Sa­mu­ti ei ole Soo­me aja­kir­jan­dus hoid­nud sel­le tee­ma pu­hul ta­ga­si krii­ti­ka­noo­li. Ühe et­te­hei­te jär­gi on kau­ban­dus häs­ti oma põrsast nuu­ma­nud, kui on õpe­ta­nud soom­la­sed kõige­ga lep­li­keks tar­bi­ja­teks. Söö­giks kõlba­vad nii lii­ga too­red puu­vil­jad kui ka suurtöös­tu­se jär­gi mait­sev leib.

Siia­ni on soom­la­sed ol­nud eelkõige ra­hu­lo­le­ma­tud toi­duai­ne­te kõrge­te hin­da­de­ga, mis on üldi­se ar­va­mu­se ko­ha­selt tin­gi­tud pal­jus­ki Soo­me­le oma­sest toot­mi­se ning kau­ban­du­se suu­rest tsent­ra­li­see­ri­tu­sest. Kaks kau­ban­dus­ket­ti on ja­ga­nud oma­va­hel 75 prot­sen­ti tu­rust.

Nüüd on ker­ki­nud aga ka esi­le, et see sa­ma võib pei­tu­da põhju­se­na toi­du keh­va­pool­se kva­li­tee­di ja ühekülg­se sor­ti­men­di ta­ga. Jul­ge­mad soo­vi­ta­vad soom­las­tel võtta õppust gur­maa­ni­de­na tun­tud prants­las­te ja itaal­las­te toi­du­kul­tuu­ri­dest, kus toi­duai­ne­te eht­sa mait­se säi­li­ta­mi­se­le pan­nak­se roh­kem rõhku.

Vana liha ikka müüki

Tee­ma tõi päe­va­kor­da ühe kau­ban­dustöö­ta­ja lu­ge­ja­ki­ri, kus ta pal­jas­tas poo­di­de ta­va­li­se tem­bu­na va­naks läi­nud li­ha ma­ri­nee­ri­mi­se uues­ti müügikõlb­li­kuks. Sel­lest sündis ka aru­te­lu, kas kõrget kva­li­tee­ti väär­tus­ta­va­te toi­du­kaup­lus­te uk­sed ei peaks na­gu Taa­nis­ki mär­gis­ta­ta­ma nae­ru­suu-klee­bi­se­ga. Kva­li­tee­di-nõudeid ei­ra­vad poed saak­sid uk­se­le jäl­le­gi vi­ha­se näo­ku­ju­ti­se.

Kui­gi ka Soo­mes os­te­tak­se toi­tu val­da­valt su­per- ja hüper­mar­ke­ti­test, laie­neb siis­ki pi­de­valt ka öko­poo­di­de ost­jas­kond. Vaa­ta­ma­ta ma­jan­dus­su­ru­ti­se­le ja  oda­va­ma­te toi­du­kau­pa­de ee­lis­ta­mi­se­le lä­heb ka öko­poo­di­del häs­ti ja sügi­sel ava­tak­se Hel­sin­gis ju­ba öko­mar­ke­tid. 

Fairtrade’i turuosa suureneb jõudsalt

•• Samuti on õiglase kaubanduse ehk Fairtrade’i märgitoodete tarbimine hoogustunud aasta-aastalt ja teinud soomlastest šveitslaste ning brittide kõrval ühed maailma kõige agaramad Fairtrade’i ostjad.

•• Rahvusringhäälingu Yle uudiste andmetel ei ole tänavu küll oodata õiglase kaubanduse toiduainete puhul erilist kasvutrendi, kuid lausa kuni 200 protsenti võib suureneda näiteks veini, puuvillatoodete ja lillede ostmine.

•• Aastal 2005 avaldatud EL-i  uuring näitas aga, et Soome noored on Euroopas ühed aktiivsemad poliitilise tarbimise harrastajad.

•• See tähendab, et just Soomes oli võrreldes seitsme muu maaga suurim nende noorte osakaal, kes olid boikoteerinud mõnda toodet või ostnud teatud tooteid eetilistel kaalutlustel.