Foto: Estonica.org

Kodanlise wabaduse maksapanemine Eesti sel ajal, kui ajutiselt praegu sõda nende wabadusi kitsendanud, on meile suureks ja tähtsaks ülesandeks. (Hüüded: „õigus!” Plaksutamine pahemalt poolt.) Eesti peab olema demokraatline wabariik. Meie maa ja rahwas on kaua aega elanud despootilise Wenemaa all, kes alatise wägiwallaga ja politsei surwega ei ole meil aidanud kaswada ei õiglust ja kodanlist õigust. Oma kurwastuseks peame tunnistama, et omawoli tarwitamine weel nii sagedasti meie wabariigis umbrohuna lokkab. (Hüüded: „õige”, käteplagin.) Selle umbrohu peab Asutaw Kogu välja kiskuma ja ära häwitama. (Käteplagin) Kes omawoliliselt seadusi, kodanlisi õigusi ja wabadusi rikkunud, peawad karistatud saama ja siin peab Asutaw Kogu õiglaselt ja waljust talitama (Plaksutamine keskel). Kuid teisalt peab Asutaw Kogu meeles pidama armu ja heatahtlust oma rahwa wastu.

(Kõne kogu esimesel istungil, Päewaleht 24.03.1919)