Emajõe kett - protest tselluloositehase rajamise vastu Foto: Argo Ingver

Delfi edastab pöördumise täies mahus:

Eesti Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele

Eesti Keskerakonna juhatusele

Keskerakonna Tartumaa piirkonna liikmed on sügavalt mures Tartu lähistele Emajõe äärde planeeritava puidurafineerimistehase pärast. Mõistame, et sedalaadi investeeringuid on Eestile hädasti tarvis, kuid seda ei saa teha kohalike inimeste arvamusest hoolimatult üle sõites. Plaanitav tehas puudutab vahetult just meie, tartumaalaste elukeskkonda. Ja seda mitte üksnes Tartu linna lähistel ja Emajõe ääres, vaid ka niigi tugevasti reostunud Peipsi järve kaldal.

Seepärast leiab Keskerakonna Tartumaa piirkonna juhatus , et Vabariigi Valitsuse 12.05.2017 korraldus nr 141, millega algatati eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, tuleb lõpetada.

Riigi eriplaneeringu kehtestamiseks on planeerimisseaduses väga selged tingimused.
Eriplaneeringu peamiseks ülesandeks riigi jaoks oluliste, eelkõige sõjaliste ehitiste rajamiseks sobivaima asukoha valik.

1. Kuid Est-Fori puidurafineerimistehas seaduses loetletud objektide (riigikaitseline või julgeolekuasutuse ehitis, ohtlike jäätmete lõppladustuspaik, 150 megavatine elektrijaam, riigimaantee, avalik raudtee, torujuhe, rahvusvaheline lennujaam ja sadam, 110 kilovatine kõrgepingeliin,) loetellu paraku ei kuulu.

Kuigi Vabariigi Valitsuse põhjendatud otsuse korral võib erandina koostada riigi eriplaneeringu ka muu ehitise püstitamiseks, mis vastab planeerimisseaduse paragrahvi § 27 lõikes 1 sätestatud tingimustele kuid lõige 1 ütleb aga järgmist: „Riigi eriplaneering koostatakse eelkõige maakonnaüleste huvide väljendamiseks riigikaitse ja julgeoleku, energeetika, gaasi transpordi, jäätmemajanduse ning maavarade kaevandamise valdkonnas või eespool nimetatud huvide väljendamiseks avalikus veekogus ja majandusvööndis.“ Seega Est-Fori erand ei vasta planeeringuseaduse tingimustele.

2. Plareeringuseaduse § 29 järgi kaasatakse eriplaneeringu koostamisse kohalikud omavalitsused ja isikud kelle õigusi võib planeering puudutada ning eriplaneeringu saab lõpetada „kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus.“

3. Tänaseks on selge, et eriplaneeringu vastu on ühtaegu nii rõhuv enamik Tartu maakonna elanikest kui ka omavalitsustest nende seas Tartu vald ja Tartu linn mille territooriumile või vahetusse lähedusse peaks planeeritav tehas kerkima.

Kuna algatatud eriplaneeringu järgi saab rajatav tehas tulla üksnes Emajõe äärde ja Tartu linna lähedusse, siis ei ole Keskerakonna Tartumaa piirkonna arvates Vabariigi Valitsusel ei mõistlik, ega otstarbekas algatatud planeeringuga edasi minna ning anda sellega arendajale OÜ Est-for Invest asjatut lootust tehase rajamise võimalikkuseks antud piirkonda.

Keskerakonna Tartumaa piirkonna juhatus ja piirkonna kõigi osakondade esimehed paluvad erakonna juhatusel toetada meie seisukohta ning teha Vabariigi Valitsusele ettepanek tühistada oma 12. mai 2017 aasta korraldus nr 141 millega algatati eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Keskerakonna Tartumaa piirkonna liikmete ja Tartumaa elanike ulatusliku vastuseisu tingimustes pole puidurafineerimistehase rajamine Tartu külje alla Emajõe äärde ei arukas ega otstarbekas. Miljardilise investeeringu lootuses ei saa oma inimestest üle sõita.

Lugupidamisega

Peeter Ernits
Keskerakonna Tartumaa piirkonna esimees, Elva osakonna esimees,
Riigikogu liige
Paul Moora, Tartumaa piirkonna aseesimees, Peipsiääre osakonna esimees;
Heli Jazõkova, Tartumaa piirkonna aseesimees;
Holar Sepp, Tartumaa piirkonna aseesimees;
Udo Korb, Tartumaa piirkonna juhatuse liige, Ülenurme osakonna esimees;
Kersti Ernits, Tartumaa piirkonna juhatuse liige, Kastre osakonna esimees;
Maarika Tuus-Laul, Tartumaa juhatuse liige, Riigikogu liige:
Kaare Schults, Tartumaa piirkonna juhatuse liige;
Tiiu Sarv, Tartu osakonna esimees;
Hiie Paas; Nõo osakonna esimees.