Ei­le ko­gu­ne­nud Eu­roo­pa meist­ri­te esi­me­ne tree­ning en­ne Tal­lin­nas­se sõitu an­dis uu­dis­te­le pea­mi­selt ra­hu­lo­lu si­sen­da­vat pil­di­ma­ter­ja­li ning op­ti­mist­lik­ku in­fot vi­gas­tu­se käes vaev­le­va Va­len­cia klu­bi kaits­ja Raul Al­bio­li koh­ta, kes ilm­selt pa­ra­neb õigeaeg­selt.

Sa­mas pi­di va­sa­ku ja­la prob­lee­mi tõttu tree­nin­gu poo­le­li jät­ma Vil­la­rea­li pal­lur San­ti Ca­zor­la, mõnikümmend mi­nu­tit va­rem te­gi sa­ma ka Se­vil­la pool­kaits­ja Die­go Ca­pel. Esi­me­sel tree­nin­gul ei osa­le­nud FC Bar­ce­lo­na män­gi­jad And­res Inies­ta ja Car­les Puyol.

Sel­le­gi­poo­lest po­le as­jao­sa­lis­te ning vaat­le­ja­te hää­les mu­re­noo­te. Nal­ja­ta­des öel­dak­se, et Ees­ti ase­mel on his­paan­las­te suu­ri­maks vaen­la­seks hoo­pis vi­gas­tu­sed.

Tõsi on see, et Ees­ti vu­ti­mees­te ja män­gup­laa­ni koh­ta ei rää­gi­ta suurt mi­da­gi. Ise­gi peat­ree­ne­ri Vi­cen­te Del Bos­que suust po­le kuul­da ol­nud üht­ki kom­men­taa­ri laup­äe­va­se vas­ta­se koh­ta. Del Bos­que te­ge­leb pea­mi­selt hoo­lea­lus­te võima­li­ku üleo­le­ku- ja staa­ri­tun­de ja­hu­ta­mi­se­ga, mis on His­paa­nia koon­dis­las­te­le ne-­de ar­va­tes reaal­sem oht kui si­ni-särk­la­sed.

Ees­tis­se len­na­tak­se üsna veen­du­nult, et Tal­lin­nast tuuak­se kolm võidu­punk­ti, kui­gi sport­lik ko­ge­mus ei lu­ba üht­ki mees­kon­da ju­ba en­ne ava­vi­let ma­ha kan­da.

Kuue punkti jahil

En­ne eil­set tree­nin­gut edas­tas mees­kon­nas va­lit­se­vat mee­leo­lu kaits­ja Ser­gio Ra­mos, kes ütles, et his­paan­la­sed pea­vad „e­da­si töö­ta­ma ja pa­re­maks saa­ma” ning nii Ees­tist kui ka järg­mi­sel kol­map­äe­val Brüsse­lis pee­ta­valt heit­lu­selt Bel­gia­ga võidu­punk­ti­de­ga naas­ma.

“Meil on nen­deks ka­heks koh­tu­mi­seks ae­ga val­mis­tu­da nä­dal ja mõis­ta­gi pea­me võit­ma mõle­mad,” oli Mad­ri­di Rea­li kaits­ja konk­reet­ne.

His­paan­la­sed on va­likg­ru­pi pea­mis­teks ri­vaa­li­deks pi­da­nud ko­gu aeg Türgit ja Bel­giat, ülla­tusvõime­lis­teks aga Bos­nia ja Hert­se­go­vii­nat ning Ar­mee­niat. Ees­tit po­le va­likmän­gu­de jook­sul His­paa­nia mee­dias se­ni prak­ti­li­selt mai­ni­tud­ki. Kui se­da on siis­ki ha­ru­har­va teh­tud, siis ai­nult teis­te, mit­te Ees­ti mees­kon­na saa­vu­tus­te tõttu. Nii näi­teks lei­dis Ees­ti koon­dis äramär­ki­mist “tä­nu” Bos­nia ja Hert­se­go­vii­nalt saa­dud hä­vi­ta­va­le 0:7 kao­tu­se­le.