Obama on sugulane kaheksa USA presidendiga. Ema poolt muidugi

 (28)

Kui otsa vaadata, peaks Barack Obamat pidama mustanahaliseks, kuid juurtelt on ta peaaegu sinivereline, vähemalt USA aristokraatia mõistes.

 Ko­gu­ni ka­hek­sa USA pre­si­den­ti on üht või teist lii­ni pi­di Oba­ma su­gu­la­sed, muu­seas ka prae­gu­ne rii­gi­pea Geor­ge W. Bush ja asep­re­si­dent Ric­hard Che­ney. Ole­tus­tes, et Oba­ma võiks ol­la John Mc­Cai­ni su­gu­la­ne, on aga min­dud ju­ba 12. sa­jan­di ·oti­maa­le, mil­li­ne seos­ta­mi­ne on enam kui küsi­tav.

Se­da et Ba­rack Oba­ma isa on põli­ne kee­nia­la­ne, teab ilm­selt ena­mik maail­mast. Kuid te­ma ema oli peaae­gu sa­ma põli­ne val­ge amee­rik­la­ne, kel­le juu­red tu­le­vad 17. sa­jan­di  Eu­roo­past. Ja kui­gi ka luo hõimu­pea­li­ke juu­red Ida-Aaf­ri­kas on auväär­sed, teeb ema­pool­ne su­guvõsa Oba­ma USA pre­si­den­di ame­tis­se eri­ti so­bi­vaks.

Amee­ri­kas on su­guvõsauu­ri­mi­ne po­pu­laar­ne te­ge­vus ja eri­ti suu­re hoo­le­ga vaa­da­tak­se üle pre­si­den­ti­de pä­ri­to­lu.

Näi­teks John F. Ken­ne­dy oli tea­da-tun­tud iir­la­ne, kuid ka Ro­nald Rea­gan ja Bill Clin­ton jõud­sid pre­si­den­di­na Ii­ri­maal külas­ta­da oma esi­va­ne­ma­te ko­du­koh­ti. Ja neid pre­si­den­te, ke­da mõni Eu­roo­pa riik kaud­selt omaks ei tun­nis­taks, peaae­gu ei ole­gi.

Samal teemal:

Siis­ki ei ole USA pre­si­den­ti­del eri­ti nä­ha ei in­diaa­ni ega ka af­roa­mee­ri­ka juu­ri. Riik on ik­ka­gi ol­nud niivõrd val­ge­te­kesk­ne, et Oba­ma esi­letõus on omaet­te ime.

Sel­leks et lei­da su­gu­lust Ba­rack Oba­ma ja Lyn­don Bai­nes John­so­ni (pre­si­dent 1963–1969) va­hel, tu­leb min­na Oba­mast ka­hek­sa põlv­kon­da ta­ga­si. Nen­de ühi­sed esi­va­ne­mad Phil­lip ja Ma­ria Eli­sa­beth Ament ela­sid 18. ja 19. sa­jan­di va­he­tu­sel Yor­ki lin­nas Co­lo­ra­dos ja nen­de tütar abiel­lus 1810. aas­tal John P. Child­res­si­ga. Nen­de po­jatütar lau­la­ta­ti 1871. aas­tal Mis­sou­ris Geor­ge W. Ar­mou­ri­ga, kel­le po­jatütar lau­la­ta­ti oma­kor­da 1915. aas­tal Ralph Wal­do Emer­son Dun­ha­mi­ga. See oli aga ju­ba Ba­rack Oba­ma ema­pool­ne vaa­ri­sa.

Oba­mast 11 põlv­kon­da ta­ga­si min­nes leiab roh­kem pre­si­den­ti­dest su­gu­la­si: ni­melt Ja­mes Earl Car­ter (1977–1981) ja Har­ry S. Tru­man (1945–1953). Oba­ma ja Car­te­ri ühi­sed esi­va­ne­mad Ad­rian ja Ma­ry Gor­dy ela­sid 17. sa­jan­dil. Gor­dy­de tütar abiel­lus John Hol­lo­way­ga, nen­de jä­rel­tu­li­ja aga 19. sa­jan­di kesk­pai­gas Ii­ri­maalt tul­nud Fal­mouth Kear­ney­ga, kel­le tütar Ma­ry Ann abiel­lus 1890. aas­tal ju­ba Dun­ha­mi­te pe­res­se. Car­te­ri ema oli neiupõlves Gor­dy.

Otsapidi Prantsusmaale

1694. (või teis­tel and­me­tel 1699.) aas­tal Ma­ry­lan­dis sur­nud Ma­reen Du­vall ja te­ma nai­ne Su­san on ühtae­gu Ba­rack Oba­ma, Har­ry Tru­ma­ni, prae­gu­se asep­re­si­den­di Ric­hard Che­ney ja 1936. aas­tal Bri­ti ku­nin­gas Ed­ward VIII ame­tist lah­ku­mi­se­ni vii­nud proua Wal­lis War­field Simp­so­ni esi­va­ne­mad.

Du­vall oli, na­gu ni­mi­gi ütleb, Prant­sus­maalt 1650. aas­tal Amee­ri­kas­se põge­ne­nud hu­ge­nott. Du­val­li jä­rel­tu­li­ja abiel­lus 1841. aas­tal Ken­tuc­kys or­ja­pi­da­ja­ga, kel­le ni­mi oli Geor­ge Was­hing­ton Ove­rall, sel­le väi­mees oli aga sa­ma kõla­va ni­me­ga mees: Ch­ris­top­her Co­lum­bus Clark. Clar­ki tütar abiel­lus aga 1899. aas­tal Ar­mou­ri­de pe­re­kon­da. Üks Du­val­li­de jä­rel­tu­li­ja abiel­lus hil­jem Ty­le­ri­te pe­re­kon­da ja sealt pä­ri­ne­vad ju­ba Tru­ma­ni ja Che­ney esie­mad.

Min­nes Oba­mast 12 põlv­kon­da ta­ga­si, osu­tu­vad su­gu­las­teks mõle­mad pre­si­den­did Bus­hid (Geor­ge H. W. ja Geor­ge W, pre­si­den­ti­de­na vas­ta­valt 1989– 1993 ja 2001–tä­nap­äev), Wood­row Wil­son (1913–1921) ja Ge­rald R. Ford (1974–1977). 13. põlv­kon­da ta­ga­si li­san­dub veel Ja­mes Ma­di­son (1809–1817).

Seos Bushidega

Oba­ma ja Bus­hi­de ühi­sed esi­va­ne­mad olid 17. sa­jan­di kesk­pai­gas Barns­tab­le’is Mas­sac­hu­sett­sis ela­nud Sa­muel ja Sa­rah Hinck­ley. Hinck­ley­de tütar abiel­lus John Smit­hi­ga, kel­le New Jer­seys­se ko­li­nud jä­rel­tu­li­ja abiel­lus 18. sa­jan­dil ju­ba Dun­ha­mi­te pe­re­kon­da. Mui­de, Hinc­ke­ly­de jä­rel­tu­li­jad on ka pan­kur John P. Mor­gan, 1981. aas­tal pre­si­dent Rea­ga­nit tap­pa üri­ta­nud John Hinck­ley, tä­na­vu sur­nud mor­moo­ni­de ki­ri­ku­pea Gor­don B. Hinck­ley ja ter­ve Bus­hi­de pe­re­kond.

Loe veel

Oba­ma ja Wil­son pä­ri­ne­vad Not­ting­hams­hi­re’ist 17. sa­jan­dil Amee­ri­kas­se rän­na­nud Ed­ward Fitz­Ran­dolp­hist ja te­ma nai­sest Eli­za­bet­hist. Nen­de jä­rel­tu­li­ja abiel­lus 1716. aas­tal Shu­bael Smit­hi­ga ja sel­lest abie­lust sün-di­nud tütar ju­ba Jo­nat­han Dun­ha­mi­ga. Oba­ma ja For­di ühi­sed esi­va­ne­mad olid 17. sa­jan­di esi­me­sel poo­lel ela­nud Jo­seph ja Ro­se Hol­ley, kel­le tütar abiel­lus Nat­ha­niel Fitz­ Ran­dolp­hi­ga. Wil­so­ni esi­va­ne­mad on va­he­peal kand­nud ka pe­re­kon­na­ni­me­sid Longst­reet ja Ax­son, For­di omad Goods­peed, Coms­tock, But­ler, Ayer, Gard­ner ja King.

Mõju­kaim Oba­ma pre­si­den­dist su­gu­la­ne oli ju­ba Amee­ri­ka Ühend­rii­ki­de loo­mi­se juu­res. 1787. aas­tal kons­ti­tut­sioo­ni­kon­ven­di pro­to­kol­li­ja­na töö­ta­nud hi­li­se­ma pre­si­den­di Ja­mes Ma­di­so­ni ja Oba­ma ühi­sed esi­va­ne­mad Ed­win ja Mart­ha Con­way ela­sid 17. sa­jan­dil ning nen­de jä­rel­tu­li­jad on jär­je­kor­ras kand­nud ni­me­sid Thac­ker, Hick­man, Brow­ning, Ove­rall, Clark, Ar­mour, Dun­ham ja nüüd Oba­ma. Con­way äiast põlv­neb mui­de ka ko­dusõja-aeg­ne väe­pea­lik Ro­bert E. Lee.

Oba­mal kuul­sa­test su­gu­las­test puu­dust ei ole: ni­me­kir­ja ma­hu­vad näi­teks Er­nest He­ming­way nai­ne Eli­za­beth, näit­le­jad Ch­ris­top­her Ree­ve, Brad Pitt, Kat­ha­ri­ne Hep­burn, Bri­ti pea­mi­nist­rid Ha­rold Mac­mil­lan ja Wins­ton Churc­hill, ku­ber­ner Ho­ward Dean, laul­ja Jus­tin Tim­ber­la­ke, ast­ro­naut John Glenn.

Pea­le Ke­nya, Ii­ri­maa, Ing­lis­maa ja Prant­sus­maa võib te­da omaks pi­da­da ka Sak­sa­maa (esii­sa Ch­ris­tian Gutk­necht saa­bus Bisch­wei­le­rist Amee­ri­kas­se 1749. aas­tal), Hol­land, ·veits ja võib-ol­la ise­gi Poo­la (esie­ma ni­me­ga Sa­rah Po­land).

McCain on Laura Bushi sugulane

•• McCaini suguvõsa on mõne-võrra vaesem, vähemalt esialgse uurimise kohaselt, mille on koostanud genealoog William Addams Reitwiesner. Kuid ka McCainil on tuvastatud sugulus George W. Bushiga, täpsemini küll ta abikaasa Lauraga.

•• Valentine Allen abiellus 1753. aastal Colorados Nancy Anne Arnoldiga. Nende tütardest Nancy Ann abiellus Nathaniel Scalesi ja Mary abiellus John Chadwelliga. Polly Scales oli aga 1807. aastast Joseph McCaini abikaasa. Chadwellide pojatütrest sai omal ajal Aldridge, selle tütrest aga Welch ja nende poeg oli juba Laura Welch-Bushi vanaisa.

•• Joseph McCain (1773–1840) oli 18. sajandi teisel poolel rännanud ·otimaalt Ameerikasse, tema poeg kandis nime William Alexander McCain (1812–1863), järgnevad juba neli põlvkonda sama nimega mehi: John Sidney McCain. Esimene neist elas Mississippis (1851–1934), poeg (1884–1945) ja pojapoeg (1911– 1981) admirali kraadi välja teenides USA laevastiku alustel. 1936. aastal sündinud John Sidney McCain III üritab aga nurjunud admiralikarjääri hüvitada presidendiks pürgides.

•• McCaini juuri leidub peale ·otimaa ka Iirimaalt: näiteks Mary White on sündinud 1744. aasta paiku Ballymore’is Antrimis ja Dixie Coddington 1693. aastal Athlumneys Dublini lähistel, kuid kuulsaid sugulasi pole tal nii palju ette näidata kui Obamal, mainimist vääriks ehk vaid näitleja Anjelica Huston.

•• McCainide klanni jälgi ajades on mõned allikad üritanud seostada praegust presidendikandidaati ka kunagiste ·otimaa kuningatega, täpsemini Robert Bruce’i (kuningas 1306–1329) või William I Lõviga (kuningas 1165–1214). Sugulus Bruce’idega on siiski ametlikult ümber lükatud, Williamiga suguluse tuvastamisel on aga liiga palju tühikuid vahel, et seda veenvalt tõestada oleks võimalik. Sama kehtib ka oletuse kohta, nagu oleks William I olnud McCaini ja Obama ühine esiisa.

•• William I valitsemisaega on ·otimaal küll raske erilise uhkusega meenutada, sest tema ajal okupeerisid Inglise kuninga Henry II väed ·otimaa ja William I viidi ahelates Normandiasse, kus pidi alla kirjutama alandavale Falaise’i rahulepingule.

•• Isegi abikaasa Ermengarde de Beaumonti andis talle Inglise kuningas.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare