­tuur­set la­hen­dust meel­di­vaks ja Va­ba­du­se puies­tee äär­de so­bi­vaks,” ütles Vak­ra. „Hoo­ne on ka­van­da­tud se­ni­sest uue­ma ja mo­dern­se­ma il­me­ga. Fas­saa­dil on ku­ju­ta­tud näi­teks Nõmme­le omast män­nivõra­de mo­tii­vi.”

Nõmme ilme uueneb lähiaastail — mitu mõtet töös

••  Linnaosavalitsus plaanib Nõmme kultuurikeskusele rajada nii suure juurdeehituse, et selle kontserdisaali mahuks üle tuhande vaataja-kuulaja. Ideekavandit näidati Nõmme halduskogu liikmetele selle aasta aprilli lõpus. Halduskogule tutvustatud visiooni hind ega võimalik ehituse algusaeg pole veel teada.

•• Nõmmet peaks hakkama kaunistama ka Nikolai von Glehni ausammas. Nõmme heakorra seltsi, linnaosavalitsuse ja Nõmme muuseumi korraldatud Nõmme linna rajaja Nikolai von Glehni ausamba ideekavandi konkursi võitis Aivar Simsoni ja Kalev Lepiku võistlustöö märgusõnaga „Sada“. Žürii tööd juhtis arhitektide liidu esimees Ike Volkov, kelle arvates oli võistlus kõrgetasemeline. Teose püstitamise aeg pole veel teada, kuna selle tarbeks vajaminevat rahasummat pole veel leitud.

•• Pihlaka tänavale 1b on kavas ehitada kahekorruseline ja kahe korteriga 250-ruutmeetrine lastekodulaste asenduskodu, mis aitab orbudel saada paremat ettevalmistust iseseisvaks eluks. Linna lubadust mööda püütakse hoonestamata ja kõrghaljastusega kaetud krundi kõrgeid mände säilitada nii palju kui võimalik.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare