Seekordsetest valimislubadustest puuduvad lastega perede toetuseks mõeldud maksusoodustused, sest sellised toetused sõltuvad varasemast sissetulekust ja mõjutavad seetõttu rohkem paremal elujärjel olevaid peresid. Praxise analüüsi põhjal võib öelda, et seoses vanemahüvitise seaduse jõustumisega on viimastel aastatel peredele suunatud rahalistest toetustest aina väiksem osa läinud vaesemates peredes elavatele lastele ja üha suurem osa paremal järjel elavatele lastele.  Samal ajal on vanemahüvitisel olnud positiivne mõju sündimuse suurenemisele, eriti on suurenenud kõrgepalgaliste ja kõrgharidusega naiste sünnitamisaktiivsus. Seega ei kipu erakonnad üldiselt vanemahüvitisele kui lastega perede toetusele kätt külge panema. Teadupärast on ainult sotsiaaldemokraadid oma valimisprogrammis lubanud, et vanemahüvitise lagi tuleks langetada kolmekordselt keskmiselt palgalt kahekordse keskmise palgani (hoides nii kokku u 5,8 miljonit eurot aastas) ja vanemahüvitise süsteem tuleks muuta paindlikumaks. Seda on lubanud ka Isamaa ja Res Publica Liit ning Erakond Eestimaa Rohelised.

Praegusele vanemahüvitise süsteemile on ette heidetud jäikust, sest  see ei soosi naiste osalist töötamist vanemapuhkuse ajal ega ka lapsehoolduspuhkuse samaaegset jagamist lapse isaga. Seetõttu lubavad SDE, IRL ja rohelised võimaldada vanemahüvitist kasutada pikema aja vältel nii, et vanemahüvitise kogusumma ei kahane ja selle perioodi kestus päevades ei muutu.

Töö ja pereelu ühitamise puhul on üllatav, et seekordsetes valimislubadustes on pöördutud tagasi traditsiooniliste soorollide poole. Kui 2007. aasta valimistel oli kolme erakonna (IRL, RE, SDE) valimisprogrammides ka lubadusi, mille eesmärk oli soodustada isade suuremat osalust lastekasvatamisel, siis 2011. aasta valimislubadustes on vaid Reformierakond leidnud, et ük-sikvanemluse ennetamiseks tuleks leida võimalusi isaduse ja vanemluse toetamiseks (näiteks vanemahariduse kaudu), ja Keskerakond on pidanud vajalikuks tasustatud kümnepäevase isapuhkuse „taaskasutusele võtmist”. Viimane lubadus on aga „Töölepingu seaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse” kohaselt nii ehk naa 2013. aastal kavas taastada.

Kes mõtleks isadele?

Isade osaluse suurendamine laste kasvatamisel pole aga vaid oluline naiste töö- ja pereelu ühitamise seisukohast, vaid seda võib vaadelda ka kaudse meetmena positiivse iibe saavutamiseks. On ju teada, et Eesti meeste oodatav eluiga on pea-aegu kümme aastat lühem kui Eesti naistel. Üht meessoo esindajate lühema eluea põhjust on nähtud just halbades tervisenäitajates, mis on seotud tasakaalustamata era- ja tööeluga, ning riski- ja sõltuvuskäitumises. Uuringud on tõendanud seost meeste intensiivsema pereelus osalemise ja pikema eluea vahel. Seega on hämmastav, et kuigi peretoetuste eesmärgiks peetakse positiivse iibe saavutamist, ei kajastu 2011. aasta erakondade valimislubadustes mõtteviis, mille kohaselt oleks võimalik eesti rahva jätkusuutlikkust saavutada ka suremuse vähendamise kaudu, võttes kasutusele meetmeid meeste lühikese oodatava eluea pikendamiseks.

Lubatakse toetusi üksikvanematele, lasterikastele peredele ja töötu lapsevanemaga peredele (SDE, IRL, KE, ERL) ning tahetakse suurendada universaalseid toetusi (SDE, KE, EER). Reformierakond soovib teha lastega perede toetamise vajadustepõhiseks, kuid jätta puutumata vanemahüvitise süsteemi. Mõnigi lastega perede toetamise lubadus on ka väga üldsõnaline, nii et on raske hinnata selle mõju ja kulu riigieelarvele. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lubadused lastega perede toetamiseks ja Erakonna Eestimaa Rohelised kodanikupalk (ka lastele) on kõige ambitsioonikamad ja tähendaksid eelarvele suurimat täiendavat kulu. Pikemat analüüsi erakondade lubadustest lastega peredele saate lugeda Praxise kodulehelt.