Siiri Oviir Arno Mikkor (EPL arhiiv)

Tööandja on kohustatud koguma soopõhiseid tööalaseid statistilisi andmeid, mis annavad võimaluse jälgida ja hinnata võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist töösuhetes. Seaduse kohaselt on keelatud diskrimineerida võrdväärse töö tegijaid soo alusel tasustamise või töösuhtega seotud hüvede andmise ja saamise tingimustes. Soolise palgaerinevuse auditi läbiviimiseks organisatsioonis peab ettevõtjatel olema nii vastavat teavet auditi läbiviimise kui ametikohtade hindamise meetodi kohta. ENL-i kirjas aga märgitakse, et Vabariigi Valitsus ei ole aga vastu võtnud määrust, mis annaks tööandjale otsesed juhised selle kohta, milliseid andmeid peab koguma ning kuidas võrdväärne töö määratleda. Seega on raske loota, et tööandjad seda kohustust täidaks. Valitsus on jätnud seitse aastat seadusest tuleneva kohustuse täitmata ning tegemist on töötajate põhiseadusliku õiguse eiramisega. Ka meie seadusandja Riigikogu ei ole nende enda poolt valitsusele pandud kohustuse täitmata jätmisele reageerinud.

SoVS näeb ette sotsiaalministeeriumi ja voliniku institutsiooni kõrval ka soolise võrdõiguslikkuse nõukogu loomist, mille põhiülesannetena on ette nähtud välja töötada soolise võrdõiguslikkuse poliitika üldsuunad, analüüsida kitsaskohti, töötada välja ja kinnitada riiklikke tegevuskavasid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks jne. Ehkki nõukogu põhimäärus kinnitati 2005. aastal, on nõukogu kahjuks tänini moodustamata.

Eesti Naisliit on eelpool toodud küsimustega pöördunud korduvalt (viimati 3. juunil k. a.) Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu poole, kuid tagasiside on olematu.

ENL pöördub õiguskantsleri kui Põhiseaduse ja seaduste vastavuse üle järelvalvet teostava ametiisiku, võrdse kohtlemise ja võrdõiguslikkuse põhimõtte edendaja poole õigusliku hinnangu saamiseks, samuti palvega rakendada õiguskantsleri pädevuses olevaid meetmeid eesmärgiga lõpetada Vabariigi Valitsuse ja Eesti Vabariigi Põhiseaduse eiramine ja rakendada juba seitse aastat tagasi vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse seadus täies mahus.