HUVIRING Foto: VÄINO SILM

Sinna hulka kuuluvad ka riigi toetusega möödunud õppeaasta jooksul Tallinna üldhariduskoolides avatud mitukümmend uut tasuta huviringi. Seega tegeleb volinik Juske segaduse külvamisega.

Alustuseks: riigi toetus on ette nähtud uute huviringide loomiseks, mitte juba tegutsevate ringide toetamiseks, ning seda on linn ka teinud. Riigilt saadud toetust on kasutatud uute tasuta huviringide loomiseks üldhariduskoolides alates eelmisest aastast. 2017. aastal toetas riik huvitegevust 333 614 euroga ning Tallinna Haridusameti kaudu eraldas linn selle raha koolidele.

Aastaga ligi 50 tasuta ringi 1500 õpilasele

Koolid esitasid haridusametile uute huviringide avamiseks vastavad taotlused. Eeldused toetuse saamiseks olid järgmised: uuenduslike metoodikate kasutuselevõtt olemasolevates huviringides, LTT (loodus-, teadus- ja täppisteaduste, sh robootika) valdkonna huviringide käivitamine ja läbiviimine, innovaatiliste huviringide käivitamine ja läbiviimine (sh tänapäevaste vahendite hankimine), tegevused on suunatud II ja III kooliastme õpilastele. Toetuse saamise oluliseks tingimuseks oli ka see, et huviringis osalemine on õpilasele tasuta. 2017/18. õppeaasta oktoobris avati Tallinna koolides 48 uut tasuta huviringi, kus osales ca 1500 põhikooli õpilast.

Ka 2018. aastal jätkab riik huviringide toetamist, mis tähendab, et koolid saavad pakkuda õpilastele tasuta huviringe ka sel aastal. Tänavu jätkuvad 2017/18. õppeaastal alustatud projektid, aga lisandub ka uusi – laekunud taotlusi vaadati Haridusametis läbi paar päeva tagasi. Riigi toetus on tänavu 858 846 eurot, seda kasutatakse jätkuvalt LTT ringide ja kogupäevakooli jaoks, linn omalt poolt eraldas veel 170 000 eurot, et iga laps saaks osaleda ühes tasuta huviringis. See on siis vastus linnavolinik Juske küsimusele, mis sai Keskerakonna lubadusest igale lapsele – tasuta huviring. Peame jätkuvalt oma lubadustest kinni.

Ka see pole veel kõik: 2016/17. õppeaastal käivitus lisaks huviringidele õpikodade projekt „Vau Ohoo!“, mille eesmärgiks oli loodus-, täppisteaduse ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse arendamine (lõimituna) õpikodades praktilist tegevustena – lõimime, avastame, uurime ja katsetame. Õpikojad on samuti huvipõhised ringid, mille tegevused toetavad põhikooli õppekava eesmärke. Õpikodade õppekava koostati ja tegevusi viisid läbi Tallinna koolide õpetajad.

2017/18. õppeaastal laienes õpikodade programm „Vau Ohoo!“ nendesse koolidesse, kelle õpetajad alustasid eelmisel õppeaastal pilootprojektis. 2018. aastal loodi uus õppekava 8. klassile, projekt lõppes juunis teaduslaagriga Kullo lastelaagris, kus osales 120 õpilast ja 6 õpetajat. Programmis osales 16 Tallinna kooli ning programmi olid kaasatud Eesti Tervishoiu Muuseum, Tartu Ülikooli Arheoloogia Muuseum ja Junior Achievement Eesti.

Lisaks üldhariduskoolidele on Tallinna Nõmme Huvikoolis üks tasuta huviring (kosmoseklubi), mida toetab SA Archimedes.

Ka kogupäevakool sisustab laste aega

Ja veel üks asi: 2017. aastal alustas 8 koolis Tallinna kogupäevakooli pilootprogramm, kus koolid kavandasid ja mõtestasid koolipäeva disaini. Lastel oli võimalus kogupäevakoolis olla selle ajani, mil vanemad töölt vabanesid. Osalejad kavandasid kooli päevakava, sidusid kogupäevakooli tegevused huviringide ja muude kooli poolt pakutavate vaba aja võimalustega. Enne või pärast koolitunde oli lastel võimalus veeta päeva oma kooli juures, osaleda huviringides, teha õpetaja juhendamisel koduseid töid ja mängida sõpradega sõnamängu. Igal päeval, kui ilmaolud vähegi lubasid, oldi värskes õhus. Turvalise ja arendava keskkonna lõid lastele õpetajad.

Hinnatõus marginaalne

Mis puudutab munitsipaalhuvikoolide ringide tasu hinnatõusu, siis aeg-ajalt see tõus ikka toimub, kuid on reeglina tagasihoidlik, jäädes vahemikku 1-5 eurot kuus. Eelmisel õppeaastal näiteks enamjaolt õppetasusid ei korrigeeritud. Huvikoolid saavad õppetasusid korrigeerida taotluse alusel, mis esitatakse Tallinna Haridusametile. Haridusameti juhataja kinnitab käskkirjaga uued hinnad, kui taotlused on piisavalt põhjendatud. Huviringide maksumused algavad reeglina umbes 20 eurost kuus ja jõuavad rohkem individuaalset tööd nõudvate ringide puhul ligikaudu 40 euroni. Praeguse seisuga on uusi hindu taotlenud kaheksa Tallinna huvikooli kümnest. Peamise põhjusena on välja toodud õppevahendite hinnatõus, üldine elu kallidus ning soov rikastada õpikeskkonda, samuti õpilaste huvi suurenemist rahvusvahelistel üritustel osalemise vastu. Muusikakoolid soovivad õppetasu tõsta 10 euro võrra, sest tegu on individuaalõppega, mis ongi reeglina kallim.

Samas saavad Tallinna vähekindlustatud pered taotleda huvitegevuse toetust (https://www.tallinn.ee/est/haridus/Toetused-huvikoolis-oppivale-lapsele). Taotlus esitatakse elukohajärgse (alus: rahvastikuregister) linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.

Ühesõnaga, mis puudutab noorte vaba aja veetmise võimalusi, siis Tallinnas on vaba aja veetmise võimalused kahtlemata suuremad kui üheski teises Eesti omavalitsuses. Tallinnas on kümme munitsipaalhuvikooli, kus õpib ligikaudu 7800 last, võimalusi huvitegevuseks pakuvad ka üldhariduskoolid – nüüd ka tasuta.