Teatavasti aeguvad leppetrahvid – sealhulgas eraparklates parkimisreeglite rikkumise alusel väljastatud leppetrahvid – kolme aasta jooksul alates nõude sissenõutavaks muutumisest. Nõue muutub sissenõutavaks, kui õigustatud isik nõuab vastava kohustuse täitmist. Sealjuures on oluline ära märkida, et leppetrahvi nõuet ei tohi esitada, kui trahvi nõudmisest ei teatata mõistliku aja jooksul pärast kohustuse rikkumise avastamist.