Sõda Gruusias: tõde või mitte, aga läänes kaheldakse tõesti

 (252)

Küsimus „Kes alustas sõda?” ei pruugi olla peamine, kuid ei kao lihtsalt niisama. Gruusia on soovinud uurimist, kuid ei taha tunnistada OSCE vaatlejate väiteid.

 „Kah­juks on ha­ka­nud le­vi­ma ar­va­mus, et Gruu­sia oli neis sünd­mus­tes mää­ra­vaks poo­leks,” tõdes kait­se­mi­nis­ter Jaak Aa­vik­soo sel nä­da­lal. Nii jah, ja mit­te just vii­ma­sel ajal.

Sel nä­da­lal esi­tas Ve­ne­maa Eu­roo­pa Jul­geo­le­ku- ja Koostöö-or­ga­ni­sat­sioo­ni (OS­CE) ala­li­se­le nõuko­gu­le Vii­nis soo­vi uu­ri­da sel­le or­ga­ni­sat­sioo­ni sõja­lis­te vaat­le­ja­te ra­por­teid Ts­hin­va­list 7.–8. au­gus­til, mil Lõuna-Os­see­tia pea­linn oli Gruu­sia tu­le all.

Ve­ne vä­lis­mi­nist­ri Ser­gei Lav­ro­vi sõnul on Mosk­va „vä­ga­gi hu­vi­ta­tud tõe tea­dasaa­mi­sest sel­le koh­ta, mi­da OS­CE vaat­le­jad ütle­vad, mi­da nad ra­por­tee­ri­sid ja kel­le­le need ra­por­tid esi­ta­ti.” „Me ei püüa ke­da­gi mil­les­ki süüdis­ta­da. Kuid ar­ves­ta­des jät­ku­vaid lek­keid mee­dias­se sel tee­mal, ole­me sel­le küsi­mu­se tõsta­ta­nud,” ütles Lav­rov.

Tõepoo­lest on il­mu­nud vii­teid OS­CE vaat­le­ja­te ra­por­ti­te­le, mil­lest võib jä­rel­da­da teist­su­gust sünd­mus­te kul­ge­mist neil au­gus­tip­äe­vil, eelkõige 7. au­gus­ti õhtul, na­gu se­da on väit­nud Gruu­sia võimud. Kolm OS­CE vaat­le­jat – Soo­me ma­jor, Val­ge­ve­ne kap­ten ja Poo­la tsi­vii­li­sik – olid tol ajal ain­sad era­poo­le­tud sõja­li­sed vaat­le­jad seal la­hin­guväl­jal.

Samal teemal:

Nen­de ra­por­teid ei ole aval­da­tud, kuid Ve­ne­maa soov neid saa­da on vei­di kum­ma­li­ne. On ju Ve­ne­maa OS­CE lii­ge ja sel­le prae­gu­se ee­sis­tu­ja­maa Soo­me vä­lis­mi­nis­ter Ale­xan­der Stubb on kin­ni­ta­nud, et Ve­ne­maa­ga on ja­ga­tud igap­äe­va­seid ra­por­teid ko­ha­pealt.

„Po­le mi­nu asi ot­sus­ta­da, kes sõda alus­tas,” ütles Stubb kol­map­äe­val Mosk­vas, päev pä­rast koh­tu­mist Lav­ro­vi­ga. „OS­CE po­le luu­reor­ga­ni­sat­sioon. Meie va­hen­did on vä­ga pii­ra­tud, võrrel­des ülejää­nud maail­ma luu­re­tee­nis­tus­te­ga – ka­hek­sa rel­vas­ta­ma­ta sõja­list vaat­le­jat.”

Mõis­ta­gi ei saa ol­la ava­lik kõik see, mi­da luu­re­tee­nis­tu­sed tea­vad või ei tea. Kuid aeg-ajalt – ja täies­ti võima­lik, et nen­de en­di hu­vi­des – nad ju üht-teist ava­lik­ku­se­le lek­ki­da la­se­vad. Ehk na­gu kir­ju­tas hil­ju­ti aja­leht New York Ti­mes: lää­ne luu­re­tee­nis­tu­sed ei ole suut­nud kin­ni­ta­da Th­bi­li­si väi­teid, et Gruu­sia alus­tas rünna­kut seetõttu, et Ve­ne in­va­sioon oli ju­ba käi­mas.

See on dip­lo­maa­ti­li­selt öel­dud. Ti­mes ise nii de­li­kaat­selt as­ja­le lä­he­ne­ma ei jää­nud, il­mu­ta­des eel­mi­sel nä­da­lal pi­ka ar­tik­li, mil­les ju­tus­ta­tak­se ümber nen­de kol­me vaat­le­ja ra­por­tid, mis puu­du­ta­vad sõja al­gusööd. Lühi­dalt öel­des on jä­rel­dus, et Gruu­sia väed ründa­sid Ts­hin­va­lit va­li­ma­tu ka­hu­ri- ja ra­ke­ti­tu­le­ga, sea­des oh­tu tsi­vii­le­la­ni­kud, Ve­ne ra­hu­val­va­jad ja rel­vas­ta­ma­ta vaat­le­jad, ning et ei saa kin­ni­ta­da Gruu­sia küla­de rän­ka pom­mi­ta­mist 7. au­gus­ti õhtul, mi­da on esi­ta­tud Gruu­sia rünna­ku olu­li­se õigus­tu­se­na.

Tu­li­punk­ti sat­tu­nud kol­me OS­CE vaat­le­ja ra­por­teid on ka­hel kor­ral, au­gus­tis ja ok­toob­ris, tut­vus­ta­tud ka­hel kon­fi­dent­siaal­sel brii­fin­gul dip­lo­maa­ti­de­le Th­bi­li­sis. Üle­vaa­ted seal kuul­dust and­sid New York Ti­me­si­le mõle­mal üri­tu­sel ko­hal ol­nud ini­me­sed. De­tai­le kin­nis­ta­sid seejä­rel kolm lää­ne ja üks Ve­ne dip­lo­maat. Aja­leht an­dis ko­gu­tud ma­ter­ja­li kir­ja­li­kult ülevaa­ta­mi­seks ka OS­CE esin­du­se­le Th­bi­li­sis, kes neid ei vaid­lus­ta­nud. Küll aga keel­dus OS­CE aja­le­he pal­vest in­terv­juee­ri­da vaat­le­jaid ja nen­de juh­ti, Bri­ti eruoh­vit­se­ri Step­hen Youn­gi.

Kinniste uste taga

Young oli see, kes korraldas eel­mi­sel kuul tei­se in­fo­tun­ni. Ko­hal ol­nud isi­ku sõnul jäi Young kind­laks vaat­le­ja­te hin­nan­gu­le, et Gruu­sia küla­sid ei pom­mi­ta­tud 7. au­gus­ti õhtul ula­tus­li­kult. „Kui oleks ol­nud tu­gev pom­mi­ta­mi­ne neil ala­del, kus see Gruu­sia väi­tel toi­mus, siis olek­sid meie ini­me­sed se­da kuul­nud. Aga nad ei kuul­nud,” ole­vat Young tõde­nud. „Nad kuul­sid vaid aeg-ajalt toi­mu­nud väi­kekä­si­rel­va­de tu­lis­ta­mist.”

Loe veel

Au­gus­tis – pä­rast se­da, kui Gruu­sia vä­lis­mi­nis­ter Eka Tkešelašvi­li oli kin­ni­ta­nud dip­lo­maa­ti­de­le Th­bi­li­sis, et Gruu­sia rünnak oli kaa­lut­le­tud ja va­li­ku­li­ne – tea­vi­tas dip­lo­maa­te tei­ne­gi seal­ne OS­CE esin­da­ja, Bri­ti eruoh­vit­ser Ryan Grist. Ta on öel­nud, et oli tol pom­mi­ta­misööl kon­tak­tis kõigi osa­pool­te­ga. „Mul­le oli sel­ge, et rünnak oli täies­ti va­li­ma­tu ja ebap­ro­port­sio­naal­ne vas­tus iga­su­gu­se­le pro­vo­kat­sioo­ni­le, kui se­da üld­se oli. Rünnak oli mi­nu mee­lest sel­gelt va­li­ma­tu rünnak lin­na­le kui sel­li­se­le.” Grist an­dis dip­lo­maa­ti­de­le üle­vaa­te vaat­le­ja­te ra­por­ti­test ja li­sas oma hin­nan­gu. Pea­gi pä­rast se­da as­tus ta sel­gu­se­tu­tel as­jao­lu­del ame­tist ta­ga­si, kir­ju­tab New York Ti­mes.

Va­li­ma­tu ja ebap­ro­port­sio­naal­ne rünnak lin­na­le võib ol­la sõja­ku­ri­te­gu.

Gruu­sia va­lit­sus­te­ge­la­sed on väi­de­ta­vad OS­CE vaat­le­ja­te ra­por­tid sünd­mus­te kul­ge­mi­se kohta ta­ga­si lüka­nud ja soo­vi­ta­nud lää­nel nen­de­ga mit­te ar­ves­ta­da, vä­he­malt mit­te võtta puh­ta kul­la­na. „Ma ei tea, mis in­fo see on ja kui­das on se­da kin­ni­ta­tud,” ütles asevä­lis­mi­nis­ter Gi­ga Bo­ke­ria eel­mi­sel nä­da­lal New York Ti­me­si­le. „G­ruu­sia kont­rol­li all ol­nud küla­de kest­vast ründa­mi­sest ja Ve­ne sõjajõudu­de koon­da­mi­sest on nii pal­ju tõen­deid, et üldist pil­ti sünd­mus­test see ei muu­da. Kes neid plah­va­tu­si lu­ges? Kõlab pent­si­kult.”

Mit­te just ülla­tus­li­kult vii­tas in­teg­rat­sioo­ni­mi­nis­ter Te­mu­ri Ja­ko­bašvi­li lai­mu le­vi­ta­ja­le. „Ve­ne­maa on väl­ja käi­nud suu­re ra­ha pi­da­maks in­fosõda Gruu­sia vas­tu ja ka­su­ta­des KGB ar­se­na­li – väl­jap­res­si­mi­si, pis­ti­seid, vär­ba­mist ja in­fo­ga ma­ni­pu­lee­ri­mist. Sel­li­se te­gut­se­mi­se tu­le­mu­sed jõua­vad aja­kir­jan­dus­se,” ütles ta In­ter­fa­xi tea­tel.

Sõja puh­ke­mi­sest saa­dik on Gruu­sia va­lit­sus kut­su­nud üles era­poo­le­tu­le uu­ri­mi­se­le, öel­des, et see pal­jas­taks Ve­ne vä­ge­de koon­da­mi­se ja rünna­kud Gruu­sia küla­de­le. „As­jad ei ala­nud 7. au­gus­til ja see on sel­ge igaühe­le, kes tee­ma­ga kur­sis,” kor­das sel nä­da­lal asevä­lis­mi­nis­ter Bo­ke­ria. „Loo­da­me, et ko­mis­jon uu­rib neid as­ju ja kind­las­ti loo­da­me ka, et Ve­ne­maa sun­ni­tak­se ole­ma ko­mis­jo­ni­le ava­tud, na­gu meie sel­leks val­mis ole­me.” Ilm­selt vii­tas ta Eu­roo­pa Lii­du uu­ri­misrühma­le, mil­le ju­hiks va­li­sid eu­ro­lii­du vä­lis­mi­nist­rid es­masp­äe­val hoo­pis lii­duvä­li­se ·veit­si dip­lo­maa­di Hei­di Tag­lia­vi­ni.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare