Eel­tin­gi­mu­sed su­he­te jaoks po­le kui­gi hal­vad, sest lee­du­las­tel po­le ve­ne­keel­se vä­he­mu­se­ga sää­ra­seid prob­lee­me kui Ees­til ja Lä­til – kõik nad said Lee­du ko­da­ni­keks. Kreml on neist eri­ne­vus­test tead­lik, kuid lii­dab siis­ki rii­gid ebasõbra­li­kult ühte. Ka­li­ning­ra­di­ga seo­tud tran­sii­dip­rob­lee­mid po­le vee­nev se­le­tus. Pi­gem on se­le­tus möö­du­nus.

„Ve­ne­maa Nõuko­gu­de Lii­du õigusjärg­la­se­na ei tun­nis­ta te­ge­li­kult Lee­du oku­pee­ri­mist. See ula­tub aja­loo­li­se fak­ti ei­ra­mi­se­ni ja sel­le­l võivad ol­la Lee­du­le traa­gi­li­sed ta­gajär­jed,” jä­rel­dab por­taal.