Just kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts, SA Eesti Kontsert nõukogu liikmena, on asunud avalikkusele infot jagama Laine Randjärve suhtes tehtud otsuse ja selle põhjuste kohta enne, kui Laine Randjärvele otsust on tutvustatud. Laine Randjärve esindajana olen pidanud ametliku teabenõudega paluma oluliste dokumentide, et näha, milline on otsustajate teekond otsuseni ja mida otsus ise sisaldab. Siiani ei ole mingit vastust. Miks avalikkuse ees jagatakse kiirelt ühepoolselt valitud teavet, kuid asjassepuutuvaid dokumente ei esitata, võib vaid aimata. Igatahes on see kõike muud, kui SA Eesti Kontsert kui kultuuris osaleja hoidmine.

Eks siis räägime avalikkusega avalikes huvides

Nagu öeldud, pole kellelgi õnnestunud näha, mida täpselt 24. oktoobril nõukogu poolt otsustati. Siiski on olnud kuulda, et viiest kolme poolthäälega vist otsustati mitte anda nõusolekut nõukogu esimehele Laine Randjärvega juhatuse liikme lepingu sõlmimiseks ja vist seda, et suvel välja kuulutatud konkurss on vaja tühistada ja vist ka, et tuleks korraldada uus konkurss. Põhjusteks on kuuldavasti toodud, et Laine Randjärv soovis asuda ametisse 1. veebruari 2019 asemel kuu või paar hiljem ja sellega ei saavat nõukogu nõustuda. Seejärel on ette heidetud, et Randjärv tundvat end kohe peale valituks osutumist juba asutuse juhina, et ta räägib avalikult oma visioonist ja plaanidest ning et ei saavat riigikogu liikmena käia Peterburis ja midagi vist oli veel. Mis siis ikkagi juhtus?

Konkurss lõppes edukalt ja Randjärv on ametisse nimetatud

14.06.2018 kuulutas SA Eesti Kontsert välja konkursi juhatuse liikme ametikohale. Sellest kuulutusest saame peamised tingimused otsitavale juhatuse liikmele ja tema ülesannetele.

13.09.2018 valiti SA Eesti Kontsert nõukogu koosolekul Eesti Kontserdi juhatuse liikmeks Laine Randjärv 5 poolthäälega ehk ühehäälselt. Järelikult oli konkurss edukalt lõppenud, kõikide arvates sobiv juhatuse liige leitud ja ühehäälselt võimekuse alusel ametisse määratud. Mis alusel edukalt lõppenud konkurssi nõukogu kolm ametnikku pidasid võimalikuks tühistada, on seni teadmata.

Juhatuse liikme lepingu olulistes tingimustes on kokku lepitud

Edukalt lõppenud konkursil pole alates võitja ametisse nimetamisest õiguslikus mõttes enam muud tähendust, kui mõju juhatuse liikme lepingule. Juhatuse liikme lepingu olulised tingimused on tööülesanded, ametisse asumise aeg, mis sisaldusid konkursi väljakuulutamise teates ja tasu, mis tuli veel kokku leppida. Täiendavaid läbirääkimisi ei peetud vajalikuks. Oma 5.10.2018 toimunud koosolekul täpsustas nõukogu omapoolseid tingimusi, mis edastati Randjärvele telefonitsi. Sealhulgas seegi, et ametisse astumise kuupäeva ei muudeta.

Selguse mõttes teatas Laine Randjärv 22.10.2018 nõukogu esimehele ja liikmetele adresseeritud e-kirjaga, et ta on nõus kõikide esitatud tingimustega , sh ametisse asumisega SA Eesti Kontsert juhatuse liikmeks 01.02.2019. Samas kirjas esitas ta palve osaleda nõukogu 24.10.2018 toimuval koosolekul, et vastata nõukogu liikmete võimalikele küsimustele. Kuigi see pole eraldiseisev lepingu tingimus, selgitas Randjärv 23.10.2018 saadetud e-kirjas nõukogu suulisel palvel veel lisaks Peterburi Jaani kirikus töö korraldusega seonduvat ja kinnitas Venemaal viibimise ning seal asutuse esindamise piirangute puudumist.

Kuna midagi muud praegu ei nähtu, siis võib öelda, et juhatuse liikme leping sai sõlmitud Eesti Kontserdi nõukogu poolt esitatud oferdiga ja Randjärve aktseptiga enne 24.10.2018, sest kõik olulised tingimused on paigas, midagi lisaks ei nõutud. Samuti ei teatatud, kas ja milline juhatuse liikme lepingut puudutav oluline tingimus jäi lahtiseks.

Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda, aga see võib kaela tuua kahjunõude

Kuna 13.09.2018 Eesti Kontserdi juhatuse liikmeks valitud Laine Randjärve ametiaeg algab alles 1.02.2019, siis on ilme, et ei saa olla tekkinud veel põhjust tema tagasikutsumiseks seoses juhatuse liikme kohustuste rikkumisega. Tõsiasi on, et juba paika pandud juhatuse liiget võib nõukogu tagasi kutsuda igal ajal ja ka ilma põhjuseta, aga kui kokku pole lepitud teisiti, siis võib sellest tõusta kahjunõue lepingust või lepingueelsetest läbirääkimistest, mille osaks on ka konkurss. Kahju võib tekkida ka siis, kui läbirääkimisi on peetud ilma tegeliku soovita jõuda lepinguni või ka isiku õigustatud ootusest.

Juba valitud juhatuse liikme tagasikutsumise põhjuseks ei saa olla erinevate ametisse asumise tingimuste kohta küsimuste esitamine ega tööalaste korralduste kohta ettepanekute tegemine. Kaugeltki pole selles puutumust riigikogu liikme poolt saadava seaduses ettenähtud hüvitisega või selle kasutamisega.

Nii võib olla tekkinud olukord, et 24. oktoobril 2018 ilma olulise põhjuseta ja isikut ennast ära kuulamata võeti vastu Eesti Kontserdile kahju tekitav otsus. Jah, just Eesti Kontserdile, sest Laine Randjärvel on võimalik nõue Eesti Kontserdi vastu ja viimasel siis nende kolme nõukogu liikme vastu, kes hääletasid otsuse poolt.

Seda, kas siit kohtuasju koorub, veel ei tea. See sõltub nõukogu ja riigi, kui omaniku järgmistest sammudest ja muidugi seni nägemata dokumentidest. Randjärv on valmis jätma oma isiklikud õigused tahaplaanile, ent riigi ja järgmiste sarnastesse ametitesse kandideerida soovivate isikute huvides on oluline terve suhtumiste ning käitumiste korrastamine ja inimestele kindlustunde andmine.

Uus konkurss on halb ja kulukas praktika

Nõukogu kõneisiku poolt on väljendatud seisukohta, et planeeritakse välja kuulutada uus konkurss. Kõne all on olnud plaan teha uus katsetus, mis oleks ilus, läbipaistev ja särav ning välja on pakutud, et Randjärv võiks seal taas konkureerida. Esiteks tekib küsimus, miks see esimene konkurss siis tuhm ja läbipaistmatu tehti ning teiseks - kuidas uskuda, et ka uus konkurss peale võitja valimist mõne aja pärast taas ei tuhmistu?

Nii need asjad lihtsalt ei käi. Viga parandatakse vea kohast. Seda saab loomulikult teha siis, kui vea kohta ollakse valmis tunnistama. Riigile kuuluva sihtasutuse nõukogu liikmeks määratud riigiametnikud peavad ka nõukogu liikmena järgima hea halduse tava ning lähtuma mõistlikkusest. Uute lisakulusid tekitavate konkursside korraldamine võib olla äärmisel vajadusel kasutatav erijuhtum.

Riik - see tähendab käesoleva juhtumi puhul Kultuuri- ja Rahandusministeeriumid, kes on nimetanud oma esindajad nõukogusse – hindab olukorra laiemat tõsidust ja aitab parandada vea.

Laine Randjärv on jätkuvalt valmis juhtima SA Eesti Kontsert, mille juhatuse liikmeks ta on legaalselt ja ühehäälselt valitud.

Uuel konkursil kandideerimist ei pea Laine Randjärv vajalikuks ega võimalikuks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid