Kui 2020. aasta uuring keskendus rohkem kuuluvuse ja hierarhiliste suhete esiletoomisele, siis seekord oli käsitluse põhifookuses lõimumine kui sotsiaalne protsess, lõimimismustrite mitmekesisus, lõimumist vaadeldes mitte hierarhiliste suhete, vaid horisontaalse mitmekesisuse rõhutamine. Esimest korda võrreldi uuringus eestlaste ja muude rahvuste lõimumismustreid.