Tal­lin­na lin­na­pea Ed­gar Sa­vi­saar ütles Ku­ku raa­dio­le an­tud in­terv­juus, et te­ma hin­nan­gul ei oleks rii­giee­lar­ves sot­siaal­vald­kon­na kär­peid va­ja te­ha, vai­d ­taas­ta­da tu­leks hoo­pis 26-prot­sen­di­li­ne üksi­ki­si­ku tu­lu­maks. Sel­le­ga võidaks riik Sa­vi­saa­re sõnul kolm mil­jar­dit kroo­ni.

Tei­seks olu­li­seks sam­muks on lin­na­pea sõnul ast­me­li­se tu­lu­mak­su keh­tes­ta­mi­ne ja li­saks tu­leks keh­tes­ta­da kin­nis­va­ra­maks. „Need, kes ma­jan­dus­buu­mist võit­sid, pea­vad nüüd roh­kem kan­na­ta­ma,” mär­kis lin­na­pea.

Sa­vi­saar kom­men­tee­ris Ku­ku raa­dio saa­tes „Lin­na­tun­d” ka sündi­nud rii­giee­lar­ve kär­bet. „Mi­nu va­ra­sem ko­ge­mus on nii­su­gu­ne, et nad (koa­lit­sioo­ni­part­ne­rid – toim) jõua­vad veel en­ne, kui ne­ga­tiiv­ne ee­lar­ve rii­gi­kok­ku jõuab, kolm kor­da oma­va­hel tülli min­na ja lep­pi­da, se­da tsir­kust on va­rem­gi näh­tud.”

Selgitus

•• Riigikogu liige Keit Pentus palub täpsustada, et eilses Eesti Päevalehes on tsiteeritud teda valesti. Pentuse sõnul oleks lehes teda puudutav lõik pidanud kõlama: Reformi-erakonna parlamendifraktsiooni esimees Keit Pentus möönis enne täna õhtul alanud järjekordset kärpimisteemalist läbirääkimisvooru, et ühegi konkreetse valdkonna palgakärbet eraldi laual ei ole, küll aga räägitakse avaliku sektori tegevuskulude kokkutõmbamisest. „Praegu saab enam-vähem kindlalt öelda, et solidaarselt peavad kõik asutused oma tegevuskulude kokkutõmbamisega arvestama,” lisas Pentus.