Rein Sil­lar: te ei saa ku­na­gi tea­da, kas Simm oli KGB-s

 (135)

Sil­la­ri sõnul on Ees­tis omal ajal KGB-s tööl ol­nud üle tu­han­de ini­me­se.

 ENSV riik­li­ku jul­geo­le­ku­ko­mitee vii­ma­se esi­me­he Rein Sil­la­ri sõnul võivad ini­me­sed rii­gi­reet­mi­ses kaht­lus­ta­ta­va Her­man Sim­mi pu­hul spe­ku­lee­ri­da te­ma si­de­me­te koh­ta KGB-ga, kuid tõde ei saa laiem ava­lik­kus ku­na­gi tea­da, sest kõik do­ku­men­did peak­sid ole­ma hä­vi­ta­tud.

Riik­li­ku jul­geo­le­ku­ko­mis­jo­ni ku­na­gi­se esi­me­he sõnul on Ees­tis omal ajal KGB-s tööl ol­nud üle 1000 ini­me­se. Li­saks pal­ga­lis­te­le töö­ta­ja­te­le oli veel tu­han­deid kaastöö­ta­jaid ehk usal­du­s­isi­kuid, kel­le ni­me­dest po­le ühel­gi ini­me­sel ter­vik­pil­ti.

Sil­la­ri sõnul on iga rii­gi ko­hus­tus kaits­ta oma ko­da­nik­ke ja hoi­da rii­gi­sa­la­dust. “Kus­juu­res mi­na kui Ees­ti rii­gi ko­da­nik olen vä­ga mu­res, miks riik ei suu­da oma sa­la­du­si kaits­ta. See riik, mil­le tee­nis­tu­ses mi­na olin, suu­tis oma sa­la­du­si küll kaits­ta, ja ma te­gin kõik, et see riik lä­heks ra­hu­li­kult iga­vik­ku ja te­ma sa­la­du­sed olek­sid ala­ti kaits­tud,” li­sas Sil­lar.

Ühe sa­la­du­se hoid­mi­se meet­me­na käs­kis Sil­lar 1990-nda­te al­gu­ses põle­ta­da ja hä­vi­ta­da suu­re­ma osa tol­lal veel Tal­lin­nas ol­nud KGB toi­mi­ku­test. Sil­lar ütles ei­le, et see oli ai­nu-õige samm, sest see võimal­das Ees­ti rii­gil alus­ta­da puh­talt le­helt. “Ma ar­van, et see oli Ees­ti rii­gi ja ees­ti rah­va vaim­se ter­vi­se hu­vi­des,” li­sas Sil­lar.

Samal teemal:

Haige jahumine

Sil­la­ri sõnul ei saa­nud igast mii­lit­sast agen­ti. “See on hai­ge ja­hu­mi­ne. See on mi­da­gi sel­list, et ahaa, sa ela­sid Nõuko­gu­de Lii­dus, sa olid kind­las­ti KGB-ga seo­tud. Sim­mi pu­hul ma võin ju öel­da, et ma ei tea, kas ta oli agent või ei ol­nud. Ma po­le min­gi po­lii­tik, kes võib igal tee­mal sõna võtta, alus­ta­des abor­dist ku­ni kar­bu­raa­to­ri­te­ni väl­ja. Kust ku­rat ma peaks iga mii­lit­sa pu­hul tead­ma, kas ta oli agent või mit­te,” li­sas Sil­lar.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare