Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) ütleb, et igal isikul, kes on kandnud määruse rikkumise tulemusel materiaalset või mittemateriaalset kahju, on õigus saada vastutavalt töötlejalt või volitatud töötlejalt hüvitist tekitatud kahju eest. Arvestades lekkinud andmete tundlikkust ning seda, kelle kätte need langesid, on juba täna aktuaalne kannatanutele mittevaralise kahju hüvitamine.