Tiit Land TLÜ

Valimiste teises voorus hääletas Tiit Landi poolt 52 valimiskogu liiget ja Peeter Kreitzbergi poolt 45 valimiskogu liiget, teatas Tallinna ülikool.

Rektorit tuli valima 97 inimest 107-liikmelisest valimiskogust. Valimiskogusse kuulusid kõik ülikooli senati liikmed, ametikohale valitud professorid ja juhtivteadurid, kuratooriumi liikmed ning üliõpilaskonna volikogu poolt valitud üliõpilaste esindajad. Valimised viidi läbi salajase hääletamise teel, iga valimiskogu liige hääletas isiklikult ning sai eelistada vaid üht kandidaati.

Tallinna Ülikooli rektori professor Rein Raua ametiaeg lõpeb 14. mail 2011.

Tiit Land on Tallinna Ülikooli keemiaprofessor ning Matemaatika ja Loodusteaduste Instituudi direktor. Ta on kaitsnud doktorikraadi Stockholmi Ülikoolis neurokeemia ja neurotoksikoloogia alal, töötanud järeldoktorina Ameerika Ühendriikides ning seejärel töötanud Stockholmi Ülikoolis teaduri ja õppejõuna. Tal on pikaajaline administratiivse töö kogemus, muuhulgas on ta töötanud Stockholmi Ülikoolis õppeprodekaanina.

Tema teadustöö põhisuunad on seotud molekulaarsete mehhanismide uurimisega raua ainevahetuses ja põletikulistes protsessides ning nende rolliga neurodegeneratsioonis, sh Alzheimeri tõves. Ta on avaldanud arvukalt teadusartikleid rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades, edukalt juhendanud doktorante ning osaleb aktiivselt teaduse administratiivses ja populariseerivas tegevuses – ta on riikliku üliõpilaste teaduslike tööde hindamise komisjoni liige ning teaduse populariseerimise programmi TeaMe nõuandja.