Ragn-Sells ja Clea­na­way – kar­tel­li­kok­ku­le­pe Tal­lin­nas

 (17)

Ragn-Sells ja Clea­na­way on tõen­äo­li­selt lep­pi­nud Mus­tam­äel kok­ku kõrges prügi­veo hin­nas.

Vii­ma­se aja Tal­lin­na prügi­han­ked mee­nu­ta­vad eel­mi­se sa­jan­di al­gu­se Chi­ca­got, kus üks gru­pee­ring võttis lin­na prügi­veo oma kont­rol­li al­la ja kur­ja kuul­su­se oman­das maail­ma­kuu­lus gangs­ter Al Ca­po­ne. Prae­gu le­pi­vad ka Tal­lin­nas suu­red ve­da­jad oma­va­hel kok­ku nii piir­kon­nad kui ka hin­nad, ja kao­ta­jaks on igal ju­hul liht­ne prügi­te­ki­ta­ja. Lin­navõimud on suur­te ve­da­ja­te lõa ot­sas, eri­ti seetõttu, et prot­se­duur, kui­das sel­gi­ta­tak­se väl­ja piir­kon­na ve­da­jaid, on nii al­ge­li­ne ja to­be, et võimal­dab ka­hel kont­ser­nil – Clea­na­wayl ja Ragn-Sell­sil – oma sa­tel­liit­fir­ma­de­ga  kont­rol­li­da ko­gu prügi­ma­jan­dust. Ja võib ole­ta­da, et teis­tes Tal­lin­na ja Ees­ti piir­kon­da­des ei ole olu­kord pa­rem. Ehk­ki pak­ku­mis­tes­se on pan­dud ka il­ma ra­ha­ta ve­da­mi­se lu­ba­du­sed, võida­vad suur­fir­mad suu­re tõen­äo­su­se­ga kon­kur­sid mak­si­maal­se piir­hin­na­ga ning kon­ku­ren­did, kes pa­ku­vad mi­tu kor­da ma­da­la­mat hin­da ja see­ga ka ini­mes­te­le ka­su­li­ku­mat tee­nust, jäe­tak­se uk­se ta­ha.

Samal teemal:

Mus­tam­äel toi­mu­nud prügi­veo kon­kur­sil on suu­red prügi­ve­da­jad Clea­na­way ja Ragn-Sells suu­re tõen­äo­su­se­ga kok­ku män­gi­nud. Sel­le­le vii­ta­vad kõige ilm­se­malt pak­ku­mi­se do­ku­men­did, hin­nad ja ka­he fir­ma po­lii­ti­ka pak­ku­mis­te võit­mi­seks. Kui ka­he fir­ma prügi­veo hin­na­pak­ku­mi­sed eri­ne­vad vaid sen­ti­des ja kui ka­he piir­kon­na pak­ku­mi­sed on just­kui pee­gel­pil­dis ning nen­de fir­ma­de­ga seo­tud et­tevõtted on kaa­sa­tud pak­ku­mis­tes­se sta­tis­ti­de­na, et ai­da­ta här­ras­fir­ma­del võita, ei saa te­ha min­git muud jä­rel­dust, kui et te­ge­mist on kok­ku­lep­lu­se­ga – suu­re tõen­äo­su­se­ga. Tar­bi­jal on mõist­lik mit­te las­ta en­nast ui­nu­ta­da null­hin­nast – me ei ela veel kom­mu­nis­mis ja äri ei teh­ta il­ma ra­ha­ta.

Mus­tam­äel toi­mu­nud prügi­veo kon­kur­sil on suu­red prügi­ve­da­jad Clea­na­way ja Ragn-Sells suu­re tõen­äo­su­se­ga kok­ku män­gi­nud. Sel­le­le vii­ta­vad kõige ilm­se­malt pak­ku­mi­se do­ku­men­did, hin­nad ja ka­he fir­ma po­lii­ti­ka pak­ku­mis­te võit­mi­seks.

3. ap­ril­lil teh­tud pak­ku­mi­se ava­mi­se pro­to­koll pal­jas­tab sel­ge tõe: vas­ta­valt siis 6. ja 8. piir­kon­na pak­ku­mi­sed on nen­de ka­he fir­ma pu­hul kõigi prügi­lii­ki­de osas nii sar­na­sed, et ühi­tu­vad lau­sa sa­jan­dik­sen­di­se täp­su­se­ga. Mõle­mad fir­mad on tei­nud väi­kes­te, ku­ni 370 liit­rit ma­hu­ta­va­te prügi­kon­tei­ne­ri­te veo­le, ja suur­te­le, 2500–4500-liit­ris­te­le se­gaol­mejäät­me­te ma­hu­ti­te­le nullk­roo­ni­se tühjen­da­mi­se hin­na­pak­ku­mi­se. Nõks seis­neb sel­les, et neid Mus­tam­äel ei ole.

Seal le­vi­nud 600–800-liit­ris­te kon­tei­ne­ri­te tühjen­dus­hin­na pak­ku­mi­ne oli ka­hel suu­rel kõige kõrgem. Mus­tam­äe 6. piir­kon­na prügi­veo võit­ja Ragn-Sell­si pak­ku­mi­ne nä­gi 600-liit­ri­se kon­tei­ne­ri tühjen­da­mi­seks et­te 131,95 kroo­ni ja 800-liit­ri­se tühjen­da­mi­seks 150,85 kroo­ni (kõik hin­nad on il­ma käi­be­mak­su­ta). Kon­ku­rent Clea­na­way hin­nad olid vas­ta­valt 132 ja 152 kroo­ni. Sa­mal ajal pak­ku­sid här­ras­fir­ma­de­ga seo­tud et­tevõtted Resk, Prügi­mees, Ames­top ja Ar­te­ko kõik – ülla­tav, ülla­tav – täp­selt ühe­su­gust hin­da: 132 ja 152  k­roo­ni.

Kuid veel­gi ülla­ta­va­ma tu­le­mu­se saa­me siis, kui vaa­ta­me Mus­tam­äe 8. piir­kon­na kon­kur­si pak­ku­mi­si, mil­le te­gi Clea­na­way. Pak­ku­mi­sed on Ragn-Sell­si 6. piir­kon­na oma­de­ga täp­selt pee­gel­pil­dis. Tu­leb veel li­sa­da, et kol­mas pak­ku­ja, kel­le ni­me jä­ta­me siin mai­ni­ma­ta, pak­kus nen­de ka­he piir­kon­na le­vi­nu­ma­te kon­tei­ne­ri­te pu­hul 600-liit­ri­se kon­tei­ne­ri tühjen­da­mi­se hin­naks 35,94 ja 800-liit­ri­se tühjen­da­mi­se hin­naks 88,95 kroo­ni, mis on 2,26 kor­da oda­vam. Kuid – pal­ju õnne mus­tam­äe­las­te­le! – kui suur­te pak­ku­mi­sed kin­ni­ta­tak­se, mak­sa­vad nad ik­ka­gi kin­ni kal­li­ma prügi­veo, sest pak­ku­mis­te hin­da­mi­se süsteem on üles ehi­ta­tud sel­li­selt, et võita võib ka kal­lim pak­ku­mi­ne. Ai­nu­ke soo­vi­tus: nõud­ke väik­se­maid, ku­ni 370-liit­ri­seid kon­tei­ne­reid, saa­te prügi­veo il­ma ra­ha­ta. Või suu­ri, 2500–4500-liit­ri­seid kon­tei­ne­reid – sa­mu­ti tu­leb prügi­ve­du ko­ju kät­te il­ma ku­lu­ta. Kuid ol­ge val­mis, et nen­de ost või rent võib ku­jun­da äkit­selt nii kal­liks, et mõist­lik on neid mit­te os­ta ega ren­ti­da.

Nõus pea­le maks­ma

Ka­he suu­re ve­da­ja tõen­äo­li­ne kok­kumäng on läi­nud nii­kau­ge­le, et pa­be­ri ja kar­ton­gi ära­veo eest ol­lak­se eri­ne­va­te kon­tei­ne­ri­te pu­hul nõus ma­ja oma­ni­ku­le või esin­da­ja­le pea­le maks­ma: vas­ta­valt pak­ku­mi­se­le 6. piir­kon­nas kas 1449,85 – tõen­äo­li­ne võit­ja Ragn-Sells – või 1450 – vei­di kal­lim Clea­na­way. 8. piir­kon­na pak­ku­mi­se hin­nad on täp­selt sa­mad, kuid vas­tu­pi­di. Täp­selt sa­ma hind vas­tu­pi­di­ses ver­sioo­nis tei­ses pak­ku­mi­ses. Ja mis veel­gi jõhk­ram: sa­tel­liit­fir­mad on alan­da­nud ri­bu­ra­da hin­da ala­tes 1449,95-st ku­ni 1449,75 kroo­ni­ni viie sen­di kau­pa. Kar­ton­gi ja pa­be­rit saab prae­gu tõepoo­lest tu­rul müüa u 700 kroo­ni tonn, nii et on võima­lik ka prügi oma­ni­ku­le ehk le­pin­gu osa­poo­le­le mi­da­gi maks­ta.

 Siin on pas­lik sel­gi­ta­da, et nii­ni­me­ta­tud pak­ku­mis­te väär­tus­punk­ti süsteem an­nab võima­lu­se sel­lis­te pak­ku­mis­te­ga liht­salt eli­mi­nee­ri­da tei­sed kon­ku­ren­did, kes pa­ku­vad ka oda­va­maid hin­du. Ku­na kon­kur­si­tin­gi­mus­tes on punkt, et kui kolm fir­mat tee­vad kümne hul­gast täp­selt ühe hin­na­ga pak­ku­mi­se, siis an­tak­se kõigi­le sel­le ko­ha kõrgei­mad punk­tid ehk pa­ri­ma pak­ku­mi­se pu­hul kümme punk­ti. Nel­jas aga saab kuus. See võimal­dab sa­tel­lii­ti­de abil, kes pa­ku­vad n-ö võit­ja­ga sa­ma hin­da, eli­mi­nee­ri­da tõsi­sed kon­ku­ren­did ühes prügi­lii­gi osas. Loo­mu­li­kult tee­vad sa­tel­lii­did aga ühel pak­ku­mi­se real n-ö kõrge pak­ku­mi­se ja jää­vad seetõttu kok­kuvõttes här­ras­fir­ma­le al­la.

Siin ei ole te­ge­mist min­git­ki sor­ti ela­va ja aren­da­va kon­ku­rent­si, vaid vä­ga täp­selt kuue fir­ma, pea­mi­selt küll ka­he suu­re – Ragn-Sell­si ja Clea­na­way – ma­te­maa­ti­li­se üle­san­de kai­ne  la­hen­da­mi­se­ga, kus vii­ma­se­le po­sit­sioo­ni­le on lüka­tud tar­bi­ja, kes mak­sab igal ju­hul prügi­veo eest üle ka­he kor­ra kõrge­mat hin­da, kui oleks õig­la­se kon­kur­si teel saa­dud hind.

Kui ar­ves­ta­da pak­ku­mis­te hin­da­mi­se süstee­mi, tu­leb Mus­tam­äe 6. piir­kon­nas hin­nan­gu­li­selt võit­jaks Ragn-Sells ja Mus­tam­äe 8. piir­kon­nas Clea­na­way. Las­nam­äe tar­bi­jad nu­ta­vad ja Mus­tam­äe omad mak­sa­vad, ja vas­tu­pi­di.

Las­nam­äe­la­sed nu­ta­vad

On hu­vi­tav jäl­gi­da nen­de ka­he mõõduvõttu ka Las­nam­äel, kus 18. piir­kon­na tu­le­mu­sed on ju­ba ka väl­ja kuu­lu­ta­tud: võit­jaks on osu­tu­nud Clea­na­way. Ka sel­les, enam kui 34 000 ela­ni­ku­ga piir­kon­nas ka­su­ta­ti taas võtet, et väi­ke­si kon­tei­ne­reid, mi­da Las­nam­äel on vä­he, tühjen­da­taks null­hin­na­ga. Sa­mal ajal on kok­ku 77 000 ela­ni­ku­ga Las­nam­äe 19. ja 20. piir­kond teh­tud sel­li­selt, et võit­jaks tu­leb hin­nan­gu­li­selt taas Clea­na­way. Kus­juu­res võit­mi­seks on ka­su­ta­tud taas sa­tel­liit­fir­ma­de abi.

Las­nam­äel kor­dub sa­ma skeem mis Mus­tam­äel. 600- ja 800-liit­ris­te kon­tei­ne­ri­te pu­hul oli Clea­na­way pak­ku­mi­ne kõige kal­lim: vas­ta­valt siis 131,95 ja 151,95 kroo­ni, mis on võrrel­dav piir­hin­na­ga. Kõigi teis­te kon­tei­ne­ri­te pu­hul olid Clea­na­way pak­ku­mi­sed null­hin­na­ga ehk ta­su­ta. Sa­tel­liit­fir­mad Prügi­mees ja Resk te­gid pak­ku­mi­sed, mis on sar­na­sed na­gu kaks til­ka vett – hin­nad eri­ne­vad vaid paa­ri kroo­ni võrra.

Sa­mal ajal jäi kao­ta­jaks fir­ma X, kes tu­li väl­ja lau­sa era­kord­se pak­ku­mi­se­ga: pak­kus kõigi kon­tei­ne­ri­te pu­hul tühjen­dus­hin­du li­gi mi­tu kor­da al­la oma­hin­na. Kui fir­ma X oleks võit­nud, olek­sid las­nam­äe­la­sed näi­teks Clea­na­way­ga võrrel­da­vas ka­te­goo­rias pi­da­nud 600- ja 800-liit­ris­te kon­tei­ne­ri­te tühjen­da­mi­se eest maks­ma vas­ta­valt 21,19 ja 67,8 kroo­ni. Eks­per­ti­de hin­nan­gul oli fir­ma mil­le­gipä­rast nõus võtma aas­tas sis­se kah­ju­mit u 9 mil­jo­nit kroo­ni. Kuid see fir­ma, tä­nu kum­ma­li­se­le pak­ku­mi­se hin­da­mi­se süstee­mi­le, tõen­äo­li­selt ei võida.  C­lea­na­way st­ra­tee­gia on aga edu­kas ja kui fir­mal õnnes­tub 20. piir­kon­da pai­gal­da­da ai­nult 600- ja 800-lii­tir­sed kon­tei­ne­rid, siis ta kah­ju ei kan­na­ta, sest veab prak­ti­li­selt piir­hin­na­ga. Se­da ai­nult sel ju­hul, kui kee­gi kon­ku­ren­ti­dest ei hak­ka klien­ti­de­le ren­ti­ma või müüma kon­tei­ne­reid, mil­le pu­hul Clea­na­way pak­kus vä­ga ma­da­lat hin­da: näi­teks 2500- ja 4500-liit­ri­seid se­gaol­mejäät­me­te kon­tei­ne­reid, mis on pak­ku­mi­ses lu­ba­tud tühjen­da­da null kroo­ni­ga. Sa­mas on 20. piir­kon­nas just suu­red kon­tei­ne­rid: 4500-liit­ri­seid on 40 ja 2500 liit­ri­seid 82. Kuid 800-liit­ri­seid on li­gi 300. Ent ei mak­sa unus­ta­da, et kui mõni kon­ku­rent püüab­ki ela­ni­ke­le müüa või ren­ti­da kas väik­seid või suu­ri kon­tei­ne­reid, on ve­da­jal tu­hat põhjust, miks ta neid ve­da­da ei saa. Na­gu ka siis, kui ini­me­sed ta­hak­sid ve­da­ja­fir­mast ren­ti­da või os­ta oma ma­ja et­te null­hin­na­ga tühjen­da­ta­vaid kon­tei­ne­reid. Tõen­äo­li­selt tõuseb ren­di­hind lak­ke ja os­tu pu­hul sel­gub, et kon­tei­ner on kul­last.

Ja ka Las­nam­äel on Clea­na­way nõus pa­le maks­ma õigu­se eest tühjen­da­da pa­be­ri ja kar­ton­gi kon­tei­ne­reid. Näi­teks ju­ba väl­ja­kuu­lu­ta­tud 18. piir­kon­nas on see 2500-liit­ri­se kon­tei­ne­ri eest 350 kroo­ni prügi ko­gu­ja­le. 

Kommentaarid

Tõnu Tup­pits

Tal­lin­na kesk­kon­naa­me­ti ju­ha­ta­ja

Mus­tam­äel on küll vä­ga sel­ge prob­leem. Ma ei os­ka öel­da, kas seal on kok­ku­le­pe või kar­tel­li­kok­ku­le­pe, kuid ku­na ka meil on sel­les osas kaht­lus, siis ole­me võit­ja väl­ja­kuu­lu­ta­mi­se pea­ta­nud ning küsi­me nõu ju­ris­ti­delt. Kui nad an­na­vad soo­vi­tu­se, siis pöör­du­me ka kon­ku­rent­sia­me­tis­se.

Null­hin­na­ga pak­ku­mi­ne on mui­de ka­he te­ra­ga mõõk, kui me ole­me ela­ni­ke­le rek­laa­mi­nud, et se­gaol­mejäät­meid tu­leb sor­ti­da, et on oda­vam ja tu­lu­sam. Nüüd aga sel­gub, et va­het ei ole, sest nii se­gaol­me kui ka bio­la­gu­nev vee­tak­se ära null­hin­na­ga…

Jaa­nus Tam­ki­vi

kesk­kon­na­mi­nis­ter

Pak­ku­mi­sed tun­du­vad ka kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi­le kum­ma­li­sed, aga sel­lis­te küsi­mus­te la­hen­da­mi­ne on siis­ki kon­ku­rent­sia­me­ti üle­san­ne. Loo­da­me vä­ga, et kon­ku­rent­sia­met sel­gi­tab väl­ja, mil­le­ga on te­gu.

 

Vormistage Eesti Päevalehe püsimaksetellimus vaid 30 sendi eest päevas ning nautige Eesti kvaliteetseimat ajakirjandust! Vaata lähemalt »

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare