Tööinspektsiooni emailile vihje@ti.ee saab esitada ka vihjeid. Vihje saamise järel on Tööinspektsioonil kahtluse korral võimalik algatada järelevalvemenetlus, kuid seda ei tehta iga kaebuse peale. Menetluse käigus uurivad tööinspektorid, milline on olnud osapoolte roll ja aitavad kaasa ohutu, turvalise ja tervist säästva töökeskkonna loomisel. Paraku ei saa nõustamisjuristid ega ka järelevalvet teostavad inspektorid juhtumit lahendada. Küll aga saab töötaja esitada avalduse töövaidluskomisjonile (või hagi kohtusse).

Lisaks on võimalus tööprobleemide lahendamiseks kasutada ka töövaidluskomisjoni lepitusmenetlust, aga eeldus on, et sellega on nõus mõlemad pooled. Menetluse alustamiseks tuleb esitada töövaidluskomisjonile avaldus. Menetlus kestab 10 tööpäeva avalduse menetlusse võtmise otsustamisest arvates. Kui lepitusmenetluses kokkulepet ei saavutata, võivad pooled jätkata töövaidluse lahendamist töövaidluskomisjonis või kohtus.

Töösuhete, töötervishoiu ja tööohutuse kohta leiab rohkem infot meie kodulehelt www.ti.ee ja Tööelu portaalist www.tööelu.ee.