Viru vanglasse tehti salaosakond

 (68)
Viru vanglasse tehti salaosakond
Viru vangla peidab ruume, kus kannavad karistust need, keda peetakse ka vangistatuna ohtlikuks.Marko Mumm

Uue vang­la kin­ni­pee­ta­vad pa­han­da­vad üli­ran­ge­te tin­gi­mus­te pä­rast.

Ta­vao­sa­kon­da­de kõrval töö­tab Vi­ru vang­las ka pool­sa­la­ja­ne, eri­ti kar­mi­de tur­va­tin­gi­mus­te tõttu hüüdni­me Su­per­max kan­dev osa­kond, mil­le mi­tukümmend kin­ni­pee­ta­vat van­gi­so­le­ku aja jook­sul elu­hoo­nest väl­ja ei pää­se­gi. Su­per­ma­xis kan­na­vad ka­ris­tust need kin­ni­pee­ta­vad, ke­da min­gil põhju­sel pee­tak­se ka van­gis­ta­tu­na oht­li­kuks. Su­per­max koos­neb ka­hest lühen­di­te E-7 ja E-8 ta­ha pei­tu­vast sekt­sioo­nist ühe hoo­ne nel­jan­dal kor­ru­sel. Ruu­mi on seal et­te näh­tud 90 ini­me­se­le, ent prae­gu kan­nab seal ka­ris­tust vä­hem van­ge.

Amet­li­kult sel­li­se ni­me­ga osa­kon­da ei ek­sis­tee­ri, kuid sõna Su­per­max ka­su­ta­vad nii vang­la amet­ni­kud kui ka kin­ni­pee­ta­vad. Ni­me Su­per­max kan­na­vad vang­lad või nen­de osa­kon­nad näi­teks USA-s, mil­le tur­va­li­sus on tõste­tud kõrgei­ma­le võima­li­ku­le ta­se­me­le. Van­gi­de oma­va­he­li­ne suht­lus ning suht­lus vä­lis­maail­ma­ga on vii­dud mii­ni­mu­mi­ni. Mõnes lää­ne­rii­gis ni­me­ta­tak­se sa­ma­su­gu­seid osa­kon­di high se­cu­ri­ty osa­kon­da­deks.

Samal teemal:

Jus­tiits­mi­nis­tee­riu­mi esin­da­ja­te kin­ni­tu­sel pai­gu­ta­tak­se kin­ni­pee­ta­vad Vi­ru vang­la Su­per­maxi nen­de in­di­vi­duaal­se­te ris­ki­de alu­sel. „N­äi­teks kui ta ku­ju­tab võima­lik­ku oh­tu kaas­van­gi­de­le, on tõen­äo­sus, et ta üri­tab ka vang­las vii­bi­des ku­ri­te­gu­de te­ge­mist jät­ka­ta, osa­le­da or­ga­ni­see­ri­tud ku­ri­te­ge­vu­ses,” sel­gi­tab mi­nis­tee­riu­mi pres­sie­sin­da­ja Ivi Paps­tel. Te­ma sõnul on Vi­ru vang­la Su­per­max Ees­tis ai­nu­laad­ne – täp­selt sel­li­seid üksu­si ei ole prae­gu ega ole ka plaa­ni­tud ra­ja­ta­vas­se Tal­lin­na vang­las­se.

Väi­de­ta­valt ela­tak­se sel­les osa­kon­nas vang­lae­lu ta­vapä­ras­te reeg­li­te jär­gi, nii na­gu teis­tes­ki osa­kon­da­des. Paps­tel väi­dab, et van­gi­de osa­le­mist spor­ti­mi­ses, õppetöös ja mit­me­su­gus­tes prog­ram­mi­des hin­na­tak­se läh­tu­valt nen­de ris­kist ja taasühis­kon­nas­ta­mi­se va­ja­du­sest. Ome­ti võrd­leb üks seal­ne kin­ni­pee­tav elu Su­per­ma­xis ku­ri­kuul­sa Guantána­mo vang­la­ga.

Eriüksuse harjutusväljak?

Ees­ti Päe­va­le­he val­du­ses on ühe väi­de­ta­valt kel­mu­se pä­rast van­gis­tu­ses vii­bi­va me­he ki­ri oma sõbra­le. „Suu­rem osa Su­per­ma­xi van­gi­dest too­di siia eel­mi­sel su­vel tükk ae­ga en­ne vang­la ava­mist, kui teis­tes vang­la hoo­ne­tes käi­sid veel vii­mist­lustööd. Ja sel­lest ajast ku­ni tä­na­se­ni ei ole ena­mik neist ja­la­ga maad puu­du­ta­nud,” kir­ju­tab vang. Te­ma sõnul võivad van­gid päe­vas ühe tun­ni „ja­lu­ta­da” vaid hoo­ne ka­tu­sel be­toon­laht­ris um­bes 4 x 4 meet­ri suu­rus­tes bok­si­des, kus päi­kest pais­tab vaid ühte nur­ka.

„Su­per­ma­xi kin­ni­pee­ta­vai­le ei ole et­te näh­tud osa võtta ju­ma­la­tee­nis­tu­sest vang­la pal­ve­ma­jas, nad on jäe­tud il­ma spor­di­saa­li ka­su­ta­mi­se võima­lu­sest. Kut­se­ha­ri­dust sel­le osa­kon­na van­gi­de­le ei võimal­da­ta ja kin­ni­pee­ta­va­te en­di et­te­pa­ne­kud lä­bi viia kee­leõpet ja muud hu­vi­te­ge­vust on jää­nud ta­ga­si­si­de­ta,” kir­ju­tab vang. Miks kee­gi sel­les­se osa­kon­da suu­na­tud on, te­ma sõnul ena­mik seal­se­test ela­ni­kest ei tea. „Siin on ka­su­tu­sel kõnekäänd: Lang on ju­mal ja vang­la di­rek­tor Rem­sel te­ma proh­vet.”

Kin­ni­pee­ta­va kir­ja jär­gi muu­tus olu­kord väl­ja­kan­na­ta­ma­tuks 28. mail, kui osa­kon­da si­se­nes äkit­selt vang­la eriüksus ning kõik kin­ni­pee­ta­vad kum­mi­nuia­de väl­ku­des põran­da­le su­rus. Te­ma sõnul vii­di lä­bi eriüksu­se õppus, mi­da vaa­tas pealt ka vas­tav ko­mis­jon. Lõpuks ole­vat van­gid su­le­tud mit­meks tun­niks lah­ti­se tae­va al­la be­toon­laht­ris­se. Arst­li­ku­le lä­bi­vaa­tu­se­le pää­se­sid vi­ga saa­nud kin­ni­pee­ta­vad al­les järg­mi­sel päe­val. „Ko­gu ope­rat­sioon oli et­te võetud eriüksu­se val­mi­so­le­ku tes­ti­mi­seks, kui­das vang­la mäs­su pu­hul toi­mi­da ja kin­ni­pee­ta­vaid ka­su­ta­ti vaid õppe­ma­ter­ja­li­na.”

Loe veel

Sa­ma­su­gust jut­tu na­gu see kin­ni­pee­tav rää­gib ka hil­ju­ti Su­per­ma­xist va­ba­dus­se pää­se­nud Mait (ni­mi muu­de­tud – toim). „Lii­ku­mi­ne on täies­ti ära võetud ja osa­kon­nast väl­ja ei pää­se üld­se. Näi­teks mind isik­li­kult ei las­tud koo­li ega töö­le. Öel­di, et ei saa ja kõik,” rää­kis Mait. Miks te­ma Su­per­ma­xi saa­de­ti, ta öel­da ei osa­nud. „O­lin kok­ku van­gis­tu­ses ka­hek­sa aas­tat, aga mit­te ühte­gi dist­sip­li­naar­ka­ris­tust mul pol­nud, ühes­ki kak­lu­ses ma ei osa­le­nud.”

Ivi Paps­tel lau­sub aga jär­je­kind­lalt, et van­gi­de isi­kuõigu­si ei ri­ku­ta Su­per­ma­xis kui­da­gi. Sa­mu­ti vä­lis­tab ta võima­lu­se, et kin­ni­pee­ta­va­te peal viiak­se lä­bi eriüksu­se har­ju­tu­si. Kui õppus­tel va­ja­tak­se nn vas­tumän­gi­jaid, kes eten­da­vad van­ge, siis on sel­leks amet­ni­kud või si­se­kait­sea­ka­dee­mia ka­de­tid, kin­ni­tab ta. 28. mail vii­di te­ma sõnul Vi­ru vang­las lä­bi kor­ra­li­ne lä­biot­si­mi­ne kee­la­tud ese­me­te leid­mi­seks. „Sel­le käi­gus ega tu­le­mu­sel ei saa­nud vi­ga üks­ki kin­ni­pee­tav.”

Mis on Supermax?

•• „Supermaxi põhiidee seisneb selles, et arhitektuuriliselt ja logistiliselt tuleb tugevdatud reÏiimiga osakond või plokk rajada eraldi,” rääkis Riigi Kinnisvara AS-i vanglate projektijuht Andrus Kõre.

•• Tema sõnul on ta küll kuulnud, et Viru vangla üht osa sellise nimega kutsutakse, ent ametlikuks see nimi saanud ei ole. „Kui tegemist on suure vanglakompleksiga, siis iseenesest on selliseid osakondi sinna paigutada lihtne,” ütles Kõre. Kõre lausus, et tugevdatud valvega osakonda rajades tuleb arvestada rangemate tingimustega. „Liikumispiirangud, personali ja kõrvaliste isikute ligipääs, kuidas toimub inimeste ja pakkide saatmine jne,” loetles ta.

•• Eelmise aasta lõpus tegi Viru vanglasse kontrollkäigu õiguskantsler Indrek Teder, kes vestles ka Supermaxi vangidega.

•• „E-7 ja E-8 eluosakondades viibivatest kinnipeetavatest, kes käisid õiguskantsleri nõunike vastuvõtul, ei teadnud keegi kuigi täpselt, millisel põhjusel on nad paigutatud nn supermax- osakonda,” kirjutas Teder kontrollkäigu kokkuvõttes. Ehkki Teder viitas veel mitmele probleemile, millele kinnipeetavad tema nõunike tähelepanu juhtisid, ta kokkuvõttes märkimisväärseid rikkumisi osakonna töös ei leidnud.

e-kaubandus konverents
Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare