Hormoonspiraal tõi naiste ellu tasakaalu tagasiHor­moons­pi­raal ai­tab väl­ti­da ra­se­dust, vä­hen­-dab menst­ruat­sioo­ni­-va­lu ja ve­re hul­ka.

 47-aas­ta­ne kol­me lap­se ema Tii­na (Tii­na täis­ni­mi on toi­me­tu­se­le tea­da) oli veel paa­ri aas­ta eest mee­le­hei­tel nai­ne, ku­ni la­si nais­tears­ti soo­vi­tu­sel en­da­le pai­gal­da­da hor­moons­pi­raa­li. Pä­rast kol­man­da lap­se sündi kümne aas­ta eest sai al­gu­se elue­tapp, mil­le üle Tii­nal en­dal kont­roll prak­ti­li­selt puu­dus. Te­ma kuu­pu­has­tu­sed muu­tu­sid eba­re­gu­laar­seks ja nii ve­re­roh­keks, et ta ei saa­nud sel ajal ko­dust lah­ku­da. „E­la­sin pi­de­vas st­res­sis ja tund­sin ju­ba et­te hir­mu päe­va­de ees,” kir­jel­dab Tii­na too­nast ae­ga. Nai­ne sat­tus tih­ti piin­li­ku olu­kor­da ku­ni sel­le­ni väl­ja, et tal tu­li töö juu­res oo­ta­ma­tult ala­nud päe­va­de pä­rast mööb­lit pes­ta.

Häi­ri­tud oli ko­gu te­ma elu­kor­ral­dus. Päe­va­de eba­re­gu­laar­su­se pä­rast ei saa­nud ta enam kor­ra­li­kult tööl käia, rei­se plaa­ni­da, ära jäid pi­kalt ka­van­da­tud kont­ser­did ja koo­li­tu­sed. Kõige enam on Tii­nal kah­ju lin­na­hal­lis toi­mu­nud Georg Ot­sa lau­lu­de kont­ser­dist, ku­hu olid pi­le­tid am­mu os­te­tud ja mil­le oo­tu­ses ta tükk ae­ga elas. Veel päev en­ne kont­ser­ti ei tead­nud ta, et sõit tu­leb ära jät­ta. „Sel­lis­tel het­ke­del mõtle­sin ki­be­du­se­ga, et mil­le eest mind nii ka­ris­ta­tak­se, mil­le­ga ma olen sel­le ära tee­ni­nud,” kir­jel­dab Tii­na ae­ga, kui menst­ruat­sioon juh­tis te­ma elu.

Puu­dus kont­roll ke­ha ja ka ene­se­va­lit­su­se üle. „Mul lõi tu­ge­valt väl­ja pre­menst­ruaal­ne sünd­room, olin pe­re pea­le pi­de­valt ku­ri.” Olu­kord muu­tus nii võima­tuks, et nai­ne kaa­lus ko­gu­ni mu­na­ju­ha­de lä­bilõika­mist. Ise­gi ope­rat­sioo­nip­äev oli pai­ka pan­dud, ent vii­ma­sel het­kel Tii­na loo­bus.

La­hen­dus tu­li siis­ki. Ju­ba viie aas­ta eest rää­kis güne­ko­loog tal­le hor­moons­pi­raa­list. Ent läks veel kolm aas­tat, en­ne kui Tii­na sel­le pai­gal­da­da la­si. Pea­mi­seks põhju­seks see, et kor­ra­ga tu­li väl­ja käia kop­sa­kas sum­ma – li­gi 2500 kroo­ni. Kui ta aga hak­kas kok­ku ar­vu­ta­ma, kui pal­ju ku­lus ra­ha si­de­me­te ost­mi­seks, sai ot­sus küpseks.

Elukvaliteet paranes

Loe veel

Nüüd on ta hor­moons­pi­raa­li­ga ela­nud kaks aas­tat, mee­leo­lu­muu­tu­sed on ka­du­nud, Tii­na saab võtta et­te rei­se ja käia kont­ser­ti­del nii pal­ju, kui süda lus­tib. „E­luk­va­li­teet on to­hu­tult pa­ra­ne­nud. Olen ra­hul ja pe­re on ka ra­hul.” Nüüd saab ta hak­ka­ma pe­su­kaits­me­ga ega pea end ko­gu aeg kont­rol­li­ma na­gu va­rem.

Kol­me lap­se ema Pi­ret Jõul la­si esi­me­se hor­moons­pi­raa­li pai­gal­da­da pä­rast tei­se lap­se sündi. Pi­ret ise ei tead­nud sel­lest va­hen­dist too­na mi­da­gi, arst soo­vi­tas. Va­re­malt ka­su­tas ta tab­let­te, ent tüütu oli ko­gu aeg mee­les pi­da­da, et võtma­ta ei unu­neks. „Hor­moons­pi­raal pai­gal­da­tak­se ära ja ra­hu ma­jas,” kir­jel­dab ta. Kui viis aas­tat täis sai, la­si ta spi­raa­li väl­ja võtta, et or­ga­nism saaks pu­ha­ta. Ot­sest va­ja­dust sel­le jä­re­le isee­ne­sest po­le. Pi­ret on üht­la­si hea näi­de sel­lest, et ka pä­rast spi­raa­li väl­javõtmist po­le ra­ses­tu­mi­ne min­gi prob­leem – nüüd on ta kol­me lap­se ema.

Pi­ret la­si pai­gal­da­da ka tei­se spi­raa­li. „Viis aas­tat mu­re­tut aega, mi­nu jaoks on see mu­ga­vaim la­hen­dus. Olen vä­ga ra­hul, po­le va­ja tam­poo­ne ega hügiee­ni­si­de­meid,” li­sab ta, sest te­mal lak­kas hor­moons­pi­raa­li tõttu menst­ruat­sioon täie­li­kult.

Hormoonspiraal

Tõhus vahend

Kaitse kuni viieks aastaks

•• Ainus teadaolev hormooniga emakasisene süsteem, mis kaitseb raseduse eest kuni viie aasta vältel.

•• Tõhusus 99,8–100 protsenti.

•• Haigekassa hüvitab hormoonspiraali 50% ulatuses kuni 200 kroonini. Ravimistatistika põhjal oli 2007. aastal hormoonspiraali kasutajaid (s.t neid, kellele retsept oli välja kirjutatud ja kes ravimi ka välja ostsid) 2423, mullu aga 2858.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare