Swed­bank tõstab 3. au­gus­tist nn va­ba ta­ga­si­mak­se­ga kre­diit­kaar­di int­res­si nen­del klien­ti­del, kes on le­pin­gu sõlmi­nud en­ne 2008. aas­ta sügist.

„K­lien­te, kel­le­le on väl­jas­ta­tud va­ba ta­ga­si­mak­se­ga kre­diit­kaart pä­rast 2008. aas­ta sügist, see muu­da­tus ei puu­du­ta,” kin­ni­tas pan­ga väi­ke­fi­nant­see­ri­mi­se osa­kon­na ju­ha­ta­ja And­res Tukk, kel­le sõnul on eel­mi­sest sügi­sest väl­jas­ta­tud uu­si kaar­te ju­ba 18-prot­sen­di­li­se int­res­si­ga. Sa­mu­ti on tõste­tud sa­ma­le ta­se­me­le ka pan­ga ülejää­nud kre­diit­kaar­ti­de int­res­sid.

Tukk ni­me­tas int­res­simää­ra muut­mi­se põhju­se­ks maail­ma ra­ha­tur­gu­del ju­ba pi­ke­mat ae­ga kõrge­na püsi­nud lae­nu­ra­ha hin­da. Te­ma sõnul on va­ba ta­ga­si­mak­se­ga kre­diit­kaar­di port­fel­lis võlg­ni­ke osa­kaal suh­te­li­selt väi-ke, üheks põhju­seks on 30-päe­va­ne int­res­si­va­ba pe­riood.

Pan­ga kin­ni­tu­sel võib klient tin­gi­mus­te ühe­pool­se muut­mi­se­ga mit­te nõus­tu­da ja le­pin­gu enne lõpe­ta­da, ta­su­des ka­su­ta­tud kre­dii­di­sum­ma ka­he kuu jook­sul pärast lepingu lõppemist.

SEB pan­ga kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hi Eve­lin Al­la­se sõnul SEB ju­ba ra­ken­da­tud 18 prot­sen­di­le täien­da­vat int­res­sitõusu ei pla­nee­ri. Al­las tõdes, et aas­ta­te­ga on kre­diit­kaar­divõlg­ni­ke osa­kaal suu­re­ne­nud, kuid mit­te olu­li­selt. Püsi­mak­se­ga kre­diit­kaar­di oma­ni­kest on tõsi­se­maid mak­se­ras­ku­si vä­hem kui kol­mel prot­sen­dil kre­diit­kaar­dio­ma­ni­kest.

Vää­rib tä­he­le­pa­nu, et li­gi poo­led kre­diit­kaar­ti­dest on pas­siiv­sed, mil­le põhju­seks võib pida­da pan­ka­de head rek­laa­mitööd kaar­ti­de väl­jas­ta­mi­sel, te­ge­li­ku lae­nu­va­ja­du­se puu­du­mist või hir­mu kõrge int­res­si­mak­se ees.

Te­ge­lik­ku­ses ei sõltu kre­diit­kaar­di ku­lu mit­te ai­nult int­res­simää­ra suu­ru­sest, vaid ka sel­lest, kas kaar­di­le on keh­te­sa­tud kuu- või aas­ta­ta­su ning mis päe­vast int­res­si lu­ge­ma ha­ka­tak­se.

Ees­ti Pan­ga and­me­tel moo­dus­ta­vad va­ba ta­ga­si­mak­se­ga kre­diit­kaar­did Ees­tis väl­jas­ta­tud kre­diit­kaar­ti­dest 30%, kus­juu­res nii Sam­pol kui ka Kre­dii­di­pan­gal sel­le­ga võrrel­dav too­de puu­dub.

Lõvio­sa Ees­tis väl­ja an­tud enam kui 442 000 kre­diit­kaar­dist on ka­he suu­re­ma pan­ga klien­ti­de oman­du­ses, Swed­ban­kil vas­ta­valt li­gi 313 000 ja SEB-l 108 000. LHV ju­ha­tu­se liik­me Er­ki Ker­ti sõnul soo­vib LHV tul­la oma kaar­ti­de­ga tu­ru­le järg­mi­se aas­ta al­gu­ses.

Eluasemelaen edaspidi vaid ujuva intressiga

•• Läinud reedel teatas Swedbank, et peatab uute fikseeritud määraga laenulepingute sõlmimise ja soovitab klientidel rekordmadalate intressimäärade ajal võtta ujuva intressimääraga laenu.

•• Konkureerival SEB-l sellist plaani ei ole, kinnitab panga kommunikatsioonijuht Evelin Aljas. Swedbanki 78 000 eluasemelaenu lepingust moodutavad fikseeritud intressimääraga lepingud 10,9%, ka SEB puhul jääb nende osakaal kümnendiku piiresse.

•• Swedbanki eraisikute finantseerimise divisjoni direktori Koit Semjonovi sõnul näitab viimase aasta kogemus, et euroala pankadevaheline laenuintress euribor võib olla lühikese aja jooksul väga muutlik. „Euribori madalseisus toimuvad kliendipoolsed fikseeringu katkestamised võivad nii kliendile kui ka pangale kaasa tuua väga suured kulutused,” märkis Semjonov.

•• Swedbank peatab fikseeritud intressiga laenutoodete väljastamise esialgu kuni aastaks. Endiselt väljastatakse eluasemelaene kuue või 12 kuu euribori baasil.

•• 1,291 protsendini jõudnud kuue kuu euribori tase on viimase kümne aasta madalaim.