Aja­le­he Hel­sin­gin Sa­no­mat aja­kir­ja­nik Sa­mi Sil­lanpää oli vii­ma­sed viis aas­tat le­he kor­res­pon­dent Hii­nas. Nüüd taas ko­du­maal ela­des alus­tas ta üht oma jut­tu eba­le­des, sest ei tead­nud, kas ik­ka jul­geb järg­ne­va üld­se ava­lik­ku­se et­te tuua.

Ni­melt võttis ta pä­rast ee­mal-o­le­kuaas­taid esi­mest kor­da jäl­le kät­te tol­mui­me­ja ja tun­dis suurt puu­dust oma pe­re hiin­lan­nast ko­dua­bi­li­sest. Soo­mes on so­bi­li­kum ko­dutööd ise ära te­ha. Sil­lanpää tun­dis ker­gen­dust, kui kuu­lis, et ka­hel tut­ta­val pe­rel käi­vat siis­ki ko­dus ko­ris­ta­ja. Se­da nad Sil­lanpää sõnul küll lii­ga kõva hää­le­ga ei kuu­lu­ta. „Soom­la­ne ei os­ka ol­la tee­nin­da­tav. Peaks na­gu tund­ma hä­bi. Tak­sos­se­gi jul­ge­me is­tu­da vaid pur­jusp­äi,” tõdes ta.

Ma­ja­pi­da­mistöö­delt saa­da­va mak­su­soo­dus­tu­se ka­su­ta­mi­ne ko­gub siis­ki po­pu­laar­sust. Mak­se maks­tes võib soom­la­ne ar­va­ta tu­lu­dest ma­ha ku­ni 3000 eu­rot, mis on võõra­le maks­tud pal­gaks. Soo­dus­tus hõlmab  re­mon­dit­öid, ko­ris­tus­tee­nu­seid, las­te­hoi­du ja abi­va­ja­ja ko­dust hool­da­mist.

Soodustused olemas

Tä­na­vu on 11 prot­sen­ti soom­las­test tel­li­nud mak­su­soo­dus­tu­se­ga ko­du­re­mon­di ja ne­li prot­sen­ti ka­su­ta­nud nn amet­lik­ku ko­ris­tus­tee­nust. Mak­su­soo­dus­tu­se eesmärk on ka oh­jel­da­da mai­ni­tud ala­de­le tüüpi­list va­ri­ma­jan­dust ning eelkõige luua juur­de uu­si töö­koh­ti.

Sa­mal ajal on soo­dus­tu­se keh­tes­ta­mist ja hil­ju­tist mää­ra tõst­mist saat­nud krii­ti­ka, et Soo­me naa­seb ta­ga­si tee­ni­ja­pii­ga­de ühis­kon­da. Soom­la­sed hin­da­vad kõrgelt oma ühis­kon­na sot­siaal­set võrd­sust ja pa­ne­vad rõhku kõigi­le mõel­dud ava­li­ke­le tee­nus­te­le. Ka aja­leht Hel­sin­gin Sa­no­mat esi­tas oma lu­ge­ja­te­le küsi­mu­se, kas ko­ris­ta­ja pal­ka­mi­ne so­bib kok­ku soom­las­te elu­laa­di­ga. Ühe kol­man­di­ku ar­va­tes ik­ka ei so­bi küll.

Soodustus just rikaste huvides

•• Helsingin Sanomates avaldatud uuring maksusoodustuse kasutamise kohta kutsus esile ka palju pahaseid kommentaare, sest see näitas, et maksuvähendus teenib küllaltki suure oma-osaluse tõttu eelkõige kõrge sissetulekuga inimeste huve.

•• Ülemise sissetulekukihi liikmetest ehk aastas rohkem kui 55 000 eurot teenivatest soomlastest oli tänavu pea iga kümnes ostnud koristusteenust (madalamates kihtides keskmiselt kolm protsenti) ja iga viies remonditeenust. Aktiivsemad on olnud soodustuse suhtes parem-erakonna Kokoomus ja rahvuskonservatiivsete Põlissoomlaste valijad, kõige passiivsemad vasakpoolse Vasakliidu valijad.

•• Uuringutulemusi illustreeris lehes golfiväljakule minema hakkav väikeettevõtja Hannu Saario, kelle arvates on just maksusoodustus madaldanud läve, et otsustada koristusabi ostmise kasuks. Kümme aastat tagasi oleksid sugulased ja tuttavad võinud imestada koristaja võtmise üle.