Egip­tu­ses Sharm el Sheik­his pu­ha­ta üri­ta­nud nai­ne leiab, et rei­sibüroo Top­Tours le­vi­tas tal­le ho­tel­li koh­ta va­lein­for­mat­sioo­ni, sa­mu­ti käi­tus ülbelt ko­ha­peal­ne rei­si­kor­ral­da­ja.

 „Öösel kell kaks, kui jõud­si­me ho­tel­li, tea­ta­ti, et lap­sed võivad ma­ga­da min­gil vä­ga rä­pa­sel dii­va­nil il­ma te­ki, pad­ja ja voo­di­pe­su­ta. Pä­rast ka­he­tun­nist vaid­lust ho­tel­li töö­ta­ja­te­ga sai­me ühe määr­du­nud ja ka­su­ta­tud li­na ning ühe te­ki ka­he lap­se jaoks,” kir­jel­das Hag­ne Vai­no oma ko­ge­mu­si ma­ju­tu­sa­su­tu­sest The Rock Ho­tel, mi­da rei­si­kor­ral­da­ja Top­Tours tut­vus­tab oma ko­du­le­hel kui kol­metär­ni­ho­tel­li.

Vai­no jät­kas: „S­tan­dard­voo­di pad­japüürid olid võidu­nud ja vä­si­nud. Pol­nud kä­terät­te, rää­ki­ma­ta ran­narät­ti­dest, mi­da Top­Tours lah­kelt väl­ja kuu­lu­tas. Ho­tel­li van­ni­toa ripp­la­gi oli veest pun­du­nud ja rip­pus vaid ühest nur­gast kin­ni­ta­tu­na. Boi­ler ripp­lae ko­hal la­si vett lä­bi ja see sa­das põran­da­le. Sa­mu­ti olid lam­bid toas mur­tud kup­li­te­ga, pir­nid puu­du­sid.” Kok­kuvõttes mee­nu­tas ho­tel­li­tu­ba pet­tu­nud tu­ris­ti­le si­ga­lat.

Pea­le sel­le käi­tus Hag­ne Vai­no sõnul Top­Tour­si ko­ha­peal­ne esin­da­ja Triin Sepp vä­ga ülbelt ja üleo­le­valt, soo­vi­ma­ta mõis­ta ja la­hen­da­da puh­ka­ja­te mu­re­sid. „Kui ma olek­sin ost­nud lo­te­rii­ma­ju­tu­se pa­ke­ti, siis mul pre­ten­sioo­ne po­leks, sest võtan ise ris­ki. Et aga ost­sin kind­la ho­tel­li koos lu­ba­tud hüve­de­ga, olen nör­di­nud, et ma neid ei saa­nud. Pea­le­gi tu­li maks­ta enam kui lo­te­rii­ma­ju­tu­se pu­hul,” pa­han­das Vai­no. Ta li­sas, et ei soo­vi rei­si­kor­ral­da­jalt kom­pen­sat­sioo­ni, vaid pi­gem ta­hab hoia­ta­da tei­si rei­si­jaid.

„Ei ole va­ja pi­me­si rei­si­kor­ral­da­jat us­ku­da, tu­leb lei­da ae­ga, et ise ho­tel­li­de ta­ga­maid uu­ri­da. Jät­sin sel­le te­ge­ma­ta, pi­din nüüd kan­na­ta­ma,” lau­sus Vai­no.

TopTours end süüdi ei tunne

•• Kuna Hagne Vaino ostis TopToursi reisipaketi edasimüüjalt Perereisidelt, ei pea TopTours end süüdlaseks. „Jääb arusaamatuks, kuidas on TopTours andnud reisijatele tühje lubadusi, kui reisija on võtnud reisi Perereisid OÜ kaudu. Kui Perereisid OÜ on kirjeldanud hotelli või muid teenuseid valesti, ei saa selles süüdistada TopToursi,” vastas büroo juhataja Margit Alloja.

•• Tarbijakaitseameti spetsialist Kadri Kauksi on aga teist meelt: „Reisikorraldaja koostatud pakettreisi vahendaja vastutab reisijale ettenähtud teabe andmise ja reisilepingust tulenevate kohustuste täitmise eest solidaarselt reisikorraldajaga.”

•• TopToursi büroojuht lisas, et The Rock Hoteli kohta pole nad varem kaebusi saanud. „Väga kahetsusväärne, et hotelli töötajad on olnud ebakompetentsed,” kirjutas Margit Alloja Eesti Päevalehele ja lubas hotellilt aru pärida.

•• Reisikorraldaja Triin Sepa kohta jätkus tööandjal aga üksnes kiidusõnu. „Kuid kahjuks ei saa ta olla ühe reisija käsutuses 12 tundi,” märkis Alloja.