Kõige suurem riigisisene emigratsioon, statistikaameti andmetel, oli mõistagi Ida-Virumaal, kus tööpuudus ja muud asjaolud lihtsalt sunnivad inimesi Ida-Virumaalt välja kolima. Tulenevalt ka sellest, et väljarändajad on enamjaolt noored, tekivad või süvenevad maakondades sellised probleemid nagu keskmise vanuse tõus, tööealise elanikkonna osakaalu vähenemine, ülalpeetavate osakaalu kasv, kohaliku omavalitsuse tulumaksubaasi vähenemine ning niigi negatiivse iibe näitajate kasvu suurenemine ja nii edasi.