Sotsiaalkindlustusametis töötab suur ametnike kogu, kes otsustab selle üle, kes ja mis alustel on õigustatud teenuseid saama.

Näiteks ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonnas töötab 39 ametnikku. Nendest 21 on keskharidusega, kellest üks on kokk, üks maaler ja üks majutusteenindaja, ülejäänud 18 lihtsalt keskkooli lõpetanud inimesed. 12-l neist on tehniline ja põllumajanduslik kõrgharidus ja ainult kuuel on ameti enda sätestatud erialane pädevus.

Maalri ja koka ettevalmistusega peaspetsialistide tööülesanne on puude raskusastme tuvastamine ja puuetega inimestele sotsiaaltoetuste määramine ning püsiva töövõimetuse ja lapsinvaliidsuse tuvastamine. Nende töökohustused on järgmised: ekspertiisi menetlemiseks andmete komplekteerimine, rehabilitatsiooniteenusele suunamisotsuse väljastamine, ekspertarstidelt arvamuse võtmine, lisaandmete küsimine taotlejalt, arstidelt ja teistelt asjaosalistelt.

Meeskonnas on ka kaks ametnikku ametinimetusega ekspertarst. Lähemal uurimisel selgub, et arstidena nad siiski ei tööta, neil on lihtsalt meditsiiniline kõrgharidus.