•• Kaht­len Ed­ward Lu­ca­se poolt pa­kutud ideo­loo­gi­li­se võit­lu­se käe­ga­kat­su­ta­vas edu­ku­ses ve­ne­keel­se te­le­ka­na­li­ga, mis peaks suut­ma tõrju­da Ve­ne­maalt saa­bu­vat moo­nu­ta­tud in­for­mat­sioo­ni („Aeg män­gi­da ve­ne kaar­di­le”, EPL 27.10).

Ela­me ve­ne­las­te­ga täies­ti eri­ne­vas ideo­loo­gi­li­ses ja maail­ma­vaa­te­li­ses kesk­kon­nas, mis ei tu­le­ne niivõrd jooks­vast in­for­mat­sioo­nist, vaid iden­ti­tee­di eri­ne­va­test aja­loo­lis­test al­li­ka­test ning taus­tast. Ve­ne­maa on riik, mis on sündi­nud ja kas­va­nud võõras­te ter­ri­too­riu­mi­de anas­ta­mi­se-al­lu­ta­mi­se teel. Se­da on ve­ne ideo­loo­gias pi­de­valt õigus­ta­tud.

Igal ju­hul peaks sel­lel te­le­ka­na­lil toi­mu­ma pi­dev ees­ti-ve­ne dia­loog, kus eest­la­sed ja ve­ne­la­sed analüüsi­vad maail­ma sünd­mu­si ees­ti ja ve­ne vaa­te­vink­list, eri­ne­vus­te koh­ta pi­de­valt ühi­seid kok­kuvõtteid te­hes või te­ha soo­vi­des. Pea­me ar­ves­ta­ma, et kesk­mi­ne ve­ne­la­ne on aja jook­sul nii tu­ge­valt ideo­loo­gi­li­selt töö­del­dud, et tal­le ei meel­di lää­nest tu­lev in­for­mat­sioon ning sa­ge­li ei ole ta ka võime­li­ne se­da vas­tu võtma. Meie pea­me en­di­le sead­ma üle­san­de: lei­da moo­dus, kui­das ve­ne ideo­loo­gia hak­kaks si­se­mi­selt kä­ri­se­ma ja lää­ne­li­ku­maks muu­tu­ma. Kas on meil võima­lu­si ve­ne ideo­loo­gia kord-kor­ralt lää­ne­li­ku­le mõtle­mi­se­le lä­hen­da­mi­seks?

Enn Uusen