Selline soostereotüüpne arusaam meeste ja naiste ajaloolis-kultuuriliselt väljakujunenud rollidest taastoodab end ja süvendab lõhet.